Thứ sáu, 06/12/2019, 08:49
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Bảo vệ thực vật
Hoạt động đơn vị
Thanh tra chuyên ngành
Cải cách hành chính
Trồng trọt
Cơ chế chính sách
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thông tin hoạt động
Hoạt động đơn vị

26/08/2019
Quyết định Về việc ủy quyền cho Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện thủ tục hành chính

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét Tờ trình số 741/TTr-CCTTBVTV ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc đề xuất ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính và đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền cho Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện quản lý nhà nước các thủ tục hành chính sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật;

2. Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai;

3. Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón;

4. Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón;

5. Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm;

6. Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm;

7. Cấp lại Giấy chứng nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm;

8. Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng;

Điều 2: Trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1. Thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyền, triển khai thực hiện các nội dung ủy quyền phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành; Chịu trách trước Pháp luật và trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.

2. Báo cáo công tác triển khai thực hiện các nội dung được ủy quyền để Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, theo dõi.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về các nội dung đã được ủy quyền.

4. Không được ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền.

5. Văn bản thực hiện nhiệm vụ ủy quyền theo công văn hướng dẫn số 1016/BNV-CQĐP ngày 08 tháng 03 năm 2019 của Bộ Nội vụ; Trong nội dung văn bản ký, cần trích dẫn quyết định giao ủy quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020.

2. Chánh V ăn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính được ủy quyền theo Quyết định này.

3 . Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về các nội dung đã được ủy quyền.

4 . Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được ủy quyền theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời báo cáo và đề xuất Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, xử lý.

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành được sửa đổi, bổ sung có thay đổi về thẩm quyền giải quyết công việc thì thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét để chỉ đạo điều chỉnh nội dung ủy quyền để phù hợp với quy định về thẩm quyền của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định

Bản in

.: Các bài viết liên quan
Thông báo Về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón
Thông báo Về việc tiếp nhận lại hồ sơ liên quan đến thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy
“Bắp sinh khối” nguồn thức ăn chăn nuôi chất lượng cao cho đàn bò sữa thành phố
Lễ ra mắt các Câu lạc bộ Thể thao, Văn nghệ và Hội thi Karaoke nhân dịp chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nử Việt nam 20/10
Thanh niên cùng “Hành trình về với bảo tàng”nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018).
Cán bộ công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nghe báo cáo thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý III/2018
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động "tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"
Thông báo Về việc ngưng tiêp nhận hồ sơ liên quan đến thủ tụ tiếp nhận công bố hợp quy
 
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2706837