Thứ sáu, 03/04/2020, 04:28
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Bảo vệ thực vật
Hoạt động đơn vị
Thanh tra chuyên ngành
Cải cách hành chính
Trồng trọt
Cơ chế chính sách
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thông tin hoạt động
Cải cách hành chính

12/08/2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8, 8 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 9 năm 2019

  Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-SNN ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch chỉ đạo điều hành và chương trình công tác năm 2019;

   Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo kết quả thực hiện công tác
chỉ đạo điều hành và chương trình công tác tháng 8, 8 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 9 năm 2019, với các nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Đối với chương trình công tác của đơn vị: Không.

2. Tham mưu Sở thực hiện các văn bản của Trung ương và UBNDTP.

- Thực hiện p hiếu chuyển số 35755/PC-KT ngày 17-07-2019 của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV về việc tăng cường công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại Ngô.

- Thực hiện công văn số 1950/SNN-KHCN ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc.

- Thực hiện công văn số 2018/SNN-KHCN ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất chuyển đổi mô hình chăn nuôi heo nhỏ lẻ sang mô hình sản xuất nông nghiệp khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện công văn số 858/TT-ĐMT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Cục Trồng trọt về việc việc người dân kích điện bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất trồng trọt.

- Thực hiện công văn số 4436/STC-QLG ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Sở
Tài Chính về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chuyên môn.

a) Công tác trồng trọt

- Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 01/8/2019) :

+ Cây rau : Diện tích gieo trồng trong tháng là 2.225,5 ha. Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 11.089,3 ha , giảm 1,3 % so với cùng kỳ.

+ Hoa lan, cây kiểng: Diện tích gieo trồng trong tháng là 5 ha. Diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng tính từ đầu năm đến nay2 .270 ha, tăng 8,4 % so với cùng kỳ.

+ Cây lúa: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2018- 2019  là 4.933 ha, tăng 4,5 % so với cùng kỳ. Diện tích lúa gieo trồng vụ Hè Thu là 5.722 ha, giảm 0,5% so với cùng kỳ. Diện tích lúa gieo trồng vụ Mùa là 395,3 ha.

- Công bố hợp quy phân bón: trong tháng đã công bố hợp quy 217 sản phẩm của 15 công ty. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã công bố hợp quy 2.273 sản phẩm của 85 công ty.

- Công bố hợp quy giống: trong tháng đã công bố hợp quy 01 sản phẩm của 01 công ty. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã công bố hợp quy 07 sản phẩm của 03 công ty.

        b) Công tác bảo vệ thực vật (BVTV)

- Tình hình sinh vật hại (SVH):

+ Trên rau: DT nhiễm SVH trong tháng  792 ha , tăng 35,3% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ trên cây rau l à 1 .427 lượt ha, chiếm 180 ,1 % diện tích nhiễm sinh vật hại rau trong tháng. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, tổng diện tích nhiễm SVH trên rau là 6 .061,6 ha , tăng 15,4% so với cùng kỳ.

+ Trên hoa lan, cây kiểng: D iện tích nhiễm SVH trong tháng là 60,7 ha, giảm 24,9% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng trong tháng 33 ,8 ha chiếm 55,7 % diện tích nhiễm sinh vật hại. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, tổng diện tích nhiễm SVH trên hoa lan, cây kiểng 392 ,3 ha , giảm 22,6% so với cùng kỳ.

+ Trên lúa: DT nhiễm SVH trong tháng  861,6 ha , giảm 2,9% so với cùng kỳ , c ác SVH chủ yếu là sâu xanh, sâu ăn tạp, bọ trĩ, sâu phao, đạo ôn, đốm vằn, OBV và chuột .
Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, tổng diện tích nhiễm SVH trên cây lúa 4.783 ha , giảm 4,6% so với cùng kỳ.

  - Thực hiện kiểm tra sử dụng thuốc BVTV : trong tháng đã kiểm tra 31 hộ , kết quả không có hộ vi phạm. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, đã tiến hành kiểm tra 211 hộ (88 hộ trồng rau muống nước, 123 hộ trồng các loại rau khác), không có hộ nào
vi phạm.

- Công bố hợp quy thuốc BVTV và bình phun thuốc trừ sâu đeo vai: 283 sản phẩm thuốc BVTV của 30 công ty và 03 sản phẩm bình phun thuốc trừ sâu đeo vai .

- Theo dõi hệ thống bẫy đèn dự tính, dự báo trên cây lúa và cây Lâm nghiệp năm 2019: 12 bẫy.

       c) Công tác kiểm dịch thực vật ( KDTV)

- Kiểm tra 97 kho nông sản, giảm 1,02% với tổng sản lượng 49.432,8 tấn nông sản và sản phẩm thực vật các loại, kết quả chưa phát hiện dịch hại thuộc diện kiểm dịch thực vật lưu chứa trong kho nông sản.

- T hực hiện điều tra sinh vật ngoại lai (ốc bưu vàng, cây mai dương) tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố: 440 phiếu.

- Cập nhật báo cáo tự kiểm tra KDTV đối với các đơn vị kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

d) Công tác thanh , kiểm tra

- Kiểm tra các quy định về quản lý thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng :  

+ Trong  tháng đã kiểm tra 18 cơ sở (10 cửa hàng, 08 công ty), kết quả có 04 cơ sở vi phạm. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, đã kiểm tra 125 cơ sở (52 công ty, 73 cửa hàng), kết quả có 05 cơ sở vi phạm.

+ Công tác lấy mẫu:

* Lấy mẫu thuốc BVTV: trong tháng đã lấy 11 mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng, kết quả có 05 mẫu đạt yêu cầu và 06 mẫu chưa có kết quả. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 đã lấy 71 mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng, kết quả có 64 mẫu đạt yêu cầu, 01 mẫu không đạt yêu cầu và 06 mẫu chưa có kết quả.

* Lấy mẫu phân bón: Trong tháng đã lấy 12 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, chưa có kết quả. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 đã lấy 67 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, kết quả có 44 mẫu đạt yêu cầu, 03 mẫu không đạt yêu cầu và 20 mẫu chưa có kết quả.

* Lấy mẫu giống cây trồng: Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 đã lấy 06 mẫu giống cây trồng kiểm tra chất lượng, kết quả có 03 mẫu đạt yêu cầu, 03 mẫu chưa có kết quả.

+ Xử lý vi phạm hành chính: Chi cục đã xử phạt vi phạm hành chính 17 cơ sở ( 12 cơ sở vi phạm trong năm 2018 và 05 cơ sở vi phạm trong năm 2019) với tổng số tiền là 128.056.500 đồng, h ành vi vi phạm: 14 cơ sở kinh doanh hàng hóa có chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng , 02 cơ sở kinh doanh hàng hóa có chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng và kinh doanh hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng , 01 cơ sở buôn bán thuốc BVTV không có giấy Chứng nhận ĐĐK buôn bán thuốc BVTV, hợp quy, nhãn hàng hóa.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng: Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 đã kiểm tra, đánh giá phân loại 8 cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV, kết quả 02 cơ sở loại A, 6 cơ sở loại B.

         - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép 8 tháng đầu năm 2019:

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón: Trong tháng cấp 02 giấy (công ty: 01). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 cấp 07 giấy (công ty: 07).

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón: Trong tháng cấp 11 giấy (công ty: 04, cửa hàng: 07). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 cấp 100 giấy (công ty: 55, cửa hàng: 45).

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 cấp 33 giấy (công ty: 31, cửa hàng: 02).

+ Cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV: Trong tháng cấp 36 giấy. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 cấp 103 giấy.

+ Cấp giấy phép quảng cáo cấp trong tháng: Trong tháng cấp 02 giấy . Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 cấp 07 giấy.

e) Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Chi c ục đã lấy 241 mẫu rau để phân tích định lượng các chỉ tiêu ATTP (100 mẫu thuộc chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn và 141 thuộc chương trình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố ), Kết quả 240 mẫu rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không vượt mức giới hạn tối đa cho phép; 01 mẫu rau muống nước có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức giới hạn tối đa cho phép.

g) Công tác sự nghiệp kỹ thuật      

- Sửa chửa 06 bẫy đèn dự tính, dự báo trên cây lúa tại huyện Nhà Bè (02 bẫy),
Cần Giờ (01 bẫy), huyện Bình Chánh (03 bẫy).

- Thực hiện tham quan học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ
thực vật tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Gia Lai.

h) Công tác đào tạo, tập huấn

- Công tác BVTV: Chi cục đã tổ chức 40 lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng với 1.068 người tham dự và 01 lớp Tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên TTBVTV với 79 người tham dự và 01 Hội thi tay nghề cho nhân viên bảo vệ thực vật.

- Công tác KDTV: Chi cục đã tổ chức 12 lớp tập huấn về cách nhận biết, đặc tính, tác hại của cây cần sa với 351 người tham dự, 05 lớp tập huấn sinh vật ngoại lai với 128 người tham dự.

- Công tác thanh tra chuyên ngành: Đào tạo nghiệp vụ thanh tra cho 06 cán bộ của Chi cục.

- Công tác trồng trọt: Chi cục đã tổ chức 01 lớp tập huấn về VBPL về phân bón, giống cây trồng với 27 người tham dự, đào tạo người lấy rau, quả: 10 người.

i) Chương trình liên tịch, liên kết

- Chương trình hợp tác với các tỉnh: Thực hiện bản thỏa thuận hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố với các tỉnh Lâm Đồng.

- Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động: đã tổ chức 13 lớp tập huấn với 362 người tham dự.

2. Các chương trình, đề án của ngành.

a) Chương trình phát triển hoa kiểng trên địa bàn thành phố

- Tổ chức nghiệm thu 03 mô hình trồng hoa lan năm 2018. Trong đó gồm 02 mô hình trồng hoa lan Dendrobium (01 MH tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 và 01 MH tại xã Phước Kiển huyện Nhà Bè) và 01 mô hình trồng hoa lan Mokara tại xã Hưng Long huyện Bình Chánh. Kết quả cho thấy tỷ lệ cây sống bình quân đạt trên 95% đối với lan Dendrobium và trên 98% đối với lan Mokara. Các giống cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh hại và được thị trường ưa chuộng .

- Liên hệ chọn hộ triển khai thực hiện 04 mô hình trồng hoa lan năm 2019 (1.000m2/mô hình). Trong đó dự kiến 03 mô hình lan Dendrobium thực hiện tại huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Quận 9; 01 mô hình lan Mokara thực hiện tại huyện Củ Chi.

        b) Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố

Công tác thanh, kiểm tra giám sát chất lượng rau, quả tại vùng sản xuất: Lũy kế trong 8 tháng đầu năm  2019 đã lấy 100 mẫu rau để phân tích định lượng chỉ tiêu ATTP, kết quả không có mẫu phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép.

c) Chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng cao

Triển khai kế hoạch thử nghiệm chế phẩm sinh học hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây mai và kế hoạch sử dụng biện pháp đấu tranh sinh học trong sản xuất rau an toàn.

 

d) Chương trình mục tiêu phát triển giống cây, giống con chất lượng cao

Trong 8 tháng đầu năm 2019 đã kiểm tra 19 cơ sở (03 cơ sở kinh doanh giống cây trồng, 16 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trong đó có kinh doanh giống cây trồng ), kết quả không có cơ sở vi phạm. Đồng thời, lấy 02 mẫu giống cây trồng (năm 2019) kiểm tra chất lượng, chưa có kết quả phân tích.

e) Chương trình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố 

- Tồ chức 10 lớp tập huấn hộ nông dân và người lao động.

- Công tác thanh, kiểm tra chất lượng sản phẩm nông sản:

+ Phân tích các chỉ tiêu ATTP đối với rau sản xuất tại Thành phố (hộ nông dân và HTX sản xuất rau): Trong 8 tháng đầu năm 2019 đã lấy 141 mẫu rau gồm 24 mẫu rau muống nước và 117 mẫu rau ăn lá, rau củ quả tại vùng sản xuất gửi kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Kết quả 140 mẫu rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không vượt mức giới hạn tối đa cho phép; 01 mẫu rau muống nước có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức giới hạn tối đa cho phép.

h) Chương trình phát triển sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn Thành phố 

Thực hiện in ấn 5.000 tờ bướm Hướng dẫn quy định xử phạt vi phạm hành chính về sản xuất an toàn thực phẩm ”.

3. Công tác cải cách hành chính.

a) Cải cách thể chế

Không phát sinh.

b) Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành tại Thành phố (Sở giao đơn vị thực hiện).

Chi cục thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, công dân đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, công chức,
viên chức (CCVC) khi thụ lý hồ sơ của tổ chức, công dân thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ nhằm giải quyết hồ sơ đúng hạn cho người dân.

- Công tác kiểm soát TTHC

+ Công tác chỉ đạo điều hành của công tác kiểm soát TTHC.

Để triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo Kế hoạch số
305/KH-SNN ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 145/KH-CCTTBVTV ngày 01 tháng 02 năm 2019.

+ Kết quả triển khai các Kế hoạch

++ Chi cục niêm yết công khai 19 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử.

++ Có 19 TTHC đang được tiếp nhận tại 1 cửa, trong đó:

* Số lượng TTHC đã được công bố/chưa được công bố: 14/19 TTHC

* Số lượng TTHC đang thực hiện kết hợp 08/19 TTHC.

++ Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/7/2019:

* Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 664 hồ sơ.

* Tổng số hồ sơ đã giải quyết 654, trong đó: 654 hồ sơ đúng hạn (tỷ lệ 100% đúng hạn) 10 hồ sơ đang giải quyết (còn trong hạn).

+ Tình hình thực hiện thư xin lỗi: Không phát sinh.

- Kết quả thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 112/664 hồ sơ

+ Số lượng hồ sơ tiếp nhận qua bưu chính công ích: 112/664 hồ sơ

c) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Không phát sinh.

d) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Không phát sinh.

e) Cải cách tài chính công

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ.

Chi cục đã đề ra các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là
tuyên truyền nâng cao nhận thức của CCVC trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu theo định mức, dự toán bảo đảm chi tiêu hiệu quả;
Quản lý sử dụng tài sản công, sửa chữa thường xuyên, thực hiện công tác kiểm kê tài sản, quản lý sử dụng kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên được cấp đúng quy định, ...

g) Hiện đại hóa hành chính

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

+ Có 10 phòng, trạm ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; Có 04 phòng
sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) trong trao đổi công việc; gửi thư mời họp
thông qua hộp thư điện tử/tin nhắn SMS. Các phòng, trạm thuộc Chi cục thực hiện giao tiếp hành chính trên mạng, tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin và văn bản trên máy vi tính, góp phần tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc.

+ Các phần mềm đang được quản lý, sử dụng tại đơn vị:

++ Do Bộ, ngành trung ương cung cấp: phần mềm PPDMS trong việc quản lý số liệu tình hình sinh vật hại trên cây trồng do Cục Bảo vệ thực vật cung cấp.

++ Do Thành phố cung cấp: phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thường xuyên theo dõi, cập nhật các chỉ đạo của UBND Thành phố,
Sở Nông nghiệp và
PTNT và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 08 TTHC

+ Tỷ lệ công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc: Tỷ lệ 100% công chức lãnh đạo sử dụng; tỷ lệ 100% công chức, viên chức còn lại sử dụng.

+ Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3: 08 TTHC

+ Công tác lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đánh giá đối với công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục đã triển khai thực hiện lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức qua 02 hình thức: phát phiếu 428, màn hình cảm ứng 170.

- Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính

+ Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 250/KH-CCTTBVTV ngày 21 tháng 3 năm 2019 về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Chi cục.

+ Tại Chi cục đang thực hiện 19 TTHC, trong đó 11 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục và 8 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Nông nghiệp và PTNT, 11/11 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục đã đươc áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

- TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (nếu có).

+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả: 664 hồ sơ.

+ Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến/tổng hồ sơ tiếp nhận tại 1 cửa: 208/664

+ Số lượng hồ sơ giải quyết: 654 hồ sơ

- Tình hình triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính

Chi cục đang xây dựng kế hoạch sửa chữa nhà làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và nhà làm việc của các phòng trạm thuộc Chi cục năm 2019.

h) Các sáng kiến, giải pháp về mô hình CCHC đang áp dụng.

Không phát sinh.

4. Nhận xét, đánh giá.

       - Trong tháng 8 năm 2019 , qua công tác điều tra phát hiện SVH của hệ thống
nhân viên bảo vệ thực vật, công tác dự báo chính xác của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả. Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ sản xuất cây trồng từ đó tham mưu cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, biện pháp kỹ thuật thâm canh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro gây thiệt hại cho sản xuất .

- Chi cục đã triển khai đồng bộ công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn các quận huyện sản xuất nông nghiệp, cập nhật kịp thời các thông tin về diễn biến các loại sinh vật hại mới trên cây trồng đến người dân, đưa ra các biện pháp phòng trừ thích hợp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sinh vật hại gây ra.

- Thực hiện công tác thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV,
phân bón và giống cây trồng trên địa bàn thành phố, xử lý kịp thời những vi phạm về sản xuất kinh doanh thuốc BVTV góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ cơ sở kinh doanh thuốc, hạn chế tình trạng buôn bán thuốc BVTV giả, thuốc BVTV không đạt chất lượng.

- Tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo ATTP trong quá trình SX rau tại vùng sản xuất góp phần đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.

5. Đề xuất, kiến nghị.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm trình UBND Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về các mô hình ứng dụng công nghệ cao và sửa đổi bổ sung định mức các mô hình khuyến nông theo Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 trên đại bàn Thành phố để có cơ sở pháp lý triển khai các mô hình khuyến nông.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch (đính kèm phụ lục).

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 9

1. Nhiệm vụ chuyên môn

a) Công tác trồng trọt

- Tiếp tục theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất trên các cây trồng chính (rau, lúa…).

- T iếp nhận công bố hợp quy v phân bón, giống cây trồng của các tổ chức,
cá nhân theo quy định.

- Thực hiện thủ tục cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
an toàn thực phẩm vùng sản xuất theo quy định.

b) Công tác Bảo vệ thực vật

- Tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng và SVH trên các loại cây trồng chính và đề xuất biện pháp phòng trị.

- Tiếp tục thông tin định kỳ tình hình SVH lúa, rau và biện pháp phòng trừ
trong chương trình phát thanh nông thôn của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố,
Đài phát thanh các huyện, xã định kỳ hàng tuần.

- Tiếp tục t hực hiện kiểm tra định kỳ sinh vật hại trên cây lâm nghiệp.

- P hối hợp chặt chẽ với các quận huyện và các xã phường thực hiện công tác
kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau an toàn đặc biệt là vùng sản xuất rau muống nước.

- Tiếp nhận công bố hợp quy v thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

c) Công tác kiểm dịch thực vật

- Thực hiện báo cáo công tác lưu mẫu trong đợt điều tra kiểm dịch thực vật kho nông sản mùa khô năm 2019 (tổng số mẫu lấy là 229 mẫu nông sản các loại).

- Tiếp tục cập nhật báo cáo tự kiểm tra KDTV của các đơn vị kinh doanh giống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra KDTV giống cây trồng mới nhập khẩu năm 2019 với 2 đợt.

- Thực hiện Kế hoạch chăm sóc hậu kiểm giống cây trồng mới nhập khẩu năm 2019 với 2 đợt.

d) Công tác thanh, kiểm tra

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở  sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp. Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc BVTV, phân bón, giống.

- Thực hiện cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với
cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón; cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, g iấy phép vận chuyển thuốc và nguyên liệu thuốc BVTV theo quy định.

- Thực hiện cấp giấy xác nhận nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV và
phân bón theo quy định.

e) Công tác thông tin tuyên truyền       

Tiếp tục theo dõi hệ thống bẫy đèn dự tính, dự báo trên cây lúa và cây Lâm nghiệp.

g) Công tác đào tạo, tập huấn

- Công tác BVTV: Tổ chức 10 lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng.

- Công tác KDTV: Tổ chức 01 lớp tập huấn về cách nhận biết, đặc tính, tác hại của cây cần sa, 02 lớp tập huấn sinh vật ngoại lai.

- Công tác trồng trọt: T ổ chức 01 lớp tập huấn về VBPL về phân bón, giống cây trồng.

2. C ác chương trình đề án được UBND thành phố phê duyệt

- Triển khai các chương trình theo kế hoạch năm 2019.

3. Công tác cải cách hành chính.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 178/KH-SNN ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.

- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định.

- Tiếp tục áp dụng quy trình ISO 9001:2015 đối với các TTHC.

- Tiếp tục niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,
trên
trang thông tin điện tử của Chi cục.

- T hực hiện công tác đào tạo CCVC trong năm 2019 theo hướng phục vụ các chương trình mục tiêu trọng điểm của thành phố và các ban ngành.

- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.

- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.


Bản in

.: Các bài viết liên quan
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7,7 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 8 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 6, 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5, 5 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 6 năm 2019
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4, 4 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 5 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành 3 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 02 năm 2019 và kế hoạch chương trình công tác tháng 03 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 01 năm 2019 và kế hoạch chương trình công tác tháng 02 năm 2019
Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
 
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2782708