Thứ sáu, 03/04/2020, 06:42
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Bảo vệ thực vật
Hoạt động đơn vị
Thanh tra chuyên ngành
Cải cách hành chính
Trồng trọt
Cơ chế chính sách
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thông tin hoạt động
Cải cách hành chính

09/10/2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10, 10 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 11 năm 2019

 Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-SNN ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch chỉ đạo điều hành và chương trình công tác năm 2019;

   Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo kết quả thực hiện công tác
chỉ đạo điều hành và chương trình công tác tháng 10, 10 tháng đầu năm và kế hoạch
tháng 11 năm 2019, với các nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Đối với chương trình công tác của đơn vị:

Trong tháng 10 năm 2019, Chi cục đã tiến hành xây dựng một số Kế hoạch
triển khai công tác tại đơn vị như sau:

- Kế hoạch số 798/KH-CCTTBVTV ngày 4 tháng 9 năm 2019 của Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về thực hiện tin chuyên đề (Chương trình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019)
.

- Kế hoạch số 814/KH-CCTTBVTV ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về mua sắm trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác chuyên môn năm 2019.

- Kế hoạch số 971/KH-CCTTBVTV ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về biên soạn, in ấn cấp phát tài liệu: “Cẩm nang
Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên một số rau củ quả tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

- Kế hoạch số 911/KH-CCTTBVTV ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2019 (Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 250/KH-CCTTBVTV ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật).

2. Tham mưu Sở thực hiện các văn bản của Trung ương và UBNDTP: Không.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chuyên môn

a) Công tác trồng trọt

- Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 01/10/2019) :

+ Cây rau : Diện tích gieo trồng trong tháng là 1.787,4 ha. Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 14.445,1 ha , tăng 1 % so với cùng kỳ.

+ Hoa lan, cây kiểng: Diện tích gieo trồng trong tháng là 57,5 ha. Diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng tính từ đầu năm đến nay2 .335 ha, tăng 8,7 % so với cùng kỳ.

+ Cây lúa: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2018- 2019   là 4.933 ha, tăng 4,5 % so với cùng kỳ. Diện tích lúa gieo trồng vụ Hè Thu là 5.722 ha, giảm 0,5% so với cùng kỳ. Diện tích lúa gieo trồng vụ Mùa là 4.656,6 ha.

- Công bố hợp quy phân bón: Trong tháng đã công bố hợp quy 80 sản phẩm của 15 công ty. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã công bố hợp quy 2.470 sản phẩm của 95 công ty.

- Công bố hợp quy giống: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã công bố hợp quy 10
sản phẩm của 03 công ty.

        - Triển khai công tác xây dựng bản đồ số hóa các vùng trồng hoa kiểng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

        b) Công tác bảo vệ thực vật (BVTV)

- Tình hình sinh vật hại (SVH):

+ Trên rau: DT nhiễm SVH trong tháng   948,8 ha , tăng 21,3% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ trên cây rau l à 1 .847,6 lượt ha, chiếm 194 ,7 % diện tích nhiễm
sinh vật hại rau trong tháng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, tổng diện tích nhiễm SVH trên rau là 7 .508,3 ha , tăng 23,6% so với cùng kỳ.

+ Trên hoa lan, cây kiểng: D iện tích nhiễm SVH trong tháng là 54,9 ha , giảm 21,3% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng trong tháng 51 ,7 ha chiếm 94,1 % diện tích nhiễm sinh vật hại. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, tổng diện tích nhiễm SVH trên hoa lan, cây kiểng 508 ,7 ha , giảm 20,5% so với cùng kỳ.

+ Trên lúa: DT nhiễm SVH trong tháng   555,8 ha , giảm 14% so với cùng kỳ , c ác SVH chủ yếu là sâu xanh, sâu ăn tạp, bọ trĩ, sâu phao, đạo ôn, đốm vằn, OBV và chuột .
Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, tổng diện tích nhiễm SVH trên cây lúa 5.905,3 ha , giảm 11,7% so với cùng kỳ.

- Thực hiện kiểm tra sử dụng thuốc BVTV : Trong tháng đã kiểm tra 27 hộ , kết quả không có hộ vi phạm. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, đã tiến hành kiểm tra 272 hộ (108 hộ trồng rau muống nước, 164 hộ trồng các loại rau khác), không có hộ nào
vi phạm.

- Công bố hợp quy thuốc BVTV và bình phun thuốc trừ sâu đeo vai : 315 sản phẩm thuốc BVTV của 31 công ty và 23 sản phẩm bình phun thuốc trừ sâu đeo vai của 05 công ty .

- Theo dõi hệ thống bẫy đèn dự tính, dự báo trên cây lúa và cây lâm nghiệp năm 2019: 12 bẫy.

       c) Công tác kiểm dịch thực vật ( KDTV)

- K iểm tra 97 kho nông sản, giảm 1,02% với tổng sản lượng 49.432,8 tấn
nông sản và sản phẩm thực vật các loại, kết quả chưa phát hiện dịch hại thuộc diện kiểm dịch thực vật lưu chứa trong kho nông sản.

- T hực hiện điều tra sinh vật ngoại lai (ốc bưu vàng, cây mai dương) tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố: 440 phiếu.

 

- Công tác quản lý giống cây trồng mới nhập khẩu:

+ Cập nhật báo cáo tự kiểm tra KDTV đối với các đơn vị kinh doanh giống
cây trồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện kiểm tra KDTV giống cây trồng mới nhập khẩu năm 2019 (02 đợt ):
Đ
ã kiểm tra 21 cơ sở (trong đó 03 cơ sở ngừng hoạt động), kết quả chưa phát hiện vi phạm về lĩnh vực kiểm dịch thực vật.

d) Công tác thanh , kiểm tra

- Kiểm tra các quy định về quản lý thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng :  

+ Trong   tháng đã kiểm tra 43 cơ sở (12 cửa hàng, 31 công ty), kết quả có 02 cơ sở vi phạm. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, đã kiểm tra 188 cơ sở (93 cửa hàng, 95 công ty), kết quả có 13 cơ sở vi phạm.

+ Công tác lấy mẫu:

* Lấy mẫu thuốc BVTV: trong tháng đã lấy 08 mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng, chưa có kết quả. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 đã lấy 91 mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng, kết quả có 74 mẫu đạt yêu cầu, 01 mẫu không đạt yêu cầu và 16 mẫu chưa có kết quả.

* Lấy mẫu phân bón: Trong tháng đã lấy 03 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, kết quả có 01 mẫu đạt yêu cầu và 02 mẫu chưa có kết quả. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 đã lấy 77 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, kết quả có 55 mẫu đạt yêu cầu, 09 mẫu không đạt yêu cầu và 13 mẫu chưa có kết quả.

* Lấy mẫu giống cây trồng: Trong tháng đã lấy 15 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, chưa có kết quả. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 đã lấy 31 mẫu giống cây trồng kiểm tra chất lượng, kết quả có 30 mẫu đạt yêu cầu, 01 mẫu chưa có kết quả.

+ Xử lý vi phạm hành chính: Chi cục đã xử phạt vi phạm hành chính 25 cơ sở ( 12 cơ sở vi phạm trong năm 2018 và 13 cơ sở vi phạm trong năm 2019) với tổng số tiền là 152.089.000 đồng, h ành vi vi phạm: 21 cơ sở kinh doanh hàng hóa có chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng , 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa có chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng và kinh doanh hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng , 01 cơ sở buôn bán thuốc BVTV không có giấy Chứng nhận ĐĐK buôn bán thuốc BVTV, hợp quy, nhãn hàng hóa.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng: Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 đã kiểm tra, đánh giá phân loại 8 cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV, kết quả 02 cơ sở loại A, 6 cơ sở loại B.

         - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép 10 tháng đầu năm 2019:

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón: Trong tháng cấp 01 giấy (công ty: 01). Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 cấp 09 giấy (công ty: 09).

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón: Trong tháng cấp 33 giấy ( cửa hàng: 18, công ty: 15). Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 cấp 163 giấy (công ty: 70, cửa hàng: 93).

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: Trong tháng cấp 03 giấy (cửa hàng: 02, công ty: 01). Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 cấp 40 giấy (cửa hàng: 04, công ty: 36).

+ Cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV: Trong tháng cấp 28 giấy. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 cấp 152 giấy.

+ Cấp giấy phép quảng cáo cấp trong tháng: Trong tháng cấp 02 giấy . Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 cấp 11 giấy.

e) Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong 10 tháng đầu năm 2019, Chi c ục đã lấy 499 mẫu rau để phân tích
định lượng
các chỉ tiêu ATTP (100 mẫu thuộc chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn và 399 thuộc chương trình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn
Thành phố
), kết quả 04/499 mẫu rau phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức giới hạn tối đa cho phép.

g) Công tác sự nghiệp kỹ thuật       

- Sửa chửa 06 bẫy đèn dự tính, dự báo trên cây lúa tại huyện Nhà Bè (02 bẫy),
Cần Giờ (01 bẫy), huyện Bình Chánh (03 bẫy).

- Thực hiện tham quan học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ
thực vật tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Gia Lai.

- Thực hiện sửa chữa 19 bảng pano tuyên truyền tại huyện Bình Chánh (06 bảng), Hóc Môn-Q.12 (04 bảng) và Nhà Bè – Cần Giờ (03 bảng), Củ Chi (06 bảng).

h) Công tác đào tạo, tập huấn

- Công tác BVTV: Chi cục đã tổ chức 58 lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng với 1.542 người tham dự và 01 lớp tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên TTBVTV với 79 người tham dự và 01 hội thi tay nghề cho nhân viên bảo vệ thực vật.

- Công tác KDTV: Chi cục đã tổ chức 12 lớp tập huấn về cách nhận biết, đặc tính, tác hại của cây cần sa với 351 người tham dự, 08 lớp t ập huấn sinh vật ngoại lai với 217 người tham dự.

- Công tác thanh tra chuyên ngành: Đã tổ chức 03 lớp tập huấn văn bản pháp luật về quản lý buôn bán thuốc BVTV cho cán bộ địa phương, đ ào tạo nghiệp vụ thanh tra cho 06 công chức của Chi cục.

- Công tác trồng trọt: Chi cục đã tổ chức 02 lớp tập huấn về VBPL về phân bón, giống cây trồng với 50 người tham dự, đào tạo người lấy rau, quả: 03 người.

i) Chương trình liên tịch, liên kết

- Chương trình hợp tác với các tỉnh:

+ Thực hiện bản thỏa thuận hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố với các tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bến Tre.

+ Ký kết kế hoạch hợp tác giữa Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An.

- Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động: đã tổ chức 13 lớp tập huấn với 362 người tham dự.

2. Các chương trình, đề án của ngành

a) Chương trình phát triển hoa kiểng trên địa bàn thành phố

Tổ chức nghiệm thu 03 mô hình trồng hoa lan năm 2018. Trong đó gồm 02 mô hình trồng hoa lan Dendrobium (01 MH tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 và 01 MH tại xã Phước Kiển huyện Nhà Bè) và 01 mô hình trồng hoa lan Mokara tại xã Hưng Long huyện Bình Chánh. Kết quả cho thấy tỷ lệ cây sống bình quân đạt trên 95% đối với lan Dendrobium và trên 98% đối với lan Mokara. Các giống cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh hại và được thị trường ưa chuộng .

        b) Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố

- Tổ chức 04 lớp tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp trên rau (IPM/rau) tại huyện Củ Chi (01 lớp), Bình chánh (02 lớp), Hóc Môn (01 lớp) với 100 nông dân tham dự.

- Công tác thanh, kiểm tra giám sát chất lượng rau, quả tại vùng sản xuất: Lũy kế trong 10 tháng đầu năm  2019 đã lấy 100 mẫu rau để phân tích định lượng chỉ tiêu ATTP, kết quả không có mẫu phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép.

c) Chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng cao

Triển khai kế hoạch thử nghiệm chế phẩm sinh học hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây mai và kế hoạch sử dụng biện pháp đấu tranh sinh học trong sản xuất rau an toàn.

d) Chương trình mục tiêu phát triển giống cây, giống con chất lượng cao

Trong 10 tháng đầu năm 2019, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 87 cơ sở (trong đó có 32 cơ sở kinh doanh giống cây trồng, 55 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trong đó có kinh doanh giống cây trồng). Lấy 31 mẫu giống cây trồng kiểm tra chất lượng. Kết quả có 30 mẫu đạt yêu cầu và 01 mẫu chưa có kết quả.

e) Chương trình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố  

- Tồ chức 14 lớp tập huấn hộ nông dân và người lao động với 460 người tham dự.

- Công tác thanh, kiểm tra chất lượng sản phẩm nông sản:

+ Phân tích các chỉ tiêu ATTP đối với rau sản xuất tại Thành phố (hộ nông dân và HTX sản xuất rau): Trong tháng đã lấy 140 mẫu rau để phân tích định lượng chỉ tiêu ATTP, kết quả không có mẫu phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 đã lấy 399 mẫu rau củ quả tại vùng sản xuất gửi kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Kết quả  có 04/399 mẫu rau phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức giới hạn tối đa cho phép.

h) Chương trình phát triển sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn Thành phố  

Thực hiện in ấn 5.000 tờ bướm Hướng dẫn quy định xử phạt vi phạm hành chính về sản xuất an toàn thực phẩm ”.

3. Công tác cải cách hành chính

a) Cải cách thể chế

Không phát sinh.

b) Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Công tác kiểm soát TTHC

+ Kết quả thực hiện phối hợp rà soát, đánh giá TTHC: Không phát sinh.

++ Chi cục niêm yết công khai 19 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử, trong đó:

* Số lượng TTHC đã được công bố/chưa được công bố: 14/19 TTHC

* Số lượng TTHC đang thực hiện được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy quyền: 08/19 TTHC.

++ Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ ngày 01/01/2019 đến ngày 01/10/2019:

* Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 885 hồ sơ.

* Tổng số hồ sơ đã giải quyết 883, trong đó: 883 hồ sơ đúng hạn (tỷ lệ 100% đúng hạn) 02 hồ sơ đang giải quyết (còn trong hạn).

+ Tình hình thực hiện thư xin lỗi: Không phát sinh.

- Kết quả thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích/tổng hồ sơ
nộp 1 cửa: 174/885 hồ sơ.

+ Số lượng hồ sơ tiếp nhận qua bưu chính công ích: 174/885 hồ sơ.

c) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Không phát sinh.

d) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Không phát sinh.

e) Cải cách tài chính công

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ.

Chi cục đã đề ra các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là
tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu theo định mức, dự toán bảo đảm chi tiêu hiệu quả;
Quản lý
sử dụng tài sản công, sửa chữa thường xuyên, thực hiện công tác kiểm kê tài sản, quản lý
sử dụng kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên được cấp đúng quy định, ...

g) Hiện đại hóa hành chính

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

+ Các phòng, trạm thuộc Chi cục thực hiện giao tiếp hành chính trên mạng, tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin và văn bản trên máy vi tính, góp phần tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc.

+ 100% tỷ lệ công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.

+ Công tác lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đánh giá đối với công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục đã triển khai thực hiện lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức qua 02 hình thức: phát phiếu 428, màn hình cảm ứng 170.

- Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính

+ Tại Chi cục đang thực hiện 19 TTHC, trong đó 11 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục (áp dụng TCVN ISO 9001:2015) và 8 thủ tục được Sở
Nông nghiệp và PTNT ủy quyền (áp dụng TCVN ISO 9001:2008).

- TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4:

+ Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến/tổng hồ sơ tiếp nhận tại 1 cửa: 292/885

+ Số lượng hồ sơ giải quyết: 290 hồ sơ.

- Tình hình triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính

Chi cục đang thực hiện gói thầu sửa chữa nhà làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và nhà làm việc của các phòng trạm thuộc Chi cục năm 2019.

h) Các sáng kiến, giải pháp về mô hình CCHC đang áp dụng.

Không phát sinh.

4. Nhận xét, đánh giá

       - Trong tháng 10 năm 2019 , qua công tác điều tra phát hiện SVH của hệ thống
nhân viên bảo vệ thực vật, công tác dự báo chính xác của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả.
Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ sản xuất cây trồng từ đó tham mưu cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, biện pháp kỹ thuật thâm canh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả,
hạn chế thấp nhất rủi ro gây thiệt hại cho sản xuất
.

- Chi cục đã triển khai đồng bộ công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn các quận huyện sản xuất nông nghiệp, cập nhật kịp thời các thông tin về diễn biến các loại sinh vật hại mới trên cây trồng đến người dân, đưa ra các biện pháp phòng trừ thích hợp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sinh vật hại gây ra.

- Thực hiện công tác thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV,
phân bón và giống cây trồng trên địa bàn thành phố, x ử lý kịp thời những vi phạm về sản xuất kinh doanh, giống, thuốc BVTV, phân bón góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, hạn chế tình trạng buôn bán giống, thuốc BVTV, phân bón giả, không đạt chất lượng.

- Tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo ATTP trong quá trình SX rau tại vùng sản xuất góp phần đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.

5. Đề xuất, kiến nghị

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm trình UBND Thành phố ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về các mô hình ứng dụng công nghệ cao và sửa đổi bổ sung định mức các mô hình khuyến nông theo Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 trên đại bàn Thành phố để có cơ sở pháp lý triển khai các mô hình khuyến nông.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch (đính kèm phụ lục).

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 11

1. Nhiệm vụ chuyên môn

a) Công tác trồng trọt

- Tiếp tục theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất trên các cây trồng chính (rau, lúa…).

- T iếp nhận công bố hợp quy v phân bón, giống cây trồng của các tổ chức,
cá nhân theo quy định.

- Thực hiện thủ tục cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
an toàn thực phẩm vùng sản xuất theo quy định.

b) Công tác Bảo vệ thực vật

- Tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng và SVH trên các loại cây trồng chính và đề xuất biện pháp phòng trị.

- Tiếp tục thông tin định kỳ tình hình SVH lúa, rau và biện pháp phòng trừ
trong chương trình phát thanh nông thôn của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố,
Đài phát thanh các huyện, xã định kỳ hàng tuần.

- Tiếp tục t hực hiện kiểm tra định kỳ sinh vật hại trên cây lâm nghiệp.

- P hối hợp chặt chẽ với các quận huyện và các xã phường thực hiện công tác
kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau an toàn đặc biệt là vùng sản xuất rau muống nước.

- Tiếp nhận công bố hợp quy v thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

c) Công tác kiểm dịch thực vật

- Thực hiện báo cáo công tác lưu mẫu trong đợt điều tra kiểm dịch thực vật kho nông sản mùa khô năm 2019 (tổng số mẫu lấy là 229 mẫu nông sản các loại).

- Tiếp tục cập nhật báo cáo tự kiểm tra KDTV của các đơn vị kinh doanh giống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện Kế hoạch chăm sóc hậu kiểm giống cây trồng mới nhập khẩu năm 2019 với 1 đợt.

d) Công tác thanh, kiểm tra

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở   sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp. Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc BVTV, phân bón, giống.

- Thực hiện cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với
cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón; cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, g iấy phép vận chuyển thuốc và nguyên liệu thuốc BVTV theo quy định.

- Thực hiện cấp giấy xác nhận nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV và
phân bón theo quy định.

e) Công tác thông tin tuyên truyền        

Tiếp tục theo dõi hệ thống bẫy đèn dự tính, dự báo trên cây lúa và cây Lâm nghiệp.

g) Công tác đào tạo, tập huấn

- Công tác BVTV: Tổ chức 28 lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng.

- Công tác KDTV: Tổ chức 01 lớp tập huấn về cách nhận biết, đặc tính, tác hại của cây cần sa, 01 lớp t ập huấn sinh vật ngoại lai.

- Công tác thanh tra chuyên ngành: T ổ chức 01 lớp tập huấn văn bản pháp luật về quản lý buôn bán thuốc BVTV cho cán bộ địa phương.

- Công tác trồng trọt: Đ ào tạo người lấy rau, quả: 03 người.

2. C ác chương trình đề án được UBND thành phố phê duyệt

- Tiếp tục triển khai các chương trình theo kế hoạch năm 2019.

3. Công tác cải cách hành chính

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 178/KH-SNN ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.

- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định.

- Tiếp tục áp dụng quy trình ISO 9001:2015 đối với các TTHC.

- Tiếp tục niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,
trên
trang thông tin điện tử của Chi cục.

- T hực hiện công tác đào tạo CCVC trong năm 2019 theo hướng phục vụ các chương trình mục tiêu trọng điểm của thành phố và các ban ngành.

- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.

- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.


Bản in

.: Các bài viết liên quan
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8, 8 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 9 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7,7 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 8 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 6, 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5, 5 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 6 năm 2019
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4, 4 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 5 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành 3 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2019
 
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2782776