Thứ tư, 18/09/2019, 04:28
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thủ tục hành chính
Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (Cơ sở sản xuất nông sản)


Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận ATTP do bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ( cơ sở sản xuất nông sản) .

a. Trình tự thực hiện (Điều 18 , Thông tư 45 /201 4 /TT-BNNPTNT, ngày 03 / 12 /201 4 ).

Bước 1. T rước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn, c ơ sở sản xuất nông sản (sau đây gọi tắt là cơ sở) nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc nộp trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn).

- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu:

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy chứng biên nhận cho người nộp, nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn để bổ sung đầy đủ.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ, nếu không hợp lệ thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra và  tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Cơ sở căn cứ vào giấy hẹn nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

b. Cách thức thực hiện:

Cơ sở nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hoặc nộp trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ : ( Điều 18 , Thông tư 45 /201 4 /TT-BNNPTNT, ngày 03 / 12 /201 4 ).

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo thủ tục này;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại: bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thủ tục này.

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

* Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết : Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, xếp loại cơ sở do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, xếp loại) và cấp Giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

đ . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất nông sản.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

g. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm .

h. Phí, Lệ phí: ( Thông tư 286 /201 6 /TT-BTC ngày 14 /1 1 /201 6)

STT

Nội dung các khoản thu

Đơn vị

Mức thu              (1.000 đồng)

1

Phí thẩm định cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

1 lần/cơ sở

700

2

Phí kiểm tra định kỳ

1 lần/cơ sở

350

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP (Phụ lục1).

+ Bản thuyết minh c ơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 2).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Cơ sở sản xuất nông sản có Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất nông sản hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Điều 18 , Thông tư 45 /201 4 /TT-BNNPTNT, ngày 03 / 12 /201 4 ).

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2015 .

+ Thông tư 286 /201 6 /TT-BTC ngày 14 /1 1 /201 6 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp . Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 201 7;

+ Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Quyết định số 527/QĐ-SNN ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh.


Tài liệu


Bản in

 
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2651787