Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017
___________________

 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21/12/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác CCHC 6 tháng cuối năm 201 7 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

1. Về kế hoạch CCHC

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21/12/2016 của
Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 .

- Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-CCTTBVTV ngày 17/01/2017
về
thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC:

Chi cục chỉ đạo công tác CCHC lồng ghép tại các cuộc họp giao ban của đơn vị

3. Về công tác tuyên truyền CCHC, cải cách TTHC:

Chi cục đăng tải Kế hoạch số 49/KH-CCTTBVTV ngày 17/01/2017 thực hiện công tác CCHC năm 2017 lên trang thông tin điện tử của Chi cục.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

1.1 Xây dựng VBQPPL:

Không phát sinh.

1.2. Công tác rà soát, kiểm tra VBQPPL:

Thực hiện Công văn số 872/SNN-VP-PC ngày 12/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề xuất danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố quy định những nội dung được giao theo văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, Chi cục đã triển khai rà soát 20 VBQPPL.

1.3. Tham gia góp ý dự thảo văn bản:

Góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia “Phân bón - Phương pháp lấy mẫu”
soát xét TCVN 9486-2013.

2 . Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

2.1. Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo
quy định của Chính phủ, các bộ, ngành tại Thành phố:

Chi cục thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC cho tổ chức, công dân, đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông. Công chức, viên chức (CCVC) khi thụ lý hồ sơ của tổ chức, công dân
thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ nhằm giải quyết hồ sơ đúng hạn cho người dân.

2.2. Công tác kiểm soát TTHC:

- C hi cục triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo Kế hoạch số 34/KH-SNN ngày 05/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Triển khai thực hiện cơ chế một cửa đối với tất cả TTHC do Chi cục
tiếp nhận giải quyết.

- Chuyển giao Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố tiếp nhận và
giải quyết 02 TTHC liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm từ ngày 22/5/2017.

- Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC (số liệu từ ngày 01/01/2017 đến
ngày 30/4/2017)
t ổng số hồ sơ tiếp nhận : 268  (kỳ trước chuyển qua: 1 5 , tiếp nhận mới   25 3 ) , trong đó:

+ Số hồ sơ đúng hạn: 262 (tỷ lệ 100% đúng hạn).

+ S ố hồ sơ đang giải quyết: 06  (còn trong hạn giải quyết) .

+ Số hồ sơ trễ hạn/quá hạn nhưng chưa có kết quả: 0.

- Tình hình thực hiện thư xin lỗi: Không phát sinh.

- Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính: Chi cục đã niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ cơ quan tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Đến thời điểm
hiện nay, Chi cục chưa có tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
về quy định hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức,
biên chế của các cơ quan:

- Thực hiện Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT;

Quyết định số 527/QĐ-SNN ngày 13/12/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục ban hành quy định chức năng nhiệm vụ đối với 10 phòng, trạm thuộc Chi cục; bổ nhiệm và thay đổi chức danh lãnh đạo, quản lý đối với 20 công chức, viên chức; bố trí nhân sự các phòng, trạm thuộc Chi cục để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Về quản lý và sử dụng biên chế:

+ Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-SNN ngày 18/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về điều chỉnh chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017, Chi cục được giao: 13 công chức và 68 viên chức lao động, tổng số 81 CCVC-LĐ (01 CC và 12 VC-LĐ được chuyển giao cho Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố).

+ Tính đến ngày 25/5/2017 Chi cục hiện có: 82 CCVC-LĐ.

* Biên chế: 56 (11 công chức, 45 viên chức).

* Hợp đồng NĐ 68: 15 người.

* Hợp đồng tạm tuyển: 11 người.

3.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Chi cục đã tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

3.3. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC vào ngày thứ bảy hàng tuần:

Chưa thực hiện.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC

4.1. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu CCVC :

Chi cục đã x ây dựng đề án vị trí việc làm theo cơ cấu ngạch công chức (theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 05/6/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số  36/2013/NĐ-CP  ngày 22 / 4 / 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức ).

4.2. T hực hiện các quy định về quản lý cán bộ, CCVC:

- Chi cục l ập hồ sơ trình Sở: bổ nhiệm ngạch công chức đối với 11 người
thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT và bổ nhiệm ngạch viên chức đối với 01 người.

- Thực hiện việc tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng làm việc đối với 04 người theo kế hoạch số 90/KH-CCBVTV ngày 09/8/2016 về tuyển dụng viên chức năm 2016 của Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Thực hiện việc bổ nhiệm đối với 05 CCVC và bổ nhiệm lại đối với 01 CC.

- Thực hiện việc lập hồ sơ chuyển 01 CC và 11 VC về Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố.

- Thực hiện việc lập hồ sơ chuyển 01 CC về Trung tâm giống cây trồng,
vật nuôi và thủy sản.

4.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

- Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC được phê duyệt:

+ Số lượt theo Kế hoạch đào tạo: 61 CCVC.

+ Số lượt lập thủ tục đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng: 40 lượt. ( QLNN chương trình chuyên viên chính: 01 VC, chương trình chuyên viên: 06 VC,
chương trình cán sự: 01 VC; trung cấp
lý luận chính trị - hành chính: 05 VC; nghiệp vụ Đấu thầu: 13 CCVC; nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm dịch viên thực vật:  04 VC, kiến thức về hội nhập quốc tế: 01 CC; kỹ năng lãnh đạo quản lý: 04 CCVC; tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu: 01 CC, bồi dưỡng nông nghiệp Công nghệ cao tại Nhật Bản: 04 CCVC). 

4.4. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, CCVC:

Thực hiện Thông báo số 115/TB-SNN ngày 07/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về nội dung kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Trần Ngọc Hổ tại họp sơ kết công tác CCHC quý 1 năm 2017 và triển khai
nhiệm vụ hoạt động công vụ năm 2017; Thực hiện Công văn số 831/SNN-TCCB ngày 10/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện
Kế hoạch kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị. Chi cục đã triển khai nhiệm vụ
hoạt động công vụ năm 2017 tại Công văn 515/CCTTBVTV-HCTH ngày 26/4/2017 cho các phòng, trạm thuộc Chi cục.

5. Cải cách tài chính công

- Chi cục được giao thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 07/10/2005 của Chính phủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP.

- Đã thực hiện chi thu nhập tăng thêm bổ sung năm 2016 và quý I năm 2017 cho CCVC-LĐ theo đúng quy định.

- Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin ( CNTT) trong hoạt động của cơ quan
hành chính nhà nước:

          - Các phòng, trạm thuộc Chi cục thực hiện giao tiếp hành chính trên mạng, tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin và văn bản trên máy vi tính, góp phần tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 04 TTHC lĩnh vực quản lý thuốc bảo vệ thực vật và lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm.

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

Chi cục đã công bố thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2008 đối với 05 TTHC.

7. Các sáng kiến, giải pháp về mô hình CCHC, cải cách TTHC hiệu quả đang áp dụng:

Không phát sinh.

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG QUÝ 2 NĂM 2017

          - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21/12/2016 của
Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.

- Kiện toàn Ban triển khai thực hiện công tác CCHC của Chi cục.

- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định. Trình công bố các TTHC mới tiếp nhận từ Phòng Khoa học Công nghệ (theo quy định chức năng nhiệm vụ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật).

- Xây dựng quy trình ISO 9001:2008 đối với các TTHC mới tiếp nhận.

- Tiếp tục niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,
trên
Website Chi cục.

- T hực hiện công tác đào tạo CCVC trong năm 201 7 theo hướng phục vụ các chương trình mục tiêu trọng điểm của T hành phố , các ban ngành .

- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Chi cục quản lý.

- Thực hiện việc quản lý , chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.

- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.

 

Nơi nhận :

- Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Sở);                                              

- Chi ủy, BLĐ Chi cục;

- Lưu: VT, HCTH.PTT(06).

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Dương Đức Trọng

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,217,963
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây