Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

___________

 

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21/12/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC NĂM 2017

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

1. Về kế hoạch CCHC

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21/12/2016 của
Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 .

- Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-CCTTBVTV ngày 17/01/2017
về
thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

Chi cục chỉ đạo công tác CCHC lồng ghép tại các cuộc họp giao ban của đơn vị

Chi cục kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC tại Quyết định số 400/QĐ-CCTTBVTV ngày 24/8/2017.

3. Về công tác tuyên truyền CCHC, cải cách TTHC:

Chi cục đăng tải Kế hoạch số 49/KH-CCTTBVTV ngày 17/01/2017 thực hiện công tác CCHC năm 2017 và các báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC
định kỳ lên trang thông tin điện tử của Chi cục.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

1.1. Xây dựng văn bản QPPL:

Không phát sinh.

1.2. Công tác rà soát, kiểm tra văn bản QPPL:

Chi cục đã tiến hành rà soát, kiểm tra văn bản QPPL với tổng số 72 văn bản, kết quả có 03/72 văn bản hết hiệu lực hoặc có sửa đổi, bổ sung, gồm:

- Thực hiện Công văn số 847/SNN-VP ngày 11/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về rà soát việc thực hiện Quyết định 5068/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố, Chi cục đã có Công văn 502/CCTTBVTV-TTPC ngày 24/4/2017 báo cáo Sở.

- Thực hiện Công văn 872/SNN-VP-PC ngày 12/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề xuất danh mục văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố quy định những nội dung được giao theo văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên, Chi cục đã có Công văn số 465/CCTTBVTV ngày 18/4/2017 báo cáo Sở.

- Thực hiện Công văn số 1550/SNN-VP ngày 16/6/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc rà soát văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trên cơ sở đối chiếu Quyết định số 350/QĐ-BNN-PC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chi cục đã có Công văn số 989/CCTTBVTV-TTPC ngày   27/6/2017 báo cáo Sở.

1.3. Tham gia góp ý dự thảo văn bản:

- Góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia “Phân bón - Phương pháp lấy mẫu”
soát xét TCVN 9486-2013.

- Góp ý Nghị định thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

- Góp ý Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về phân bón thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ.

1.4. Theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm và theo chuyên đề:

- Tình hình kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL: Chi cục thực hiện nghiêm túc việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, kịp thời thay đổi các quy trình làm việc, quy trình ISO 9001:2008, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho các đối tượng quản lý cũng như ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng theo hiệu lực của văn bản QPPL mới, thực hiện chế độ chính sách, lương, phụ cấp và khen thưởng, kỷ luật CCVC-NLĐ theo các văn bản QPPL hiện hành.

- Triển khai văn bản trong đơn vị : Tổ chức phổ biến văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực trồng trọt và tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giống
cây trồng, phân bón hữu cơ và phân bón khác cho CCVC-NLĐ của Chi cục: 02 lớp, 36 người tham dự.

- Triển khai văn bản cho các đối tượng quản lý :

+ Tổ chức 03 lớp huấn luyện chuyên môn thuốc BVTV cho các cá nhân có nhu cầu, số lượng học viên: 246 người.

+ Tổ chức 03 lớp tập huấn về an toàn lao động trong bảo quản và vận chuyển thuốc BVTV: 116 học viên.

+ Tổ chức 01 lớp tập huấn an toàn hóa chất thuốc BVTV: 28 học viên.

+ Tổ chức 02 lớp tập huấn văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực kiểm dịch thực vật cho các công ty kinh doanh hàng thực vật lưu trữ trong kho và kinh doanh giống cây trồng sau nhập khẩu: 77 người.

+ Tổ chức 01 lớp nghiệp vụ kiểm dịch thực vật nội địa: 13 người.

2 . Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

2.1. Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo
quy định của Chính phủ, các bộ, ngành tại Thành phố:

- Chi cục thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình tiếp nhận, giải quyết
hồ sơ, TTHC cho tổ chức, công dân, đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông. Công chức, viên chức (CCVC) khi thụ lý hồ sơ của tổ chức, công dân
thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ nhằm giải quyết hồ sơ đúng hạn cho người dân.

- Tiếp nhận 03 TTHC từ Phòng Khoa học Công nghệ và 03 TTHC từ
Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi (theo chức năng nhiệm vụ của Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật).

- Chi cục thực hiện việc h ướng dẫn tổ chức, người dân về kê khai hồ sơ
TTHC bằng phiếu hướng dẫn và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tạo mọi
điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi có nhu cầu giải quyết TTHC.

2.2. Công tác kiểm soát TTHC:

- C hi cục triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo Kế hoạch số 34/KH-SNN ngày 05/01/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Triển khai thực hiện cơ chế một cửa đối với tất cả các TTHC do Chi cục
tiếp nhận giải quyết.

- Chi cục đã niêm yết công khai quy định về TTHC tại phòng tiếp công dân và trang thông tin điện tử gồm: nội dung TTHC, văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC, văn bản quy định việc thu phí, lệ phí và địa chỉ tiếp nhận kiến nghị,
phản ánh về TTHC, quy chế tiếp công dân, nội quy tiếp công dân.

- Chuyển giao Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố tiếp nhận và
giải quyết 02 TTHC liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm từ ngày 22/5/2017.

- Kết quả niêm yết công khai TTHC: tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả và trang thông tin điện tử,  Chi cục đã niêm yết số điện thoại, địa chỉ cơ quan tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, nội dung TTHC, văn bản quy phạm
pháp luật quy định TTHC, văn bản quy định việc thu phí, lệ phí.

- Chi cục trình Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 534/TT-CCTTBVTV ngày 10/11/2017 về việc công bố TTHC thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, gồm 13 TTHC:

+ TTHC chuẩn hóa lại: 05 thủ tục.

* Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

* Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc
thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh).

* Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

* Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

* C ấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô hàng vật thể
vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

+ TTHC trình nội dung dự thảo: 08 thủ tục.

* C ấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cơ sở sản xuất nông sản).

* Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cơ sở
sản xuất nông sản).

* Tiếp nhận c ông bố hợp quy sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với
quy chuẩn kỹ thuật.

* Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm giống cây trồng.

* Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm phân bón.

* Công nhận cây đầu dòng.

* Công nhận vườn cây đầu dòng.

* Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

- Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC:

+ Chi cục giải quyết TTHC theo đúng quy định đã được công bố, niêm yết công khai.

+ Kết quả giải quyết TTHC (số liệu từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/10/2017) t ổng số hồ sơ tiếp nhận : 827  (kỳ trước chuyển qua: 0 , tiếp nhận mới :   827 ) , gồm:

* Số hồ sơ đúng hạn: 827 (tỷ lệ 100% đúng hạn).

* S ố hồ sơ đang giải quyết: 0  (còn trong hạn giải quyết) .

* Số hồ sơ trễ hạn/quá hạn nhưng chưa có kết quả: 0.

- Tình hình thực hiện thư xin lỗi: Không phát sinh.

- Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính: Đến thời điểm hiện nay, Chi cục chưa có tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức,
biên chế của các đơn vị:

- Thực hiện Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT;

Quyết định số 527/QĐ-SNN ngày 13/12/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục ban hành quy định chức năng nhiệm vụ đối với 10 phòng, trạm thuộc Chi cục; bổ nhiệm và thay đổi chức danh lãnh đạo, quản lý đối với 20 công chức, viên chức; bố trí nhân sự các phòng, trạm thuộc Chi cục để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Về quản lý và sử dụng biên chế:

+ Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-SNN ngày 18/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về điều chỉnh chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017, Chi cục được giao: 13 công chức và 68 viên chức lao động, tổng số 81 CCVC-LĐ (01 CC và 12 VC-LĐ được chuyển giao cho Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố).

+ Tính đến ngày 31/10/2017, Chi cục hiện có: 69 CCVC-LĐ.

* Biên chế: 44 (11 công chức và 33 viên chức).

* Hợp đồng NĐ 68: 14 người.

* Hợp đồng tạm tuyển: 11 người.

3.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Chi cục đã tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

3.3. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC vào ngày thứ bảy hàng tuần:

Chưa thực hiện.

3.4. Thực hiện giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

- Kết quả giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: hồ sơ nhận
trực tuyến: 06, trong đó:

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán T.BVTV: 04/73, tỷ lệ 5,48%.

+ Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 02/315, tỷ lệ 0,63% (thủ tục này đã chuyển sang Ban Quản lý ATTP).

- Chi cục đã bố trí cán bộ, trang thiết bị và tăng cường tư vấn, hướng dẫn,
hỗ trợ tổ chức, công dân lập, nộp hồ sơ
trực tuyến, đồng thời tuyên truyền lợi ích của dịch vụ công trực tuyến đối với người dân, doanh nghiệp.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC

4.1. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu CCVC :

Chi cục đã x ây dựng đề án vị trí việc làm theo cơ cấu ngạch công chức
(theo quy định tại Thông tư số
05/2013/TT-BNV ngày 05/6/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số  36/2013/NĐ-CP  ngày 22 / 4 / 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức ).

4.2. T hực hiện các quy định về quản lý CCVC:

- Chi cục l ập hồ sơ trình bổ nhiệm ngạch công chức thực hiện nhiệm vụ
thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT đối với 04 người (01 người đang trình Sở Nội vụ bổ nhiệm ngạch CC); bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức đối với 02 người (theo kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2016 của Chi cục).

- Thực hiện việc bổ nhiệm chức vụ đối với 6 CCVC, bổ nhiệm lại đối với 1 CC

- Thực hiện việc lập hồ sơ chuyển 01 CC và 11 VC về Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố.

- Thực hiện việc lập hồ sơ chuyển 01 CC về Trung tâm giống cây trồng,
vật nuôi và thủy sản.

4.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC

- Chi cục ban hành Kế hoạch số 162/KH-CCTTBVTV ngày 20/02/2017 về đào tạo, bồi dưỡng CCVC của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2017 và Kế hoạch số 325/KH-CCTTBVTV ngày 22/3/2017 về thực hiện Chương trình
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
giai đoạn 2017-2020.

- Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC được phê duyệt:

+ Số lượt theo Kế hoạch đào tạo: 61.

+ Số lượt lập thủ tục đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng: 58 lượt. ( QLNN chương trình chuyên viên chính: 01 VC, chương trình chuyên viên: 06 VC,
chương trình cán sự: 01 VC; trung cấp
lý luận chính trị - hành chính: 05 VC; nghiệp vụ Đấu thầu: 13 CCVC; nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm dịch viên thực vật:   09 CCVC, kiến thức về hội nhập quốc tế: 01 CC; kỹ năng lãnh đạo quản lý:
04 CCVC; tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu: 01 CC, bồi dưỡng nông nghiệp Công nghệ cao tại Nhật Bản: 04 CCVC; chương trình
đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 2017: 01 CC; chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 2017-2020: 03 CCVC; Hệ thống QLCL ISO 9001:2008: 09 CCVC
).

+ Số lượt đã được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ: 23/24, tỷ lệ 95,8%.

4.4. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CCVC:

Thực hiện Thông báo số 115/TB-SNN ngày 07/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về nội dung kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Trần Ngọc Hổ tại họp sơ kết công tác CCHC quý 1 năm 2017 và triển khai
nhiệm vụ hoạt động công vụ năm 2017; Thực hiện Công văn số 831/SNN-TCCB ngày 10/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện
Kế hoạch kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị. Chi cục đã triển khai nhiệm vụ
hoạt động công vụ năm 2017 tại Công văn 515/CCTTBVTV-HCTH ngày 26/4/2017 cho các phòng, trạm thuộc Chi cục.

5. Cải cách tài chính công

- Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 303/KH-CCTTBVTV ngày 20/3/2017 về tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2017.

- Chi cục được giao thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP.

- Chi cục đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-CCTTBVTV ngày 19/4/2017 về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, Quyết định số 297/QĐ-CCTTBVTV ngày 27/6/2017 về sửa đổi một số nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.
Chi thu nhập tăng thêm cho CCVC-LĐ đúng quy định sau khi xác định kinh phí
tiết kiệm hàng quý với Kho bạc.

- Chi cục xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
năm 2017, đã ban hành các văn bản nội bộ về sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, xăng dầu và rà soát, điều chỉnh cho sát với thực tế sử dụng tại đơn vị.

- Quản lý sử dụng tài sản công, sửa chữa thường xuyên: đã kiểm kê tài sản năm 2016, quản lý sử dụng kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên được cấp hàng năm đúng quy định.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan:

- Chi cục ban hành Kế hoạch số 1095/KH-CCTTBVTV ngày 24/7/2017 về hoạt động trang thông tin điện tử của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2017

- Các phòng, trạm thuộc Chi cục thực hiện giao tiếp hành chính trên mạng, tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin và văn bản trên máy vi tính, góp phần tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc. Qua đó, lịch công tác tuần của Chi cục được phát hành theo hình thức thư mời điện tử vào chiều thứ sáu hàng tuần.
Cập nhật các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Chi cục lên mạng
nội bộ nhằm phục vụ cho việc tra cứu tiện lợi hơn.

- Ứng dụng phần mềm PPDMS trong việc quản lý số liệu tình hình sinh vật hại trên cây trồng do Cục Bảo vệ thực vật cung cấp.

- Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thường xuyên
theo dõi, cập nhật các chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và
PTNT.

- Tỷ lệ CCVC-LĐ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc: 100%
CCVC-LĐ sử dụng (trừ nhân viên thực hiện công tác bảo vệ, lái xe, tạp vụ).

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 04 TTHC lĩnh vực quản lý thuốc bảo vệ thực vật và lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm (khu vực sản xuất).

- Công tác lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đánh giá đối với công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 100% hài lòng.

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

- Chi cục ban hành Kế hoạch số 1386/KH-CCTTBVTV ngày 02/11/2017 về mở rộng và triển khai quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào
hoạt động của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2017 (bổ sung Kế hoạch số 358/KH-CCTTBVTV ngày 29/3/2017).

- Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Quyết định 513/QĐ-CCTTBVTV ngày 26/10/2017

- Số lượng TTHC đang thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp với TCVN ISO 9001:2008: 07/13. Số lượng TTHC đã được công bố đang thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2008: 07/13 (tại Quyết định số 514/QĐ-CCTTBVTV ngày 26/10/2017).

- Xây dựng và trình Sở công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2008 đối với 03 TTHC (liên quan đến hợp quy giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật).

7. Các sáng kiến, giải pháp về mô hình CCHC, cải cách TTHC hiệu quả đang áp dụng:

Không phát sinh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Công tác CCHC được Ban lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, điều hành,
tuyên truyền, phổ biến đến CCVC, Chi cục đã thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC đề ra, đảm bảo mục tiêu và theo yêu cầu của Sở.  

- Ban lãnh đạo Chi cục thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo thực hiện cơ chế “một cửa”.   Cơ chế “một cửa” phát huy hiệu quả, việc nộp hồ sơ và nhận kết quả TTHC tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo thực hiện nhanh và hiệu quả cho các
tổ chức, cá nhân.

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai hồ sơ TTHC, tạo mọi điều kiện
thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết TTHC.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

- T hực hiện Chương trình , Kế hoạch CCHC năm 201 8 theo chỉ đạo của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.

- Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

- Thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC tại Chi cục.

- Tiếp tục niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả và
trên
trang thông tin điện tử của Chi cục.

- T hực hiện công tác đào tạo CCVC trong năm 201 8 theo hướng phục vụ các chương trình mục tiêu trọng điểm của T hành phố và các ban ngành.

- Thực hiện các quy định về tuyển dụng, quản lý CCVC và các chế độ
chính sách đối với CCVC -NLĐ .

- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.

 

Nơi nhận :                                                                          

- Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Sở);                                              

- Chi ủy, BLĐ Chi cục;

- P.HCTH;

- Lưu: VT,P.HCTH.PTT(06).                                                         

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Dương Đức Trọng

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,406,235
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây