Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

_________

 

Thực hiện Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện c ông tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018;

Thực hiện Kế hoạch số 3413/KH-SNN ngày 27 tháng 12 năm 2017 của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện c
ông tác cải cách hành chính năm 2018;

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC trong các chương trình, kế hoạch của Chi cục năm 2018.

2. Tổ chức thực hiện thêm các bộ thủ tục hành chính (TTHC) của Chi cục trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, kết hợp với dịch vụ nhận và chuyển phát
hồ sơ qua hệ thống bưu điện thành phố
.

3. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên dịch vụ công trực tuyến và tại
bộ phận “một cửa” của Chi cục đạt 100%.

4. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự
phục vụ tại Chi cục đạt trên 90%.

5. Hoàn thành các yêu cầu về sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, trạm
tinh gọn, hiệu quả, đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức theo quy định. Thực hiện
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (CCVC) cho hệ thống chính trị của Chi cục .

6. 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi, sử dụng (trừ các văn bản tài liệu mật) trên phần mềm quản lý văn bản và mạng điện tử giữa các phòng , trạm thuộc Chi cục . Trang thông tin điện tử của Chi cục cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định và có chuyên mục CCHC, TTHC.

7. Công bố và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục.

8. Tổ chức kiểm tra các phòng, trạm trực thuộc, trong đó chú trọng công tác giải quyết TTHC, thái độ ứng xử của CCVC đối với người dân, doanh nghiệp.

9. Tổ chức thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử, phần mềm màn hình cảm ứng đánh giá chỉ số hài lòng người dân, doanh nghiệp tại bộ phận   “một cửa” của Chi cục.

10. Nâng cao hiệu quả việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra việc thực hiện TTHC của ngành theo đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Chủ đề:

“Thực hiện CCHC gắn với nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp  

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

a) Công tác chỉ đạo, điều hành

- T ổ chức thực hiện c ông tác CCHC năm 2018 theo chỉ đạo của thành phố. Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC của Chi cục theo
quy định, trong đó phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Chi cục trưởng,
công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC.

- Ban hành kế hoạch công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2018. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các phòng, trạm thuộc Chi cục, để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

- Kiểm tra, giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của
công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết TTHC và thực hiện việc khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
.

- Tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện các thiếu sót trong công tác đánh giá,
chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017 của Chi cục.

- Thực hiện báo cáo kết quả công tác CCHC 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm và đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2018.

b) Cải cách thể chế

- Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản
quy phạm pháp luật và thực hiện đánh giá tác động các chính sách của ngành.

- Rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành
pháp luật của ngành.

- Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ngành: chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, chính sách hỗ trợ định mức kỹ thuật mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ cao, chính sách
sản xuất theo quy trình VietGAP.

c) Cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục. Thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời các TTHC trên trang thông tin điện tử và bộ phận “một cửa” của Chi cục.

- Thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa” và một cửa liên thông điện tử với các Sở ngành, quận huyện. Tiếp nhận và trả kết quả theo yêu cầu của người dân,
doanh nghiệp tại bộ phận
“một cửa”, dịch vụ công trực tuyến và hệ thống bưu điện thành phố.

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp về quy định
hành chính của ngành qua phần mềm đường dây nóng của thành phố, tại bộ phận
“một cửa” và trang thông tin điện tử của Chi cục.

- Thực hiện thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết trễ hạn các TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC định kỳ theo quy định.

d) Cải cách tổ chức bộ máy

- Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Trung ương, Thành phố gắn với việc tinh giảm biên chế theo kế hoạch được giao

- Triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm và ngạch CCVC các phòng, trạm nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước.

e) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC theo Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Chi cục.

- Thực hiện xét tuyển viên chức công khai, đúng quy định.

- Rà soát việc quy hoạch các chức danh diện Chi cục quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi cục.

- Thực hiện quy định về Quy tắc ứng xử của CCVC và người lao động
làm việc tại các phòng trạm trực thuộc theo chỉ đạo của thành phố.

f) Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Trình các cấp xin chủ trương thực hiện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

- Triển khai thực hiện chính sách thu nhập cho CCVC và người lao động theo cơ chế đặc thù của thành phố.

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng kinh phí, tài sản Nhà nước; thực hiện dân chủ,
công khai, minh bạch về tài chính công.

g) Hiện đại hóa nền hành chính

- Thực hiện các phần mềm chuyên ngành để tích hợp dữ liệu theo kế hoạch thực hiện “Xây dựng thành phố thành đô thị thông minh” năm 2018. Cụ thể
triển khai các phần mềm: bản đồ số hóa vùng sản xuất rau an toàn, dán tem
truy xuất nguồn gốc rau củ quả tại các hợp tác xã,

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, triển khai phần mềm quản lý hồ sơ công việc cho các đơn vị đảm bảo thông tin
chỉ đạo, điều hành kịp thời từ Sở đến Chi cục, từ Chi cục đến phòng, trạm.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 các TTHC của ngành,
nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ hành chính qua hệ thống bưu chính đến tận nhà cho người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện hệ thống một cửa điện tử và ISO điện tử theo chỉ đạo của
thành phố, công bố và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Thực hiện phần mềm đánh giá chỉ số hài lòng của người dân doanh nghiệp.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng chuẩn hóa công sở, trụ sở cơ quan làm việc cho các đơn vị trực thuộc; trang bị phương tiện làm việc cần thiết cho CCVC để
thực hiện tốt nhiệm vụ, giải quyết nhanh công việc và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công việc.

h) Công tác truyền thông

- Tổ chức biên soạn và phát hành tờ bướm thông tin về CCHC phù hợp với nội dung tuyên truyền cho các đối tượng người dân, doanh nghiệp và CCVC
của ngành.

- Thực hiện chuyên mục CCHC trên website Chi cục các thông tin liên quan về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC của Sở, Thành phố. Tuyên truyền các
chủ trương, chính sách và TTHC cho người dân, doanh nghiệp

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN (theo phụ lục 1)

1. Giao Trưởng các phòng, trạm thuộc Chi cục theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác CCHC năm 2018.

2. Giao Phòng Hành chính Tổng hợp

Tham mưu Ban lãnh đạo triển khai công tác CCHC, thực hiện hiệu quả các tiêu chí, thành phần của chỉ số CCHC theo lĩnh vực được giao và gửi đánh giá
chỉ số CCHC về Sở theo quy định tại Công văn số 2525/SNN-VP ngày 02 tháng 10 năm 2017.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện CCHC: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm    về Văn phòng Sở theo quy định tại Công văn số 2410/SNN-VP ngày 21 tháng 8 năm 2017.

Xây dựng tờ bướm tuyên truyền các TTHC thực hiện dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3 và nội dung chuyên mục tuyên truyền về CCHC trên trang thông tin điện tử của Chi cục.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN (theo phụ lục 2)

Trên đây là kế hoạch thực hiện c ông tác cải cách hành chính năm 2018 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đề nghị Trưởng các phòng, trạm thuộc
Chi cục theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện./.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,078,591
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây