Thủ tục tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thứ ba - 03/05/2022 04:06
a. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy lập hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh).
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ Hai đến thứ Sáu:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều:  Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Bước 2. Xử lý hồ sơ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo trình tự:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành văn bản thông báo nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ và trả lại hồ sơ.
     Bước 3. Trả kết quả
          Tổ chức, cá nhân căn cứ vào giấy hẹn nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
* Hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (Bên thứ nhất):
- Bản công bố hợp quy (Mẫu số 2. CBHC/HQ, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017)
- Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:
+ Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax;
+ Tên sản phẩm, hàng hóa, nhà sản xuất;
+ Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;
+ Kết quả thử nghiệm chất lượng sản phẩm theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;
+ Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;
+ Cam kết chất lượng, sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.
* Hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định (Bên thứ ba):
- Bản công bố hợp quy (Mẫu số 2. CBHC/HQ, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017)
- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đăng ký sản xuất, kinh doanh Thuốc bảo vệ thực vật, bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai, phân bón, giống cây trồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
g. Kết quả thủ tục hành chính:
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.
h. Phí: 150.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản công bố hợp quy (Mẫu kèm theo).
- Báo cáo tự đánh giá (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007.
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa.
- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy.
- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Quyết định 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018.
- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ Quy định về quản lý phân bón.
- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
- Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón.
- Luật Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013.
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 06 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
- Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng thuốc Bảo vệ thực vật.
- Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.
- Thông tư số 41/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai.
- Công văn số 557/KTHT-CĐ ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về Chứng nhận, công bố hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai.
- Quyết định số 268/QĐ-SNN ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện và ký thừa ủy quyền các thủ tục hành chính.
- Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định 3812/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 9,870,351
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây