Báo cáo Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021

Thứ ba - 07/09/2021 02:19
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Thực hiện Công văn số 648/SNN-KHCN ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chế độ báo cáo công tác quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật
Trong 9 tháng đầu năm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã xây dựng và ban hành một số văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay như sau:
- Kế hoạch số 1107/KH-CCTTBVTV ngày 23 tháng 12 năm 2020 về triển khai công tác cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
- Kế hoạch số 04/KH-CCTTBVTV, ngày 05 tháng 01 năm 2021 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ Hội Xuân năm 2021.
- Kế hoạch số 12/KH-CCTTBVTV, ngày 07 tháng 01 năm 2021 kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021).
- Kế hoạch số 47/KH-CCTTBVTV, ngày 18 tháng 01 năm 2021 về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2021.
- Kế hoạch số 62/KH-CCTTBVTV, ngày 20 tháng 01 năm 2021 về kiểm tra và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng sản xuất rau an toàn năm 2021.
- Kế hoạch số 106/KH-CCTTBVTV, ngày 03 tháng 02 năm 2021 về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.
- Quyết định số 28/QĐ-CCTTBVTV ngày 25 tháng 01 năm 2021 về kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất.
- Kế hoạch số 159/KH-CCTTBVTV ngày 26 tháng 02 năm 2021 về triển khai thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành giống cây trồng nông nghiệp, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật năm 2021.
- Báo cáo số 174/BC-CCTTBVTV ngày 02 tháng 3 năm 2021 về kết quả triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ Hội Xuân 2021.
- Báo cáo số 179/BC-CCTTBVTV ngày 04 tháng 3 năm 2021 về công tác cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
- Kế hoạch số 231/KH-CCTTBVTV ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón năm 2021.
- Kế hoạch số 242/KH-CCTTBVTV ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021.
- Kế hoạch số 271/KH-CCTTBVTV ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tập huấn văn bản pháp luật về quản lý phân bón, giống cây trồng và kỹ thuật trồng trọt năm 2021.
- Quyết định số 130/QĐ-CCTTBVTV ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc thành lập Đoàn thẩm định cơ sở sản xuất, sơ chế nông sản về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Báo cáo số 293/BC-CCTTBVTV ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tháng 4 năm 2021.
- Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm định cơ sở sản xuất, sơ chế nông sản về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm gồm Quyết định số 130/QĐ-CCTTBVTV ngày 06 tháng 4 năm 2021 và Quyết định số 154/QĐ-CCTTBVTV ngày 15 tháng 4 năm 2021.
- Quyết định về kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng sản xuất rau an toàn tháng 5 năm 2021, gồm các Quyết định số: 173, 174, 175, 176,177/QĐ-CCTTBVTV ngày 28 tháng 4 năm 2021.
- Báo cáo số 371/BC-CCTTBVTV ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021.
- Kế hoạch số 386/KH-CCTTBVTV ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tập huấn lĩnh vực bảo vệ thực vật cho cán bộ
kỹ thuật năm 202.

- Công văn số 610/CCTTBVTV-TT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc cung cấp thông tin nguồn cung ứng tiêu thụ nông sản giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp (đính kèm Phụ lục Bảng số 01).
* Đánh giá, nhận xét:
Trong tháng 9, Chi cục thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19. Từ đầu năm đến nay, Chi cục đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch công tác an toàn thực phẩm trong các đợt Lễ, Hội đầu năm cũng như công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt cả năm. Cụ thể, Chi cục đã ban hành các văn bản về kiểm tra và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng sản xuất rau; văn bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất rau; văn bản về triển khai thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành giống cây trồng nông nghiệp, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng theo Kế hoạch của Sở giao cho Chi cục.
Qua công tác triển khai thực hiện, Chi cục đã giúp cho người dân hiểu biết hơn và có ý thức hơn trong vấn đề an toàn thực phẩm và có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật, đồng thời Chi cục cũng có những biện pháp xử lý vi phạm pháp luật đối với trường hợp vi phạm. Chi cục đã triển khai thực hiện và báo cáo đầy đủ kip thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.
2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật:
2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Lũy tiến từ đầu năm đến nay, Chi cục đã cấp phát cho các cơ sở sản xuất rau 55 bộ tờ bướm về hướng dẫn Quy định điều kiện sản xuất rau và Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sản xuất an toàn thực phẩm, tổ chức 02 lớp tập huấn văn bản pháp luật mới về phân bón, giống cây trồng và kỹ thuật trồng trọt với 50 người tham dự (đính kèm Phụ lục Bảng số 02).
* Đánh giá, nhận xét:
Chi cục đã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất kết hợp với việc cấp phát tài liệu về sản xuất rau và những quy định của của pháp luật giúp cho các cơ sở sản xuất rau đảm bảo an toàn thực phẩm và đúng theo quy định của pháp luật.
2.2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn
* Vùng trồng trọt được chứng nhận VietGAP và tương đương:
Lũy tiến đến nay, tổng số cơ sở sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 1.498 tổ chức, cá nhân, tổng diện tích gieo trồng13.965 ha, với sản lượng dự kiến 251.585 tấn/năm. (đính kèm Phụ lục Bảng số 03)
2.3. Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản
Không có.
2.4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
2.4.1. Thanh tra, kiểm tra, thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
- Công tác kiểm tra sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại vùng sản xuất:
Lũy kế 9 tháng đầu năm đã kiểm tra 132 hộ nông dân, trong đó: huyện Củ Chi 34 hộ, huyện Bình Chánh 50 hộ, huyện Hóc Môn 28 hộ, Quận 12 có 4 hộ, Thành phố Thủ Đức 16 hộ, kết quả không có hộ vi phạm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
- Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất:
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật tươi sống 37 hộ/cơ sở, không có hộ/cơ sở vi phạm;
kết hợp lấy 55 mẫu rau của 37 hộ đang thu hoạch gửi phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định của Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế về quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

Kết quả, không có mẫu vượt quá giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định.
- Công tác thẩm định chứng nhận:
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục đã thẩm định, đánh giá 09 cơ sở đạt loại A và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đính kèm Phụ lục Bảng số 09).
* Đánh giá, nhận xét:
Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên và có phối hợp với địa phương nên người dân có ý thức hơn trong việc sản xuất rau và người sản xuất rau từng bước đã áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”.
2.4.2. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, đã kiểm tra vật tư nông nghiệp 72 cơ sở theo kế hoạch, 09 cơ sở đột xuất.
Chi cục đã xử phạt vi phạm hành chính 04 vụ vi phạm với tổng số tiền là 79.250.000 đồng, hành vi vi phạm: Buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng (02 vụ); sản xuất hàng hóa sản phẩm có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (01 vụ); sản xuất phân bón mà không lưu hồ sơ kết quả thử nghiệm theo quy định (01 vụ) (đính kèm Phụ lục Bảng số 11).
- Công tác lấy mẫu vật tư nông nghiệp phục vụ công tác thanh tra:
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục đã thực hiện lấy mẫu vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng, gồm:
- Mẫu thuốc bảo vệ thực vật: Đã lấy 13 mẫu thuốc bảo vệ thực vật kiểm tra chất lượng, kết quả 13 mẫu đạt chất lượng.
- Mẫu phân bón: Đã lấy 15 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, kết quả 13 mẫu đạt chất lượng, 02 mẫu không đạt chất lượng.
  Đánh giá, nhận xét:
Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn Thành phố; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
3. Tăng cường nguồn lực
3.1. Về tổ chức bộ máy
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 1 Chi cục trưởng và 2 Phó Chi cục trưởng. Quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp gồm có Phòng Thanh tra Pháp chế và 5 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại huyện, quận. Quản lý an toàn thực phẩm gồm có Phòng Trồng trọt và 5 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại huyện, quận.
3.2. Về nhân sự, đào tạo
a) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa phương
    Không phát sinh.
b) Số lượng nhân sự địa phương (đính kèm Phụ lục Bảng số 18)
3.3. Về năng lực đánh giá sự phù hợp (kiểm nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận)
Chi cục có đủ năng lực chứng nhận cơ sở đủ điều an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo quy định.
II. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021:
1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật
Tiếp tục xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành kịp thời về an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật
2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
2.2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, ATTP, xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn
2.3. Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản
2.4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
a) Công tác kiểm tra, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại vùng
sản xuất

- Thực hiện kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng sản xuất rau an toàn. Phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.
- Thường xuyên nhắc nhở, phát tài liệu, tờ rơi cho người dân trồng rau nhằm hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tác “4 đúng” để đảm bảo an toàn thực phẩm trên sản phẩm rau củ quả.
b) Kiểm tra lĩnh vực an toàn thực phẩm
Thực hiện kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất, kết hợp lấy mẫu rau đang thu hoạch phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo kế hoạch. Phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.
c) Thanh kiểm tra lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống
cây trồng

Thực hiện thanh tra chuyên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp. Lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp kiểm định chất lượng theo kế hoạch. Phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.
3. Tăng cường nguồn lực
- Tổ chức tập huấn lĩnh vực bảo vệ thực cho cán bộ kỹ thuật của Chi cục.
- Cử chức tham gia đào tạo phục vụ cho công tác khảo sát, kiểm tra, thanh tra các chỉ tiêu liên quan tới an toàn thực phẩm, quản lý vật tư nông nghiệp theo quy định.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 9, 9 tháng đầu măm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,405,853
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây