Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 2, 2 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 3 năm 202

Thứ năm - 04/02/2021 21:16
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Đối với chương trình công tác của đơn vị:
Trong tháng, Chi cục đã tiến hành xây dựng một số kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị như sau:
- Kế hoạch số 04/KH-CCTTBVTV ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ Hội Xuân 2021.
- Kế hoạch số 12/KH-CCTTBVTV ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021).
- Kế hoạch số 24/KH-CCTTBVTV ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về thực hiện công tác PCCC và CNCH năm 2021 của Chi cục TTBVTV.
- Kế hoạch số 36/KH-CCTTBVTV ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.
- Kế hoạch số 37/KH-CCTTBVTV ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
- Kế hoạch số 38/KH-CCTTBVTV ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thanh tra năm 2021.
- Kế hoạch số 47/KH-CCTTBVTV ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2021.
- Kế hoạch số 48/KH-CCTTBVTV ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.
- Kế hoạch số 59/KH-CCTTBVTV ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Điều tra tình hình sinh vật hại cây trồng năm 2021.
- Kế hoạch số 62/KH-CCTTBVTV ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về kiểm tra và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng sản xuất rau an toàn năm 2021.
- Kế hoạch số 91/KH-CCTTBVTV ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.
2. Tham mưu Sở thực hiện các văn bản của Trung ương và UBNDTP:
Trong tháng, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
Công văn số 232/SNN-TTBVTV ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phối hợp công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn Thành phố, Quận, Huyện.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 01/02/2021):
+ Cây rau: Diện tích gieo trồng rau trong tháng l1.775,5 ha, giảm 21,2% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 4.073,6 ha, giảm 9,7% so với cùng kỳ.
+ Hoa lan, cây kiểng: Diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng là 1.665 ha. Trong đó, diện tích hoa mai: 680 ha (diện tích mai Bình Lợi: 466 ha), hoa lan: 380 ha, hoa nền: 15 ha và kiểng - bonsai: 590 ha.
+ Cây lúa: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021 đã xuống giống 4.821 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi 3.847 ha, Hóc Môn 964 ha và quận Bình Tân 10 ha.
- Công bố hợp quy phân bón:  Trong tháng đã tiếp nhận công bố hợp quy cho 45 sản phẩm phân bón của 10 công ty.
b) Công tác bảo vệ thực vật (BVTV)
- Tình hình sinh vật hại (SVH):
+ Trên rau: DT nhiễm SVH trong tháng  699,1 ha, giảm 25,6% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ  trong tháng là 2.002,2 lượt ha. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 1.127,4 ha, giảm 28,6% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 2.864 lượt ha, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm trước.
+ Trên hoa lan, cây kiểng: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 44,8 ha, tăng 91,4% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng là 39,4 ha. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 86,4 ha, tăng 13% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 69 lượt ha, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.
+ Trên lúa: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 1.545 ha, tăng 35,8% so với cùng kỳ, Các sinh vật hại trên lúa hiện nay chủ yếu gồm có: Rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bọ trĩ, sâu phao, OBV, chuột, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn. Các sinh vật hại đều ở mức nhiễm nhẹ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 2.213,5 ha, tăng 31,1% so với cùng kỳ.
- Theo dõi tình hình sinh vật hại vào hệ thống bẫy đèn phục vụ công tác dự tính, dự báo trên cây lúa và cây lâm nghiệp năm 2021: 09 bẫy.
- Công bố hợp quy thuốc BVTV và bình phun thuốc trừ sâu đeo vai: 03 sản phẩm thuốc BVTV của 01 công ty và 02 sản phẩm bình phun thuốc trừ sâu đeo vai của 01 công ty.
Trong tháng 02 năm 2021, qua công tác điều tra phát hiện SVH của hệ thống nhân viên bảo vệ thực vật, công tác dự báo chính xác của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 kịp thời, hiệu quả. Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.
c) Công tác kiểm dịch thực vật (KDTV)
Xây dựng kế hoạch điều tra kiểm dịch thực vật kho nông sản năm 2021.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép trong 02 tháng đầu năm 2021:
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón: đã cấp 07 giấy (công ty: 07).
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: Trong tháng đã cấp 15 giấy (cửa hàng: 03, công ty: 12).
+ Cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV: Trong tháng đã cấp 16 giấy.
+ Cấp giấy phép quảng cáo, hội thảo: Trong tháng cấp 05 giấy.
2. Các chương trình, đề án của ngành: Không
3. Công tác cải cách hành chính
Về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC):
- Chi cục niêm yết công khai 17 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử; 17/17 TTHC đang được tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa.
- Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/01/2021: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 58 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 54/58, trong đó: 54 hồ sơ đúng hạn (tỷ lệ 100% đúng hạn), 04 hồ sơ đang giải quyết (còn trong hạn).
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 14/58 hồ sơ.
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 29/58 hồ sơ.
4. Nhận xét, đánh giá
- Trong tháng 02 năm 2021, qua công tác điều tra phát hiện SVH của hệ thống nhân viên bảo vệ thực vật, công tác dự báo chính xác của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả.
Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ sản xuất cây trồng từ đó tham mưu cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, biện pháp kỹ thuật thâm canh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro gây thiệt hại cho sản xuất.
- Chi cục đã triển khai đồng bộ công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn các quận huyện sản xuất nông nghiệp, cập nhật kịp thời các thông tin về diễn biến các loại sinh vật hại mới trên cây trồng đến người dân, đưa ra các biện pháp phòng trừ thích hợp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sinh vật hại gây ra.
4. Đề xuất, kiến nghị: Không.
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch (đính kèm phụ lục).
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2021
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiếp tục theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất trên các cây trồng chính (rau, lúa…).
- Tiếp nhận công bố hợp quy v phân bón, giống cây trồng của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
- Thực hiện thủ tục cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vùng sản xuất theo quy định.
b) Công tác Bảo vệ thực vật
- Thực hiện Điều tra tình hình sinh vật hại cây trồng. Tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng và SVH trên các loại cây trồng chính và đề xuất biện pháp phòng trị.
- Tiếp tục thông tin định kỳ tình hình SVH lúa, rau và biện pháp phòng trừ trong chương trình phát thanh nông thôn của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố,
Đài phát thanh các huyện, xã định kỳ hàng tuần.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra định kỳ sinh vật hại trên cây lâm nghiệp.
- Phối hợp chặt chẽ với các quận huyện và các xã phường thực hiện công tác kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau an toàn đặc biệt là vùng sản xuất rau muống nước.
- Tiếp nhận công bố hợp quy v thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
c) Công tác kiểm dịch thực vật
 Triển khai kế hoạch điều tra kiểm dịch thực vật kho nông sản năm 2021.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, giấy phép vận chuyển thuốc và nguyên liệu thuốc BVTV theo quy định.
- Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV và phân bón theo quy định.
2. Các chương trình đề án được UBND thành phố phê duyệt: Không.
3. Công tác cải cách hành chính
- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.
- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định.
- Tiếp tục áp dụng quy trình ISO 9001:2015 đối với các TTHC.
- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.
- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,405,939
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây