Báo cáo Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4, 4 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 5 năm 2021

Chủ nhật - 04/04/2021 22:28
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Đối với chương trình công tác của đơn vị:
Trong tháng, Chi cục đã tiến hành xây dựng một số kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị như sau:
- Kế hoạch số 188/KH-CCTTBVTV ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2021.
- Kế hoạch số 199/KH-CCTTBVTV ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.
- Kế hoạch số 201/KH-CCTTBVTV ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Điều tra đánh giá ảnh hưởng công tác bảo vệ thực vật trên cây hoa lan năm 2021.
- Kế hoạch số 206/KH-CCTTBVTV ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về đào tạo, bồi dưỡng CCVC của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2021.
- Kế hoạch số 207/KH-CCTTBVTV ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Kiểm tra, khảo sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với hoạt động công vụ tại các phòng, trạm trực thuộc Chi cục
năm 2021.

- Kế hoạch số 218/KH-CCTTBVTV ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển
chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2021.

- Kế hoạch số 224/KH-CCTTBVTV ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Chăm sóc cây phục vụ công tác hậu kiểm giống cây trồng mới nhập khẩu và giám sát sinh vật hại năm 2021.
- Kế hoạch số 225/KH-CCTTBVTV ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Tổ chức kiểm tra kiểm dịch thực vật giống cây trồng mới sau nhập khẩu năm 2021.
- Kế hoạch số 228/KH-CCTTBVTV ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử vào thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính năm 2021.
- Kế hoạch số 231/KH-CCTTBVTV ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón năm 2021.
- Kế hoạch số 234/KH-CCTTBVTV ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Sửa chữa hệ thống pano tuyên truyền năm 2021.
- Kế hoạch số 242/KH-CCTTBVTV ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021.
2. Tham mưu Sở thực hiện các văn bản của Trung ương và UBNDTP: Không.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 01/04/2021):
+ Cây rau: Ước diện tích gieo trồng rau trong tháng 4 l943 ha, giảm 7,4% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 6.451 ha, tăng 9,9% so với cùng kỳ.
+ Hoa lan, cây kiểng: Ước diện tích gieo trồng trong tháng 4 325 ha. Diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng từ đầu năm đến nay là 2.000 ha. Trong đó, diện tích hoa mai: 680 ha (diện tích mai Bình Lợi: 466 ha), hoa lan: 380 ha, hoa nền: 350 ha và kiểng - bonsai: 590 ha.
+ Cây lúa: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021 đã xuống giống 4.886 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi 3.867 ha, Hóc Môn 964 ha và quận Bình Tân 55 ha.
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất: Trong tháng đã lấy 19 mẫu rau để phân tích định lượng chỉ tiêu ATTP, kết quả 19 mẫu không phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, đã lấy 55 mẫu rau gửi kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, kết quả 19 mẫu không phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép.
- Công bố hợp quy phân bón: Trong tháng đã tiếp nhận công bố hợp quy cho 47 sản phẩm phân bón của 12 công ty. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã công bố hợp quy 157 sản phẩm của 23 công ty.
- Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nông sản: Chi cục đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn
thực phẩm cho 03 công ty.

b) Công tác bảo vệ thực vật (BVTV)
- Tình hình sinh vật hại (SVH):
+ Trên rau: DT nhiễm SVH trong tháng  735 ha, giảm 16,7% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ trong tháng là 1.614,9 lượt ha. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021,
diện tích nhiễm
sinh vật hại là 2.372,7 ha, giảm 24,7% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 4.980,9 lượt ha, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

+ Trên hoa lan, cây kiểng: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 40,6 ha, giảm 15,9% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng là 33,1 ha. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 168,3 ha, tăng 13,4% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 132,5 lượt ha, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước.
+ Trên lúa: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 102,6 ha, giảm 76,6% so với cùng kỳ, Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 2.616,8 ha, tăng 3,6% so với cùng kỳ.
- Thực hiện kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại vùng sản xuất rau: Trong tháng đã kiểm tra 44 hộ, kết quả không có hộ vi phạm. Lũy kế 4 tháng đầu năm đã kiểm tra 62 hộ nông dân (15 hộ trồng rau muống nước, 47 hộ trồng các loại rau khác), kết quả không có hộ vi phạm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
- Theo dõi tình hình sinh vật hại vào hệ thống bẫy đèn phục vụ công tác dự tính,
dự báo trên cây lúa và cây lâm nghiệp năm 2021: 09 bẫy.

- Thực hiện điều tra tình hình sinh vật gây hại cây trồng: 912/5.016 phiếu.
- Công bố hợp quy thuốc BVTV và bình phun thuốc trừ sâu đeo vai: 34 sản phẩm thuốc BVTV của 11 công ty và 11 sản phẩm bình phun thuốc trừ sâu đeo vai của 02 công ty.
Trong tháng 04 năm 2021, qua công tác điều tra phát hiện SVH của hệ thống
nhân viên bảo vệ thực vật, công tác dự báo chính xác của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng
vụ Đông Xuân 2020-2021 kịp thời, hiệu quả. Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.

c) Công tác kiểm dịch thực vật (KDTV)
- Điều tra 30/100 kho nông sản, kết quả chưa phát hiện dịch hại thuộc diện đối tượng KDTV lưu chứa trong kho nông sản.
- Thực hiện điều tra sinh vật ngoại lai (cây Mai dương, cây Ngũ sắc và cây Hoa tulip châu phi) tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố: 300/540 phiếu.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Kiểm tra các quy định về quản lý giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV:
+ Công tác kiểm tra: Trong tháng đã kiểm tra 06 cơ sở (06 công ty). Kết quả không có cơ sở vi phạm.
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép trong 04 tháng đầu năm 2021:
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón: Trong tháng đã cấp 06 giấy (công ty: 06). Lũy kế 4 tháng đầu năm cấp 15 giấy (công ty: 15).
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: Trong tháng đã cấp 16 giấy (cửa hàng: 10, công ty: 06). Lũy kế 4 tháng đầu năm cấp 36 giấy (cửa hàng: 17,
công ty: 19).

+ Cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV: Trong tháng đã cấp 03 giấy. Lũy kế 4 tháng đầu năm cấp 41 giấy.
+ Cấp giấy phép quảng cáo, hội thảo: Lũy kế 4 tháng đầu năm cấp 05 giấy.
e) Công tác đào tạo, tập huấn
Tập huấn về Kiểm dịch thực vật: Chi cục đã tổ chức 02 lớp tập huấn về cách nhận biết, đặc tính, tác hại của cây cần sa với 60 người tham dự.
2. Các chương trình, đề án của ngành: Không
3. Công tác cải cách hành chính
Về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC):
- Chi cục niêm yết công khai 17 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,
trang thông tin điện tử; 17/17 TTHC đang được tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa.

- Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2021: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 148 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 143/148, trong đó: 143 hồ sơ đúng hạn (tỷ lệ 100% đúng hạn), 05 hồ sơ đang giải quyết (còn trong hạn).
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 51/148 hồ sơ.
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 58/148 hồ sơ.
4. Nhận xét, đánh giá
         - Trong tháng 04 năm 2021, qua công tác điều tra phát hiện SVH của hệ thống
nhân viên bảo vệ thực vật, công tác dự báo chính xác của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả.
Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ sản xuất cây trồng từ đó tham mưu cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, biện pháp kỹ thuật thâm canh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả,
hạn chế thấp nhất rủi ro gây thiệt hại cho sản xuất
.

- Tăng cường kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV, việc chấp hành các quy định về ATTP tại vùng sản xuất đã nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng thuốc BVTV đúng theo quy định và góp phần đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.
5. Đề xuất, kiến nghị: Không.
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch (đính kèm phụ lục).
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2021
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiếp tục theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất trên các cây trồng chính (rau, lúa…).
- Dự thảo chiến lược phát triển ngành trồng trọt đến giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2040 theo hướng phát triển sản xuất tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế theo địa bàn các huyện.
- Sử dụng linh hoạt đất lúa để vừa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân; hướng dẫn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có thị trường và thu nhập cao hơn, trọng tâm sang rau, hoa và nuôi trồng thủy sản.
- Thực hiện điều tra cập nhật bản đồ số hóa rau, hoa kiểng trên địa bàn Thành phố
- Tiếp nhận công bố hợp quy v phân bón, giống cây trồng của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
- Thực hiện thủ tục cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vùng sản xuất theo quy định.
b) Công tác Bảo vệ thực vật
- Thực hiện Điều tra tình hình sinh vật hại cây trồng. Tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng và SVH trên các loại cây trồng chính và đề xuất biện pháp phòng trị.
- Tiếp tục thông tin định kỳ tình hình SVH lúa, rau và biện pháp phòng trừ trong chương trình phát thanh nông thôn của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố.
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra định kỳ sinh vật hại trên cây lâm nghiệp.
- Phối hợp chặt chẽ với các quận huyện và các xã phường thực hiện công tác kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau an toàn đặc biệt là vùng sản xuất rau muống nước. Phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm
pháp luật.

- Tiếp nhận công bố hợp quy v thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
c) Công tác kiểm dịch thực vật
 Tiếp tục triển khai kế hoạch điều tra kiểm dịch thực vật kho nông sản năm 2021, kế hoạch điều tra sinh vật ngoại lai.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống cây trồng nông nghiệp, phân bón và thuốc BVTV). Đồng thời lấy mẫu vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng.
- Thực hiện các TTHC được Sở Nông nghiệp và PTNT ủy quyền gồm:
+ Cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, giấy phép vận chuyển thuốc và nguyên liệu thuốc BVTV theo quy định.
+ Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV và phân bón theo quy định.
2. Các chương trình đề án được UBND thành phố phê duyệt: Không.
3. Công tác cải cách hành chính
- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.
- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định.
- Tiếp tục áp dụng quy trình ISO 9001:2015 đối với các TTHC.
- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.
- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,375,407
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây