Báo cáo Ước kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành 3 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2021

Thứ tư - 03/03/2021 21:20
Căn cứ Phiếu chuyển số 20/SNN-KHTC ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo sơ kết tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 3 tháng đầu năm và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2021;
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo ước kết quả công tác chỉ đạo điều hành 3 tháng đầu năm và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2021, với các nội dung như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Đối với chương trình công tác của đơn vị:
Trong tháng, Chi cục đã tiến hành xây dựng một số kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị như sau:
- Kế hoạch số 97/KH-CCTTBVTV ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về điều tra khảo sát định kỳ sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp năm 2021.
- Kế hoạch số 106/KH-CCTTBVTV ngày 3 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.
- Kế hoạch số 103/KH-CCTTBVTV ngày 3 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về sửa chữa nhà làm việc của các đơn vị trực thuộc Chi cục năm 2021.
- Kế hoạch số 109/KH-CCTTBVTV ngày 4 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về sử dụng kinh phí nhiên liệu phục vụ công tác Kiểm dịch thực vật nội địa năm 2021.
- Kế hoạch số 113/KH-CCTTBVTV ngày 5 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về hội nghị tập huấn công tác Trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2021 trên địa bàn huyện Củ Chi.
- Kế hoạch số 115/KH-CCTTBVTV ngày 8 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Điều tra kiểm dịch thực vật kho nông sản mùa khô năm 2021.
- Kế hoạch số 122/KH-CCTTBVTV ngày 8 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Kê khai tài sản, thu nhập năm 2020.
- Kế hoạch số 130/KH-CCTTBVTV ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về điều tra cập nhật cơ sở dữ liệu bản đồ số hóa cây rau và hoa kiểng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.
- Kế hoạch số 131/KH-CCTTBVTV ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tập huấn lĩnh vực kiểm dịch thực vật năm 2021.
- Kế hoạch số 132/KH-CCTTBVTV ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về hội nghị tập huấn công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2021 tại Thành phố Thủ Đức.
- Kế hoạch số 139/KH-CCTTBVTV ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về hội nghị tập huấn công tác Trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2021 tại huyện Hóc Môn –Quận 12.
- Kế hoạch số 145/KH-CCTTBVTV ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về hội nghị tập huấn công tác Trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2021 tại huyện Bình Chánh – quận Bình Tân.
- Kế hoạch số 148/KH-CCTTBVTV ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2021 của Chi cục TTBVTV Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tham mưu Sở thực hiện các văn bản của Trung ương và UBNDTP:
Trong tháng, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
Công văn số 310/SNN-TTBVTV ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất tiếp tục triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 01/03/2021):
+ Cây rau: Diện tích gieo trồng rau trong tháng l1.434,7 ha, tăng 31,8% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 5.508,3 ha, giảm 4% so với cùng kỳ.
+ Hoa lan, cây kiểng: Diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng từ đầu năm đến nay là 1.675 ha. Trong đó, diện tích hoa mai: 680 ha (diện tích mai Bình Lợi: 466 ha), hoa lan: 380 ha, hoa nền: 25 ha và kiểng - bonsai: 590 ha.
+ Cây lúa: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021 đã xuống giống 4.871 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi 3.867 ha, Hóc Môn 964 ha và quận Bình Tân 40 ha.
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất: Trong 3 tháng đầu năm 2021, Chi cục đã thực hiện công tác kiểm tra chất lượng rau, quả tại vùng sản xuất. Lấy 36 mẫu rau để phân tích định lượng dự lượng thuốc BVTV, kết quả có 36 mẫu không phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép.
- Công bố hợp quy phân bón: Trong tháng đã tiếp nhận công bố hợp quy cho 65 sản phẩm phân bón của 10 công ty. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã công bố hợp quy 110 sản phẩm của 15 công ty.
- Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nông sản: Chi cục đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 02 công ty.
Chi tiết tình hình sản xuất nông nghiệp (đính kèm phụ lục I).
b) Công tác bảo vệ thực vật (BVTV)
- Tình hình sinh vật hại (SVH):
+ Trên rau: DT nhiễm SVH trong tháng  733,5 ha, giảm 21,1% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ  trong tháng là 1.653,9 lượt ha. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021,
diện tích nhiễm
sinh vật hại là 1.637,6 ha, giảm 27,8% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 3.941,9 lượt ha, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

+ Trên hoa lan, cây kiểng: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 41,3 ha, tăng 75% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng là 30,3 ha. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 127,7 ha, tăng 27,7% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 99,4 lượt ha, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước.
+ Trên lúa: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 1.057 ha, giảm 14,6% so với cùng kỳ, Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 2.514,2 ha, tăng 20,5% so với cùng kỳ.
- Thực hiện kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại vùng sản xuất rau: Lũy kế 3 tháng đầu năm đã kiểm tra 18 hộ nông dân (07 hộ trồng rau muống nước, 11 hộ trồng các loại rau khác), kết quả không có hộ vi phạm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
- Theo dõi tình hình sinh vật hại vào hệ thống bẫy đèn phục vụ công tác dự tính, dự báo trên cây lúa và cây lâm nghiệp năm 2021: 09 bẫy.
- Công bố hợp quy thuốc BVTV và bình phun thuốc trừ sâu đeo vai: 15 sản phẩm thuốc BVTV của 08 công ty và 11 sản phẩm bình phun thuốc trừ sâu đeo vai của 02 công ty.
Trong tháng 03 năm 2021, qua công tác điều tra phát hiện SVH của hệ thống nhân viên bảo vệ thực vật, công tác dự báo chính xác của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 kịp thời, hiệu quả. Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.
c) Công tác kiểm dịch thực vật (KDTV)
Xây dựng kế hoạch điều tra kiểm dịch thực vật kho nông sản năm 2021.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép trong 03 tháng đầu năm 2021:
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón: Trong tháng đã cấp 02 giấy (công ty: 02). Lũy kế 3 tháng đầu năm cấp 09 giấy (công ty: 09).
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: Trong tháng đã cấp 05 giấy (cửa hàng: 04, công ty: 01). Lũy kế 3 tháng đầu năm cấp 20 giấy (cửa hàng: 07,
công ty: 13).

+ Cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV: Trong tháng đã cấp 22 giấy. Lũy kế 3 tháng đầu năm cấp 38 giấy.
+ Cấp giấy phép quảng cáo, hội thảo: Lũy kế 3 tháng đầu năm cấp 05 giấy.
2. Các chương trình, đề án của ngành: Không
3. Công tác cải cách hành chính
Về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC):
- Chi cục niêm yết công khai 17 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,
trang thông tin điện tử; 17/17 TTHC đang được tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa.

- Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2021: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 93 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 91/93, trong đó: 91 hồ sơ đúng hạn (tỷ lệ 100% đúng hạn), 02 hồ sơ đang giải quyết (còn trong hạn).
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 34/93 hồ sơ.
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 33/93 hồ sơ.
4. Tình hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Hiện nay, tổng diện tích canh tác rau củ quả ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố là 440,6 ha trong đó tập trung chủ yếu ở huyện Củ Chi là 416 ha, huyện Hóc Môn là 5,5 ha, huyện Bình Chánh là 8,5 ha, Quận 12 là 2,02 ha, huyện Nhà Bè là 4,7 ha. (Chi tiết đính kèm phụ lục II).
5. Nhận xét, đánh giá
- Trong tháng 03 năm 2021, qua công tác điều tra phát hiện SVH của hệ thống nhân viên bảo vệ thực vật, công tác dự báo chính xác của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả.
Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ sản xuất cây trồng từ đó tham mưu cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, biện pháp kỹ thuật thâm canh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro gây thiệt hại cho sản xuất.
6. Đề xuất, kiến nghị: Không.
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch (đính kèm phụ lục III).
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 09 THÁNG CUỐI NĂM 2021
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Triển khai thực hiện kế hoạch điều tra cập nhật bản đồ số hóa vùng trồng rau, hoa kiểng.
- Triển khai kiểm tra ATTP trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất: 429 mẫu.
- Tiếp nhận công bố hợp quy v phân bón, giống cây trồng của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
b) Công tác Bảo vệ thực vật
- Theo dõi bẫy đèn trên lúa và cây lâm nghiệp: 9 bẫy lúa và 03 bẫy lâm nghiệp.
- Đánh giá ảnh hưởng công tác BVTV: 280 phiếu.
- Điều tra khảo sát định kỳ sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp: 9 tháng.
- Phân tích mẫu sinh vật hại trên cây trồng: 20 mẫu.
- Công tác Kiểm tra, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV tại vùng sản xuất.
- Điều tra tình hình sinh vật gây hại cây trồng: 9 tháng.
- Điều tra bộ thuốc nông dân sử dụng: 600 phiếu.
- Tiếp nhận công bố hợp quy v thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với các quận huyện và các xã phường thực hiện công tác kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau an toàn đặc biệt là vùng sản xuất rau muống nước.
c) Công tác kiểm dịch thực vật
- Điều tra kiểm dịch thực vật kho nông sản: 100 kho.
- Kiểm tra giống cây trồng mới nhập khẩu: 25 cơ sở.
- Điều tra sinh vật ngoại lai xâm hại: 540 phiếu.
- Chăm sóc cây phục vụ công tác hậu kiểm giống sau nhập khẩu và giám sát sinh vật hại: 02 đợt.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Thanh tra liên ngành các cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV.
- Tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp). Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng.
- Thực hiện cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV, giấy xác nhận nội dung quảng cáo và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở kinh doanh thuốc BVTV theo quy định.
đ) Công tác sự nghiệp kỹ thuật:                 
- Xây dựng, sửa chữa pano tuyên truyền: 28 bảng.
- Thực hiện sửa chữa sửa chữa bẫy đèn.
e) Công tác đào tạo – tập huấn
- Tập huấn, đào tạo về công tác trồng trọt
+ Tập huấn văn bản pháp luật mới về phân bón, giống cây trồng: 02 lớp.
+ Đào tạo người lấy mẫu đất, nước, rau, quả: 02 người.
+ Hội nghị tập huấn phổ biến văn bản pháp luật: 04 hội nghị.
- Tập huấn, đào tạo về công tác BVTV
+ Tập huấn lĩnh vực BVTV cho cán bộ kỹ thuật: 01 lớp.
+ Hội nghị tập huấn về phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa, rau, hoa lan, cây kiểng và cây trồng khác cho nông dân các quận, huyện: 40 hội nghị.
- Tập huấn, đào tạo về công tác KDTV
+ Hội nghị tập huấn về cách nhận biết, đặc tính, tác hại của cây có chất gây nghiện: 15 hội nghị.
+ Hội nghị tập huấn sinh vật ngoại lai cho cơ sở kinh doanh hoa, cây kiểng: 10 hội nghị.
+ Tập huấn văn bản pháp luật mới và nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực KDTV cho lực lượng Kiểm dịch viên và doanh nghiệp: 03 lớp.
- Tập huấn, đào tạo về  lĩnh vực thanh tra
+ Tập huấn VBQPPL mới lĩnh vực thanh tra: 03 lớp.
+ Đào tạo người lấy mẫu phân bón, giống cây trồng: 11 lượt công chức, viên chức.
g) Chương trình liên tịch, liên kết
- Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động: 13 hội nghị.
2. Công tác cải cách hành chính
- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.
- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định.
- Tiếp tục áp dụng quy trình ISO 9001:2015 đối với các TTHC.
- Tiếp tục niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của Chi cục.
- Thực hiện công tác đào tạo CCVC trong năm 2020 theo hướng phục vụ các chương trình mục tiêu trọng điểm của thành phố và các ban ngành.
- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.
- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,078,851
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây