Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2016
___________________

 

 

Trong năm 6 tháng đầu năm 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 83/KH-SNN ngày 13/01/2016 của
Sở Nông nghiệp
và PTNT về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016.

- Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-CCBVTV ngày 18/02/2016 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016.

2. Cải cách thể chế

2.1 Triển khai văn bản

- Triển khai văn bản cho các đối tượng quản lý: Chi cục đã tổ chức 10 lớp tập huấn liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, 922 người tham dự.

- Triển khai Kế hoạch số 43/KH-CCBVTV ngày 19/4/2016 của Chi cục BVTV về thực hiện công tác pháp chế năm 2016.

2.2 Rà soát văn bản

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 88/KH-SNN, ngày 14/01/2016 của Sở
Nông nghiệp và PTNT về kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản pháp quy phạm pháp luật năm 2016 và các văn bản có liên quan.

- Báo cáo triển khai và rà soát khó khăn, vướng mắt trong thi hành Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; báo cáo về xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với thực vật và sản phẩm có nguồn gốc thực vật ở mức cao nhất.

2.3 Tham gia góp ý 04 dự thảo văn bản

- G óp ý dự thảo đề cương chỉ tiết “xây dựng Đề án đánh giá tác động và
đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố khi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
có hiệu lực”.

- Góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường nhân lực, chế độ chính sách đối với nhân viên thú y, bảo vệ thực vật cấp xã đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Góp ý hướng dẫn liên tịch thực hiện Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về
khuyến khích chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố
giai đoạn 2016-2020.

- Góp ý Kế hoạch triển khai tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Chi cục đã thực hiện niêm yết, công khai toàn bộ thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, tại Phòng tiếp công dân và website của đơn vị.

- Kết quả giải quyết TTHC (số liệu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/04/2016):
s ố hồ sơ nhận giải quyết: 247 (kỳ trước chuyển qua: 11 , tiếp nhận mới 236 );
s ố hồ sơ gii quyết: 235 ; s ố hồ sơ đang giải quyết: 12 (còn trong hạn giải quyết) . Các TTHC giải quyết đúng hạn.

- Triển khai thực hiện chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ người dân về giải quyết TTHC.

4. Công tác tổ chức và đào tạo cán bộ

4.1 Kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy

- Hoàn chỉnh Đề án tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 05/6/2013 của Bộ Nội vụ.

- Điều động và bổ nhiệm Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp; tiếp nhận và
bổ nhiệm Quyền Trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật; điều động và bổ nhiệm
Phó trưởng Phòng Quản lý an toàn thực phẩm.

4.2 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ các bộ, công chức, viên chức

- Lập bộ hồ sơ trình Sở bổ nhiệm ngạch công chức thực hiện nhiệm vụ
thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT (07 người).

- Lập bộ hồ sơ trình Sở bổ nhiệm ngạch viên chức (theo kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2015 của Chi cục, 09 người).

- Trình Sở Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Chi cục.

4.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Cử 01 viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên; 01 viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình cán sự;
01 viên chức tham dự lớp
bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính.

- Cử 01 viên chức tham dự lớp Cao cấp lý luận chính trị do Sở Nội vụ tổ chức.

- Cử 02 viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị do Sở Nội vụ tổ chức.

- Cử 07 viên chức tham dự lớp Đấu thầu.

- Cử 01 viên chức tham dự lớp Nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành.

- Cử 01 viên chức tham dự lớp Hội nhập quốc tế

- Cử 01 viên chức tham dự lớp Nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn trên
địa bàn Thành phố.

5. Công tác quản lý tài chính công

- Chi cục đã chấp hành nghiêm các qui định của nhà nước về công tác
lập dự toán, công tác quyết toán nguồn kinh phí được giao tự chủ tài chính.

- Đã tham mưu ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 và bổ sung,
sửa đổi (lần 1).

- Sử dụng kinh phí trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

- Báo cáo đối chiếu kho bạc chuyển số dư năm 2015 sang năm 2016 sử dụng tiếp.

- Trình duyệt dự toán thu – chi ngân sách năm 2016, đang trình điều chỉnh
dự toán năm 2016 (lần 1).

- Thông báo công khai dự toán thu – chi ngân sách năm 2016.

- Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động quý 1/2016.

- Làm việc về quyết toán kinh phí hoạt động năm 2015 với Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Đã thực hiện chi thu nhập tăng thêm quí 1/2016 cho CCVC-NLĐ theo đúng quy định.

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2016.

- Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện công khai sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2016.

- Quản lý việc sử dụng điện, nước sinh hoạt, nhiên liệu, văn phòng phẩm,
điện thoại hợp lý và thực hiện tiết kiệm. Thực hiện đúng qui định, tiêu chuẩn
sử dụng điện thoại và định mức thanh toán cước phí.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước: các phòng ban trạm thuộc Chi cục thực hiện giao tiếp hành chính trên mạng, tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin và văn bản trên máy vi tính, góp phần tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc.

- Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 .

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

- Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2016 của Sở
Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.

- Tiếp tục niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,
trên
Website Chi cục.

- Tiếp tục thực hiện Đề án tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- T hực hiện công tác đào tạo cán bộ trong năm 2016 theo hướng phục vụ các chương trình mục tiêu trọng điểm của thành phố và các ban ngành.

- Thực hiện các quy định về việc: quản lý CCVC và các chế độ chính sách
đối với
CCVC -NLĐ.

- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định.

- Tăng cường quản lý ngân sách theo đúng dự toán ngân sách được giao,
đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức chỉ tiêu đã qui định
.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí định kỳ hàng quý theo quy định./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 9,870,795
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây