Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2017 Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quý 2 năm 2017

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

                              SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                CHI CỤC TRỒNG TRỌT

                                VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

                                               Số: 217/BC-CCTTBVTV                                                                                                                                                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2017


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2017
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quý 2 năm 2017

 


Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo Kết quả thực hiện công tác

cải cách hành chính Quý 1 năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quý 2 năm 2017 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch thực hiện công tác
cải cách hành chính
năm 2017 .

- Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-CCTTBVTV ngày 17/01/2017 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: Chi cục chỉ đạo công tác CCHC lồng ghép tại các các cuộc họp giao ban đơn vị.

3. Về công tác tuyên truyền CCHC, cải cách TTHC: Chi cục đăng tải kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2017  lên trang thông tin điện tử Chi cục.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

1.1 Xây dựng VBQPPL: không phát sinh.

1.2. Công tác rà soát, kiểm tra VBQPPL: không phát sinh.

1.3. Tham gia góp ý dự thảo văn bản: góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia “Phân bón-Phương pháp lấy mẫu” soát xét TCVN 9486-2013.

2 . Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

2.1. Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành tại Thành phố

- Chi cục thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, đảm bảo thực hiện cơ chế
một cửa, cơ chế một cửa. Công chức, viên chức khi thụ lý hồ sơ của tổ chức, công dân thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ nhằm giải quyết hồ sơ đúng hạn cho người dân.

2.2. Công tác kiểm soát TTHC:

- C hi cục triển khai thực hiện Công tác kiểm soát TTHC theo Kế hoạch số 34/KH-SNN ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Triển khai thực hiện cơ chế một cửa đối với tất cả thủ tục hành chính do Chi cục tiếp nhận giải quyết.

- Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC (số liệu từ ngày 01/01/2017 đến ngày 25/02/2017) :

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận : 128  (kỳ trước chuyển qua: 1 5 , tiếp nhận mới   113 );

Trong đó:

+ Số lượng hồ sơ đúng hạn 113 (tỷ lệ 100% đúng hạn).

+ S ố hồ sơ đang giải quyết: 15  (còn trong hạn giải quyết) .

+ Số lượng hồ sơ trễ hạn/quá hạn nhưng chưa có kết quả: 0.

- Tình hình thực hiện thư xin lỗi: Không phát sinh.

- Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân,
tổ chức đối với quy định hành chính:
Chi cục đã niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ cơ quan tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.
Đến thời điển hiện nay, Chi cục chưa có tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của
cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan

- Thực hiện việc kiện toàn Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (theo Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Quyết định số 527/QĐ-SNN ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thành phố Hồ Chí Minh), Chi cục ban hành quy định chức năng nhiệm vụ đối với 10 phòng, đơn vị thuộc Chi cục; bổ nhiệm và thay đổi chức danh lãnh đạo, quản lý đối với 10 công chức, viên chức; bố trí nhân sự các phòng, trạm thuộc Chi cục để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Về quản lý và sử dụng biên chế:

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ- SNN ngày 14 tháng 2 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 cho Chi cục Bảo vệ thực vật .

Tính đến ngày 25/02/2017, tổng số CCVC-LĐ: 82 người.

Biên chế: 56 (8 công chức, 48 viên chức); hợp đồng NĐ 68: 16 người;
Hợp đồng tạm tuyển: 10 người.

3.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Chi cục đã tổ chức
thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo
chế “một cửa”.

3.3. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần: Chưa thực hiện.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

4.1. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức : Chi cục đã x ây dựng đề án vị trí việc làm theo cơ cấu ngạch công chức (theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số  36/2013/NĐ-CP  ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức ).

4.2. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

- Chi cục L ập hồ sơ trình Sở bổ nhiệm ngạch công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (07 người).

- L ập bộ hồ sơ trình Sở bổ nhiệm ngạch viên chức (01 người).

- Thực hiện việc tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng làm việc đối với 04 người theo kế hoạch số 90/KH-CCBVTV ngày 09 tháng 8 năm 2016 về tuyển dụng viên chức năm 2016 của Chi cục Bảo vệ thực vật.

4.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

- Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được phê duyệt:

+ Số lượt theo Kế hoạch đào tạo: 61.

+ Số lượt lập thủ tục đăng ký đi học (các lớp đào tạo, bồi dưỡng về QLNN: 06 viên chức và 01 cán sự; trung cấp lý luận chính trị: 05 viên chức; nghiệp vụ về Đấu thầu: 13 công chức viên chức): 25. 

4.4. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức: Chi cục thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức theo vị trí việc làm; bố trí,
phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ và đánh giá công chức, viên chức theo các tiêu chuẩn cụ thể.

5. Cải cách tài chính công

- Chi cục được giao thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

- Đã thực hiện chi thu nhập tăng thêm bổ sung năm 2016 cho CCVC-NLĐ theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản năm 2016.

- Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước: các phòng ban trạm thuộc Chi cục thực hiện giao tiếp hành chính trên mạng, tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin và văn bản trên máy vi tính, góp phần tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc.

-  Triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 04 TTHC lĩnh vực quản lý thuốc bảo vệ thực vật và lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm.

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính: Chi cục đã công bố thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2008 đối với 05 TTHC.

7. Các sáng kiến, giải pháp về mô hình CCHC, CCTTHC hiệu quả đang áp dụng: Không phát sinh.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG QUÝ 2 NĂM 2017

  - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

- Kiện toàn Ban triển khai thực hiện công tác CCHC của Chi cục.

- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.

- Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định. Trình công bố các thủ tục hành chính mới tiếp nhận từ Phòng Khoa học Công nghệ (theo quy định chức năng nhiệm vụ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật).

- Xây dựng quy trình ISO 9001:2008 đối với các thủ tục hành chính mới tiếp nhận.

- Tiếp tục niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,
trên
Website Chi cục.

- T hực hiện công tác đào tạo cán bộ trong năm 201 7 theo hướng phục vụ các chương trình mục tiêu trọng điểm của thành phố và các ban ngành.

- Thực hiện việc quản lý , chế độ chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định.

- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định ./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,078,492
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây