Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-SNN ngày 13 tháng 01 năm 2016 của
Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016;

Chi cục Bảo vệ thực vật xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 như sau:

I. MỤC TIÊU

Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được xác định tại Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 của
Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó:

1. Xây dựng bộ máy hành chính quản lý Nhà nước chuyên ngành Bảo vệ
thực vật
trên địa bàn Thành phố trong sạch, vững mạnh, hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đề cao kỷ luật, kỷ cương. Đổi mới phương thức hoạt động để sâu sát với công dân và doanh nghiệp.

2. Tổ chức kiểm tra, rà soát và kịp thời trình công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính được cơ quan thẩm quyền ban hành quy định; 100% thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ thực vật được cập nhật, công bố, công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng thời gian quy định tại bộ phận một cửa của Chi cục đạt 97%.

4. Sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị theo thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

5. Các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi, sử dụng phần mềm quản lý
văn bản và mạng điện tử giữa các Phòng, Trạm.

6. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Chi cục.

7. Các đơn vị có giải quyết thủ tục hành chính duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý chuyên ngành, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ hành chính của dân, doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 83/KH-SNN ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch thực hiện công tác
cải cách hành chính năm 2016.

- Ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016,
làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Chi cục.

- Định kỳ tiến hành tự kiểm tra công tác CCHC, công tác kiểm tra và rà soát quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách chế độ công vụ, công chức tại các Phòng, Trạm để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Giao Ban chỉ đạo cải cách hành chính thực hiện.

2. Cải cách thể chế

- Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản của Chi cục; tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra để đưa công tác xây dựng và
ban hành văn bản ngày càng hiệu quả.

- Rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành,
kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành, góp phần hoàn thiện pháp luật của Thành phố.

Giao Phòng Thanh tra chuyên ngành chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiểm soát
thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính,
giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị tùy tiện đặt ra các thủ tục quy định trái pháp luật, thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

- Tổ chức rà soát thủ tục hành chính trọng tâm; các quy định có liên quan,
tổ chức thực thi đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Chi cục được phân công giải quyết.

- Thường xuyên công khai và cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời các TTHC
của Chi cục đang có hiệu lực thi hành trên website đơn vị đúng quy định.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế “một cửa” tại Chi cục theo mô hình thống nhất đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; cải tiến trình tự giải quyết các loại hồ sơ hành chính, từng bước nâng cao hơn về chất lượng giải quyết công việc cho
công dân, tổ chức.

- Tổ chức tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định.

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

4. Tổ chức bộ máy

- Thực hiện phương án kiệ n toàn tổ chức bộ máy Chi cục theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Tiếp tục rà soát quy chế hoạt động của Chi cục và các Phòng, Trạm, mô tả công việc, cụ thể hóa công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Chi cục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Rà soát quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, đào tạo, bố trí CCVC lãnh đạo thuộc Chi cục. Bố trí nhân sự hợp lý.

- Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế công chức, viên chức theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Sở.

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC

- Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC theo chương trình nâng cao nguồn nhân lực và chương trình CCHC gắn với mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp đô thị hiệu quả, bền vững.

- Thực hiện tuyển dụng viên chức chặt chẽ, công khai, đúng tiêu chuẩn quy định.

- T hường xuyên rà soát việc quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc diện Chi cục quản lý để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp, ưu đãi nghề đối với CCVC-NLĐ theo quy định.

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

6. Cải cách tài chính công

- Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP q uy định về
cơ chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách, đảm bảo các chính sách thu nhập cho CCVC-NLĐ theo quy định .

Giao Phòng Kế toán – Tài vụ, Phòng Kế hoạch tổng hợp chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

7. Hiện đại hóa nền hành chính

- Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước, bảo đảm hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ Chi cục đến các Phòng, Trạm thuộc Chi cục.

- Nâng cao chất lượng giải quyết TTH cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời, nhất là việc công bố danh mục các TTHC, biểu mẫu thủ tục hành chính, phí và lệ phí theo quy định.

- Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với việc giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý chuyên ngành, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng các dịch vụ hành chính của công dân và doanh nghiệp.

- Trang bị phương tiện làm việc cần thiết cho CCVC để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải quyết nhanh công việc và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết công việc.

- Triển khai chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ người dân về giải quyết TTHC.

- Duy trì hoạt động trang web của Chi cục, tăng cường bài viết về hoạt động của ngành, hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành, ứng dụng bảo vệ thực vật trong nông nghiệp hiện đại; phổ biến kịp thời văn bản thuộc lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật phục vụ người dân.

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

8. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

- Phổ biến, quán triệt cho toàn thể CCVC- NLĐ của các Phòng, Trạm thuộc
Chi cục về nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của
Sở năm 2016.

- Đăng tải công khai, đầy đủ trên website của Chi cục các thông tin liên quan về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Chi cục; công khai
đầy đủ các thủ tục hành chính.

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Trưởng các Phòng, Trạm thuộc Chi cục theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Giao Phòng Tổ chức – Hành chính: tham mưu, theo dõi tiến độ
thực hiện, tổng hợp báo cáo công tác cải cách hành chính của Chi cục gửi Sở.

3. Chế độ báo cáo

- Giao Phòng Tổ chức- Hành chính, Phòng Kế toán – Tài vụ, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Kỹ thuật, Trạm Kiểm dịch thực vật, Phòng Thanh tra chuyên ngành và Phòng Quản lý an toàn thực phẩm: báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Chi cục phân công phụ trách
định kỳ hàng quý và năm.

- Thời gian gửi báo cáo: báo cáo quý gửi trước ngày 03 tháng cuối quý, báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 11 năm 2016.

- Báo cáo bằng văn bản và gửi tập tin điện tử về Phòng Tổ chức – Hành chính , theo đề cương (đính kèm).

Trên đây là kế hoạch t hực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 của Chi cục Bảo vệ thực vật, đề nghị Trưởng các Phòng, Trạm thuộc Chi cục theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 9,974,741
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây