Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      CHI CỤC TRỒNG TRỌT

                      VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

                  Số: 49/KH-CCTTBVTV                                                                                                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2017


KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017


Thực hiện Kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21 tháng 12 năm 2016 của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017;

Thực hiện Thông báo số 24/TB-SNN ngày 16 tháng 01 năm 2017 của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Nội dung kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Ngọc Hổ tại Hội nghị tổng kết
công tác cải cách hành chính của Sở năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong danh mục các dịch vụ công theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ, kết hợp với dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

2. 100% thủ tục hành chính của Chi cục được cập nhật, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử Chi cục.

3. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng thời gian quy định đạt 100%. Chỉ số CCHC của Chi cục đạt mức độ tốt.

4. Sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị thuộc Chi cục theo
Quyết định
số 527/QĐ-SNN ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của thành phố.

6. 80% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi, sử dụng trên phần mềm quản lý văn bản và mạng điện tử giữa các phòng ban, đơn vị thuộc Chi cục.

7. Trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

8. 100% thủ tục hành chính của Chi cục được duy trì, công bố Hê thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý chuyên ngành, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu
sử dụng dịch vụ hành chính của người dân, doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Kiện toàn Ban triển khai thực hiện công tác CCHC của Chi cục, trong đó phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ của thủ trưởng, công chức, viên chức
phụ trách công tác CCHC.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác CCHC của Chi cục theo Quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác CCHC tại các phòng ban, đơn vị thuộc Chi cục, để khắc phục những tồn tại, hạn chế kịp thời.

Giao Ban triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

2. Cải cách thể chế

- Nâng cao hiệu quả công tác công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường tham gia tập huấn công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành.

Giao Phòng Thanh tra chuyên ngành chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010
và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ, các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về kiểm soát thủ tục hành chính. Giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định. Xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị tùy tiện đặt ra các thủ tục quy định trái pháp luật, thẩm quyền gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

- Thường xuyên công khai và cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời các TTHC
của Chi cục đang có hiệu lực trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo đúng
quy định.

- Thực hiện việc xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn theo quy định tại Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Thực hiện rà soát các TTHC trọng tâm, các quy định có liên quan, tổ chức thực thi đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục.

- Thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa“ theo mô hình thống nhất đầu mối và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các quy định hành chính. Tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc của người dân,
doanh nghiệp theo thẩm quyền được phân công giải quyết, xử lý theo quy định.

- Tiếp nhận bàn giao các bộ TTHC thuộc lĩnh vực chuyên ngành từ Phòng Khoa học và Công nghệ.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá và tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện mục 2,7,8. Giao  các Phòng được phân công giải quyết thủ tục hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện mục 1,2,3,4, 6.

4. Tổ chức bộ máy

- Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị thuộc Chi cục theo Quyết định số 527/QĐ-SNN ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh

- Rà soát, ban hành quy chế hoạt động của các phòng ban, đơn vị thuộc
Chi cục; kiện toàn và sắp xếp bộ máy; xây dựng vị trí việc làm theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế và giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, công chức, viên chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của thành phố.

- Thực hiện chế độ thi công chức, xét tuyển viên chức công khai, đúng tiêu chuẩn quy định. Xây dựng quy chế, quy định rõ về trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền.

- Cử công chức, viên chức đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng,
bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị. Trưởng các phòng, trạm phải chấp hành nghiêm, tạo điều kiện cho công chức, viên chức được cử đi học theo chương trình đạo tạo của Sở và Thành phố, tránh trường hợp đã đăng ký, khi cử đi học lại có lý do phải xin Sở Nội vụ thay đổi thời gian, bồi thường kinh phí đào tạo.

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

6. Cải cách tài chính công

- Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

- Thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách, đảm bảo các chính sách thu nhập cho công chức, viên chức.

- Quản lý và sử dụng kinh phí phải công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định và có hiệu quả.

Giao Phòng Kế toán – Tài vụ, Phòng Kế hoạch tổng hợp chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

7. Hiện đại hóa nền hành chính

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, kết nối phần mềm quản lý văn bản giữa Chi cục với Sở, đảm bảo thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ Sở đến Chi cục.

- Triển khai có hiệu quả các văn bản, tài liệu trao đổi, sử dụng trên phần mềm, mạng điện tử giữa các phòng ban, đơn vị thuộc Chi cục.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; triển khai dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ hành chínhh qua hệ thống bưu điện đến tận nhà cho người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai hệ thống một cửa, tiếp tục duy trì và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

- Ngoài các thủ tục hành chính được công bố áp dụng ISO 9001:2008,
các Phòng phải khẩn trương xây dựng các quy trình áp dụng nội bộ ISO 9001:2008 (các quy trình nội bộ về đầu tư, hỗ trợ xây dựng  mô hình khuyến nông, chứng nhận VietGAP...). Thời gian hoàn thành trong quý 1 năm 2017 gửi về Văn phòng Sở để trong quý 2 năm 2017 công khai các quy trình nội bộ để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện hiệu quả.

- Triển khai chỉ số hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Phòng ban, đơn vị thuộc Chi cục.

- Tất cả các đơn vị được cấp hộp thư điện tử (email công vụ) phải thường xuyên sử dụng; tránh ít sử dụng, không sử dụng làm ảnh hưởng đến việc chấm điểm chỉ số CCHC của Sở hàng năm. Mở rộng sử dụng hộp thư điện tử đến tất cả công chức, viên chức thuộc Chi cục.

- Triển khai phát hành thư mời, văn bản nội bộ bằng hộp thư điện tử, đảm bảo tiết kiệm kinh phí, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành chung của Chi cục.

- Đầu tư xây dựng, chuẩn hóa công sở, trụ sở làm việc, trang bị phương tiện làm việc cần thiết cho công chức, viên chức để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải quyết nhanh công việc và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công việc.

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện mục 1 - 8 . Giao Phòng Kế hoạch tổng hợp chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện mục 5.

8. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

- Tổ chức phổ biến, quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức của các phòng ban, đơn vị thuộc Chi cục các văn bản của Trung ương, Thành phố, Sở về CCHC năm 2017.

- Đăng tải công khai, đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Chi cục các thông tin liên quan về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC của Chi cục,
giới thiệu các điển hình, mô hình sáng kiến trong thực hiện CCHC, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính.

Giao Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với các Phòng, Trạm thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Trưởng các Phòng, Trạm thuộc Chi cục theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Giao Phòng Tổ chức – Hành chính: tham mưu, theo dõi tiến độ
thực hiện, tổng hợp báo cáo công tác cải cách hành chính của Chi cục gửi Sở.

3. Chế độ báo cáo

- Giao Phòng Tổ chức- Hành chính, Phòng Kế toán – Tài vụ, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Kỹ thuật, Trạm Kiểm dịch thực vật, Phòng Thanh tra chuyên ngành và Phòng Quản lý an toàn thực phẩm báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Chi cục phân công phụ trách.

- Thời gian gửi báo cáo: báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm gửi về
Chi cục (thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính) trước ngày 03 tháng cuối quý, báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 11 năm 2017.

 

Trên đây là kế hoạch t hực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đề nghị Trưởng các Phòng, Trạm thuộc Chi cục theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:       

- Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Sở);

- BLĐ Chi cục;

- BCĐ CCHC;

- Các Phòng, Trạm;

- Lưu: VT.TCHC.TBT.17.

CHI CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Dương Đức Trọng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 9,870,562
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây