Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 12 năm 2021 và kế hoạch tháng 01 năm 2022

Thứ ba - 07/12/2021 21:35
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Thực hiện Công văn số 648/SNN-KHCN ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chế độ báo cáo công tác quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm tháng 12 năm 2021 và kế hoạch trọng tâm tháng 01 năm 2022 như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021
1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật
Trong tháng 12 năm 2021, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã xây dựng và ban hành một số văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:
- Quyết định số 291/QĐ-CCTTBVTV ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc thanh tra chuyên ngành các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Báo cáo số 953/BC-CCTTBVTV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ  về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2021.
 - Quyết định số 310/QĐ-CCTTBVTV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trên rau củ quả tại vùng sản xuất.
- Các Quyết định số 320, 321, 322, 323, 324/QĐ-CCTTBVTV ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng sản xuất rau an toàn tại huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, Quận 12, thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi (đính kèm Phụ lục bảng số 01).
* Đánh giá, nhận xét
Trong tháng 12 năm 2021, Chi cục đã ban hành các văn bản về kiểm tra và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng sản xuất rau; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất rau; về triển khai thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành giống cây trồng nông nghiệp, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng theo Kế hoạch của Sở. Việc ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo giúp cho công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất được thực hiện có hiệu quả.
2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật
2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Không phát sinh trong kỳ báo cáo.
2.2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn
* Vùng trồng trọt được chứng nhận VietGAP và tương đương:
Lũy tiến đến nay, tổng số cơ sở sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 1.498 tổ chức, cá nhân, tổng diện tích gieo trồng13.965 ha, với sản lượng dự kiến 251.585 tấn/năm (đính kèm Phụ lục bảng số 02).
2.3. Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản
Chi cục không có chức năng thực hiện công tác này.
2.4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
2.4.1. Thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
- Công tác kiểm tra sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại vùng sản xuất:
Trong tháng 12 năm 2021 đã kiểm tra 44 hộ nông dân, trong đó: huyện Củ Chi 13 hộ, huyện Bình Chánh 08 hộ, huyện Hóc Môn 15 hộ, Quận 12 có 2 hộ, thành phố Thủ Đức 06 hộ, kết quả không có hộ vi phạm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
- Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất:
Trong tháng 12, Chi cục đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật 44 hộ, không có hộ vi phạm; kết hợp lấy 76 mẫu rau của 44 hộ đang thu hoạch gửi phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định của Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế về quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Kết quả, không có mẫu vượt quá giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định (đính kèm Phụ lục bảng số 03).
* Đánh giá, nhận xét
Qua công tác kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất đã hình thành cho người dân có ý thức chấp hành pháp luật, góp phần sản xuất rau an toàn bảo vệ sức khỏe người dân.
2.4.2. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp 
Trong tháng 12 năm 2021, Chi cục đã kiểm tra vật tư nông nghiệp 40 cơ sở.
Chi cục đã xử phạt vi phạm hành chính 05 vụ vi phạm với tổng số tiền là 71.948.000 đồng, hành vi vi phạm: sản xuất hàng hóa sản phẩm có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (01 vụ); sản xuất phân bón mà không lưu hồ sơ kết quả thử nghiệm theo quy định (02 vụ); không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, buôn bán thuốc BVTV (02 vụ) (đính kèm Phụ lục bảng số 04).
- Công tác lấy mẫu vật tư nông nghiệp phục vụ công tác thanh tra:
Trong tháng 12 năm 2021, Chi cục đã thực hiện lấy mẫu vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng, gồm:
- Mẫu thuốc bảo vệ thực vật: Đã lấy 19 mẫu thuốc bảo vệ thực vật kiểm tra chất lượng, chưa có kết quả.
- Mẫu phân bón: Đã lấy 28 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, chưa có kết quả.
- Mẫu giống cây trồng: Đã lấy 12 mẫu giống cây trồng kiểm tra chất lượng, chưa có kết quả.
Đánh giá, nhận xét
Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn Thành phố; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
3. Tăng cường nguồn lực
3.1. Về tổ chức bộ máy
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 1 Chi cục trưởng và 2 Phó Chi cục trưởng. Quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp gồm có Phòng Thanh tra Pháp chế và 5 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại huyện, quận. Quản lý an toàn thực phẩm gồm có Phòng Trồng trọt và 5 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại huyện, quận.
3.2. Về nhân sự, đào tạo
a) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa phương
Không phát sinh trong kỳ báo cáo (đính kèm Phụ lục bảng số 05).
b) Số lượng nhân sự địa phương (đính kèm Phụ lục bảng số 06)
3.3. Về năng lực đánh giá sự phù hợp (kiểm nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận)
Chi cục có đủ năng lực chứng nhận cơ sở đủ điều an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo quy định.
II. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2022
1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật
Tiếp tục xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành kịp thời về an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật
2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
2.2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, ATTP, xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn
2.3. Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản
2.4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 
- Công tác kiểm tra, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại vùng sản xuất: Chi cục thực hiện kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng sản xuất rau an toàn. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, Chi cục xử lý nghiêm và kịp thời; Thường xuyên nhắc nhở, phát tài liệu, tờ rơi cho người dân trồng rau nhằm hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” để đảm bảo an toàn thực phẩm trên sản phẩm rau củ quả.
- Kiểm tra lĩnh vực an toàn thực phẩm: Chi cục thực hiện kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất, kết hợp lấy 10 mẫu rau đang thu hoạch phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo kế hoạch. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, Chi cục xử lý nghiêm và kịp thời.
- Thanh kiểm tra lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng: Chi cục thực hiện thanh tra chuyên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp. Lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp kiểm định chất lượng theo kế hoạch. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, Chi cục xử lý nghiêm và kịp thời.
3. Tăng cường nguồn lực
Tổ chức tập huấn lĩnh vực bảo vệ thực cho cán bộ kỹ thuật của Chi cục.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 12 năm 2021 và kế hoạch tháng 01 năm 2022./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,218,093
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây