Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2021 và đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

Thứ hai - 06/12/2021 20:26
Thực hiện Công văn số 2340/SNN-VP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về việcthực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021. 
 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý IV năm 2021 và đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC QUÝ IV NĂM 2021
1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VB.QPPL):
Không phát sinh.
2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo VB.QPPL:
Không phát sinh.
3. Công khai TTHC:
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang thực hiện 16 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (08 TTHC), thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục (08 TTHC). Trong đó:
+ 09/16 TTHC đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ 09/16 TTHC có quy trình nội bộ đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Chi cục công khai 16/16 TTHC hiện hành đang thực hiện tại Chi cục trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại phòng tiếp nhận-trả kết quả của Chi cục.
4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC:
Thực hiện Công văn số 2190/SNN-VP ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, Chi cục đã ban hành Công văn số 929/CCTTBVTV-TTPC ngày 15 tháng 11 năm 2021 về triển khai thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.
5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC:
Không phát sinh trong kỳ báo cáo. (Đính kèm biểu số II.05a/VPCP/KSTT (ban hành theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ).
6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC:
- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo (từ ngày 07 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 06 tháng 12 năm 2021), trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 199 hồ sơ (trực tuyến: 75 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 124 hồ sơ); Số từ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết TTHC: 189 hồ sơ, trong đó, giải quyết trước hạn: 189 hồ sơ, giải quyết đúng hạn: 0 hồ sơ, giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 10 hồ sơ; trong đó, trong hạn 10 hồ sơ, quá hạn 0 hồ sơ. Đính kèm biểu số 06a/VPCP/KSTT (ban hành theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ).
7.Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Chi cục là một đơn vị trong hệ thống tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (tại Quyết định số 336/QĐ-SNN ngày 01 tháng 9 năm 2020).
8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử:
Hiện nay 16/16 TTHC tại Chi cục đang thực hiện ISO điện tử, trong đó 06/16 TTHC đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng ký 02/16 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:
Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-SNN ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 199/KH-CCTTBVTV ngày 11 tháng 3 năm 2021 về thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, với các hình thức tuyên truyền sau:
- Tuyên truyền miệng, phát hành tờ gấp để tuyên truyền các TTHC đến với người dân, doanh nghiệp.
- Cập nhật tin bài, đăng tải các TTHC, văn bản quy phạm pháp luật và quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Chi cục trên chuyên mục CCHC tại trang thông tin điện tử của Chi cục.
- Thiết lập mục tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các quy định hành chính, TTHC trên trang thông tin điện tử của Chi cục.
- Thường xuyên, kịp thời cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung lên trang thông tin điện tử của Chi cục. Niêm yết, công khai, minh bạch các TTHC bằng văn bản tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu thông tin và thực hiện đúng quy định.
10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC:
Không phát sinh.
11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC:
hi cục thường xuyên kiểm tra, theo dõi các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện kiểm soát TTHC, nhìn chung các bộ phận đã thực hiện tốt công tác theo sự chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Chi cục, Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát TTHC, rà soát, đơn giản hóa TTHC được thực hiện nghiêm túc.
12. Thực hiện thư xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết trễ hạn và các
nội dung khác

12.1. Thực hiện thư xin lỗi đối với hồ sơ giải quyết trễ hạn
Không phát sinh.
12.2. Nội dung khác
Không phát sinh.
II. ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2020/QĐ-UBND
1. Công tác tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC
- Số lượng TTHC được Chi cục đánh giá/số lượng TTHC có phát sinh hồ sơ là 14/14 TTHC, đạt tỷ lệ 100%.
- Số lượng hồ sơ TTHC được đánh giá/số lượng hồ sơ tiếp nhận của các TTHC được đánh giá là 415/415 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.
2. Kết quả đánh giá.
Chi tiết theo Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Chi cục đã triển khai thực hiện tương đối tốt công tác kiểm soát TTHC và đánh giá việc giải quyết TTHC theo quy định, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về TTHC đáp ứng yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC, ĐÁNH GIÁ TTHC NĂM 2022
1. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
2. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố.
3. Giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định, đảm bảominh bạch, khách quan, đúng hạn, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu. Thực hiện có hiệu quả các TTHC theo cơ chế một cửa, trong đó chú trọng thực hiện về quy trình và ứng dụng công nghệ thông tin.
4. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức nộp TTHC theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
5. Thường xuyên rà soát các VB.QPPL liên quan đến TTHC để kịp thời thực hiện công bố, công khai TTHC tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Chi cục. Tiếp tục chuẩn hóa các TTHC; Thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Chi cục.
6. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát TTHC, đánh giá TTHC, cải cách TTHC của Chi cục theo quy định.
IV. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT
Không phát sinh./.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,098,005
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây