Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 Phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

Thứ năm - 09/12/2021 20:09
Thực hiện Công văn số 295/SNV-CCHC ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.
Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-SNN ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2022 như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC
1. Kết quả công tác
1.1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (viết tắt CCHC)
- Về kế hoạch CCHC:
+ Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-SNN ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 48/KH-CCTTBVTV ngày 18 tháng 01 năm 2021 thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.
+ Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-SNN ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, Chi cục đã ban hành Quyết định số
193/QĐ-CCTTBVTV ngày 12 tháng 5 năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giai đoạn 2021-2025.

- Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC: Chi cục chỉ đạo công tác CCHC lồng ghép tại cuộc họp giao ban của đơn vị. Chi cục kiện toàn Ban chỉ đạo công tác CCHC (trong đó Chi cục trưởng làm Trưởng ban chỉ đạo CCHC, Phó Chi cục trưởng làm Phó trưởng ban, các thành viên là Trưởng các phòng thuộc Chi cục), Ban lãnh đạo Chi cục luôn chỉ đạo, quán triệt, triển khai văn bản của các cấp lãnh đạo về công tác CCHC lồng ghép tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng, họp đột xuất, họp chuyên môn, ... đến từng phòng, trạm và công chức, viên chức, lao động (CCVC-LĐ).
- Về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:
+ Tại văn bản số 10734/VP-KT ngày 09 tháng 12 năm 2020 về tiếp tục triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 310/SNN-TTBVTV ngày 23 tháng 02 năm 2021.
+ Chi cục đã tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch Chiến lược phát triển ngành trồng trọt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo góp ý của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở.
- Đánh giá dữ liệu về tất cả các chỉ tiêu của Kế hoạch CCHC tại đơn vị: đạt chỉ tiêu đề ra.
1.2. Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, báo chí; tổ chức
đối thoại với người dân, doanh nghiệp

Chi cục đã niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ cơ quan tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả và trên trang thông tin điện tử của Chi cục.
Lãnh đạo Chi cục tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và 15 hàng tháng; nếu trùng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật thì chuyển sang ngày làm việc thứ hai; nếu trùng vào ngày lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc liền kề sau đó (do dịch bệnh COVID-19 từ tháng 7 đến hết tháng 9, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chi cục không tổ chức tiếp công dân tại trụ sở) Đến thời điểm hiện nay, Chi cục chưa có tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức.
1.3. Những sáng kiến trong triển khai công tác CCHC đang áp dụng
Tiếp tục triển khai thực hiện các sáng kiến:
- “Bản đồ số hóa vùng rau Thành phố Hồ Chí Minh”. Cung cấp dữ liệu về vùng sản xuất tập trung, vùng quy hoạch rau an toàn, diện tích canh tác, năng suất, sản lượng, chi phí đầu tư, mức lợi nhuận, … Kết nối doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ...), sản xuất và thi công nhà màng, nhà lưới với các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân sản xuất rau. Hình thành, kết nối kênh phân phối và tiêu thụ giữa các công ty thương mại, hợp tác xã và người dân trồng rau. Góp phần tăng giá trị sản phẩm rau, tạo mối liên kết từ sản xuất, thu mua, sơ chế, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm, giúp cho việc quản lý tốt về an toàn thực phẩm đối với mặt hàng rau củ quả.
- “Đề xuất ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật”. Việc ủy quyền đã giảm tải công việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Chi cục thuận lợi hơn khi giảm được khâu chuyển hồ sơ sang Sở, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ TTHC, giúp tiết kiệm chi phí hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức. Qua thực hiện việc ủy quyền, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện chủ động, phát huy vai trò trách nhiệm trong giải quyết TTHC, nên đã góp phần đẩy mạnh hiệu quả giải quyết TTHC.
- Thiết kế tờ gấp (brochure) hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ TTHC qua Cổng dịch vụ công trực tuyến TP.Hồ Chí Minh”.
Số lượng hồ sơ đăng ký trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tăng 50% so với lúc chưa có tờ gấp. Giảm bớt thời gian đi lại của tổ chức, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ giải quyết TTHC.

- Giải pháp đẩy nhanh giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật”. Số hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn trên dịch vụ công trực tuyến và tại bộ phận “một cửa” của Chi cục đạt tỷ lệ 100% và Chi cục chưa thực hiện Thư xin lỗi và không có tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính.
- “Tích hợp thành phần hồ sơ cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh”. Rút gọn 01 văn bản trong thành phần hồ sơ giải quyết TTHC, tiết kiệm kinh phí cho mua giấy và mực in, chi phí phát hành văn bản.
1.4. Khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 08/12/2021, Chi cục tiếp nhận, giải quyết 607/625 hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa 568 hồ sơ (39 hồ sơ người dân, doanh nghiệp chưa đến nhận kết quả). Qua khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến nhận kết quả bằng phiếu khảo sát: 568/568 phiếu hài lòng đạt 100%.
1.5. Xác định, nâng cao Chỉ số CCHC
Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index) năm 2021 của Chi cục xếp loại tốt trở lên.
1.6. Công tác phối hợp trong triển khai cải cách hành chính
Chi cục thực hiện triển khai Công văn số 1698/SNN-VP ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.
1.7. Về công tác tuyên truyền, truyền thông hỗ trợ CCHC, TTHC
Thực hiện Kế hoạch số 335/KH-SNN ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020, Chi cục xây dựng Kế hoạch số 199/KH-CCTTBVTV ngày 11 tháng 3 năm 2021.
- Thường xuyên, kịp thời cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung lên trang thông tin điện tử của Chi cục. Niêm yết, công khai, minh bạch các TTHC bằng văn bản tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu thông tin và thực hiện đúng quy định.
2. Những mặt làm được, hạn chế
Chi cục đã thực hiện đúng và đầy đủ theo kế hoạch, không phát sinh hạn chế
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC
1. Cải cách thể chế hành chính
1.1 Kết quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch
- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL):
Năm 2021 Chi cục không có đăng ký xây dựng VBQPPL của Thành phố.
- Rà soát, kiểm tra VB QPPL:
+ Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-SNN ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 91/KH-CCTTBVTV ngày 29 tháng 01 năm 2021 về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.
+ Thực hiện Công văn số 856/SNN-VP ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục đã ban hành Công văn số 379/CCTTBVTV-TTPC ngày 15 tháng 5 năm 2021 về rà soát văn bản của Thành phố để thi hành Nghị quyết số 1111/NQUBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.
- Theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm và theo chuyên đề:
Thực hiện Kế hoạch số 2985/KH-SNN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 38/KH-CCTTBVTV ngày 13 tháng 01 năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thanh tra năm 2021, Chi cục đã ban hành:
+ Báo cáo số 419/BC-CCTTBVTV ngày 28 tháng 5 năm 2021 về kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021.
+ Báo cáo số 422/BC-CCTTBVTV ngày 28 tháng 5 năm 2021 về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021.
+ Báo cáo số 664/BC-CCTTBVTV ngày 19 tháng 8 năm 2021 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2021
+ Báo cáo số 665/BC-CCTTBVTV ngày 19 tháng 8 năm 2021 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021.
+ Báo cáo số 667/BC-CCTTBVTV ngày 19 tháng 8 năm 2021 về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý III năm 2021.
+ Báo cáo số 668/BC-CCTTBVTV ngày 19 tháng 8 năm 2021 về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2021.
+ Báo cáo số 973/BC-CCTTBVTV ngày 29 tháng 11 năm 2021 về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý IV năm 2021.
+ Báo cáo số 974/BC-CCTTBVTV ngày 29 tháng 11 năm 2021 về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.
Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-SNN ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 188/KH-CCTTBVTV ngày 08 tháng 03 năm 2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 và Báo cáo số 423/BC-CCTTBVTV ngày 28 tháng 5 năm 2021 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo số 928/BC-CCTTBVTV ngày 15 tháng 11 năm 2021 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021.
1.2 Những mặt làm được, hạn chế
Chi cục đã thực hiện đúng và đầy đủ theo kế hoạch, không phát sinh hạn chế
2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
2.1. Kết quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch    
- Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành tại Thành phố:
Chi cục thực hiện cải cách TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công giải quyết theo quy định. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của công chức, viên chức đảm bảo thực hiện cơ chế “một cửa”, kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ nhằm giải quyết hồ sơ đúng hạn cho tổ chức, người dân.
Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-SNN ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 163/KH-CCTTBVTV ngày 26 tháng 02 năm 2021 và các báo cáo, công văn sau:
+ Báo cáo số 203/BC-CCTTBVTV ngày 12 tháng 3 năm 2021 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021.
+ Công văn số 213/CCTTBVTV-HCTH ngày 16 tháng 3 năm 2021 báo cáo thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC.
+ Báo cáo số 451/BC-CCTTBVTV ngày 07 tháng 6 năm 2021 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021.
+ Công văn số 468/CCTTBVTV-HCTH  ngày 10 tháng 6 năm 2021 báo cáo thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC quý II/2021.
+ Báo cáo số 714/BC-CCTTBVTV ngày 07 tháng 9 năm 2021 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021.
+ Công văn số 724/CCTTBVTV-HCTH ngày 09 tháng 9 năm 2021 báo cáo thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC quý III/2021
+ Báo cáo số 1015/BC-CCTTBVTV ngày 07 tháng 12 năm 2021 công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2021 và đánh giá việc giải quyết
thủ tục hành chính năm 2021.

- Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
+ Tờ trình số 1712/TTr-SNN ngày 17 tháng 8 năm 2021 về việc đề nghị phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Tờ trình số 1788/TTr-SNN ngày 27 tháng 8 năm 2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Chi cục trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xin ý kiến thực hiện và ký thừa ủy quyền 05 thủ tục hành chính tại Tờ trình số 708/TTr-CCTTBVTV ngày 06 tháng 9 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-SNN ngày 08 tháng 9 năm 2021 về việc thực hiện và ký thừa ủy quyền các thủ tục hành chính.
Căn cứ Kế hoạch số 1697/KH-SNN ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 672/KH-CCTTBVTV ngày 20 tháng 8 năm 2021 về thực hiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giai đoạn 2021-2025.
- Kết quả thực hiện/phối hợp thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC:
+ Thực hiện Công văn số 1069/SNN-VP ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định, cho ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục ban hành Công văn số 457/CCTTBVTV-TTPC ngày 09 tháng 6 năm 2021 về bổ sung danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quyết định, cho ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Thực hiện Công văn số 1096/SNN-VP ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Chi cục đã ban hành Công văn 579/CCTTBVTV-HCTH ngày 13 tháng 7 năm 2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.
+ Thực hiện Công văn số 4346/VP-KSTT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021, Chi cục đã ban hành Công văn số 589/CCTTBVTV-TTPC ngày 15 tháng 7 năm 2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
+ Thực hiện Công văn số 2190/SNN-VP ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, Chi cục đã ban hành Công văn số 929/CCTTBVTV-TTPC ngày 15 tháng 11 năm 2021 về triển khai thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất
phương án phân cấp thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Kết quả giải quyết TTHC:
Chi cục đang thực hiện giải quyết 16 TTHC thuộc 03 lĩnh vực: Bảo vệ thực vật (11 TTHC), Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (03 TTHC), Trồng trọt (02 TTHC).
+ Triển khai thực hiện cơ chế một cửa đối với tất cả TTHC do Chi cục tiếp nhận giải quyết.
+ Chi cục niêm yết công khai 16/16 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả và trang thông tin điện tử.
+ Số lượng TTHC đã được công bố/chưa được công bố: 16/16 TTHC.
+ Số lượng TTHC đang thực hiện kết hợp 08/16 TTHC (TTHC được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền).
+ Việc tiếp nhận - trả kết quả TTHC từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 08/12/2021
++ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 625 hồ sơ.
++ Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 607/625 hồ sơ, trong đó 607/607 hồ sơ trước hạn (tỷ lệ 100%).
++ Số hồ sơ trễ hạn/quá hạn nhưng chưa có kết quả: 0 hồ sơ.
++ Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (06 TTHC): 231/282 hồ sơ.
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích/tổng số hồ sơ “một cửa”: 189/625 hồ sơ.
- Tình hình thực hiện thư xin lỗi:
Không phát sinh.
2.2 Những mặt làm được, hạn chế
Chi cục đã thực hiện đúng và đầy đủ theo kế hoạch, không phát sinh hạn chế
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
3.1. Kết quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch
- Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của đơn vị:
Chi cục Bảo vệ thực vật được tổ chức lại thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 527/QĐ-SNN ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở Quyết định số 527/QĐ-SNN Chi cục đã ban hành 10/10 quy chế tổ chức và hoạt động cho 10 đơn vị trực thuộc, với cơ cấu tổ chức như sau:
+ 04 Phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Thanh tra Pháp chế, Phòng Trồng trọt và Phòng Bảo vệ thực vật.
+ 06 Trạm trực thuộc gồm: Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa;
Trạm TTBVTV huyện Củ Chi; Trạm TTBVTV liên huyện Bình Chánh - quận Bình Tân; Trạm TTBVTV liên huyện Hóc Môn - Quận 12; Trạm TTBVTV liên huyện Nhà Bè - huyện Cần Giờ - Quận 7; Trạm TTBVTV Thành phố Thủ Đức.

- Quản lý và sử dụng biên chế:
+ Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-SNN ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục được giao 72 CCVC (40 CC, 32 VC)
+ Tính đến ngày 01/12/2021, tổng số CCVC-LĐ hiện diện: 64 người, gồm: 38 CC, 08 VC, 18 lao động hợp đồng NĐ 161.
+ Thực hiện nghiêm túc công tác tinh giản biên chế theo mục tiêu đã đề ra. Thực hiện đúng quy định về công tác tiếp nhận không qua thi tuyển, bổ nhiệm chức vụ CCVC, ... bố trí nhân sự các phòng, trạm hợp lý để thực hiện nhiệm vụ được giao.
+ Lập thủ tục trình và đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.
+ Chi cục đã thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo diện Chi cục quản lý (Thông báo 378/TB-CCTTBVTV ngày 14 tháng 5 năm 2021).
+ Lập thủ tục điều động - bổ nhiệm Trưởng phòng Trồng trọt và Phó trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa (phụ trách Trạm).
+ 09 viên chức đủ điệu kiện, tiêu chuẩn dự tuyển sát hạch vào công chức không qua thi tuyển năm 2021 tại Hội đồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, đạt 09/09 vào công chức.
- Thực hiện phân cấp/ủy quyền quản lý:
Chi cục được Sở phân cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, triển khai kế hoạch phục vụ sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ nông dân thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển rau an toàn, Chương trình phát triển hoa cây kiểng, …
- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:
Chi cục tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, bố trí 01 viên chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC:
Thực hiện Kế hoạch số 375/KH-SNN ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 206/KH-CCTTBVTV ngày 12 tháng 3 năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng CCVC của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2021. Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được duyệt:
+ Trung cấp LLCT-HC: đăng ký 01 CC (chưa học 01 CC).
+ Bồi dưỡng ANQP đối tượng 3: đăng ký 01 CC (hoàn thành 01 CC).
+ Bồi dưỡng ANQP đối tượng 4: đăng ký 16 CCVC (chưa học 16 CCVC).
+ Đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: đăng ký 08 CCVC (chưa học 08 CCVC).
+ Bồi dưỡng thi hành pháp luật 2021: đăng ký 01 CC (chưa học 01 CC).
+ Nghiệp vụ trưởng đoàn Thanh tra 2021: đăng ký 07 CC (chưa học 7 CC)
 Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021: đăng ký 01 CC (chưa học 01 CC).
+ Tổ chức cán bộ: đăng ký 02 CC (chưa học 02 CC).
+ Văn thư lưu trữ: đăng ký 01 CC (chưa học 01 CC).
+ Ngoại ngữ trình độ B1: đăng ký 01 CC (chưa học 01 CC).
+ Ngoại ngữ trình độ B2: đăng ký 01 CC (chưa học 01 CC).
+ Bồi dưỡng chỉ số PAPI 2021: đăng ký 01 CC (chưa học 01 CC).
+ Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2021 dành cho lãnh đạo, quản lý cấp phòng: đăng ký 03 CC (chưa học 03 CC).
4. Cải cách chế độ công vụ
4.1. Kết quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch
- Tiếp tục thực hiện đúng quy định và đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho CCVC và người lao động.
- Công khai, minh bạch việc sử dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm và đánh giá, phân loại CCVC theo đúng quy định.
- Chi cục thực hiện theo các quy định về quản lý CCVC.
- Triển khai đến toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện: Công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số: 3415/SNN-TCCB ngày 18 tháng 12 năm 2019 về việc tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, người lao động trong các phòng ban, đơn vị thuộc Sở và 822/SNN-TCCB ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của CCVC-NLĐ trong cơ quan hành chính sự nghiệp.
4.2. Những mặt làm được, hạn chế
Chi cục đã thực hiện đúng và đầy đủ theo kế hoạch, không phát sinh hạn chế
5. Cải cách tài chính công
5.1. Kết quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch
- Chi cục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ.
- Chi cục đã báo cáo Sở về kết quả thực hiện các kiến nghị theo Thông báo xét duyệt quyết toán NSNN năm 2020 tại Công văn số 399/CCTTBVTV-HCTH ngày 21 tháng 5 năm 2021.
- Thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 (điều chỉnh lần 3) tại Quyết định số 236/QĐ-CCTTBVTV ngày 20 tháng 7 năm 2021.
- Thực hiện rà soát dự toán chi NSNN theo chỉ tiêu biên chế hành chính,
sự nghiệp năm 2021 được giao 72 biên chế, gồm: 40 CC (tăng 11 CC so với biên chế kế hoạch đầu năm 2021), 32 VC tại Công văn 350/CCTTBVTV-HCTH ngày 07 tháng 5 năm 2021.

- Rà soát báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực IV tại Công văn số 255/CCTTBVTV-HCTH ngày 29 tháng 3 năm 2021.
 - Báo cáo kết quả giải ngân kinh phí sự nghiệp đến tháng 12-đợt 1 năm 2021 tại Công văn 1004/CCTTBVTV-HCTH ngày 03 tháng 12 năm 2021.
- Chi cục đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-CCTTBVTV ngày 29 tháng 01 năm 2021 về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, Quyết định số 247/QĐ-CCTTBVTV ngày 01 tháng 10 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung
Điều 20, Điều 22, Điều 24 và Khoản 1 Điều 5 ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-CCTTBVTV ngày 29 tháng 01 năm 2021 Quy chế chi tiêu nội bộ
năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Thực hiện chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở cân đối kinh phí (nguồn kinh phí tự chủ) cho đối tượng không được hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND mức chi bình quân 3.740.000 đồng/người/quý và chi từ (nguồn kinh phí không tự chủ) cho CCVC theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND kịp thời và đúng quy định 

- Chi cục đề ra Chương trình số 70/CTr-CCTTBVTV ngày 21 tháng 01 năm 2021 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, trong đó tập trung: quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên; quản lý và sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công; quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động. Chi cục đã đề ra các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt tuyên truyền nâng cao nhận thức của CCVC trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu theo định mức, dự toán bảo đảm chi tiêu hiệu quả; Quản lý sử dụng tài sản công, sửa chữa thường xuyên, thực hiện công tác kiểm kê tài sản, quản lý sử dụng kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên được cấp đúng quy định.
- Chi cục đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Quyết định số 141/QĐ-CCTTBVTV ngày 18 tháng 3 năm 2020.
- Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-SNN ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 152/KH-CCTTBVTV ngày 25 tháng 02 năm 2021 về thực hiện quy chế dân chủ năm 2021, Báo cáo số 433/BC-CCTTBVTV ngày 01 tháng 6 năm 2021 kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo số 916/BC-CCTTBVTV ngày 11 tháng 11 năm 2021 kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021 Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Công tác kiểm kê tài sản: Chi cục đã thành lập Ban kiểm kê tài sản tại Quyết định số 561/QĐ-CCTTBVTV ngày 31 tháng 12 năm 2020. Kết thúc đợt kiểm kê, có biên bản kiểm kê tài sản và báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm kê tài sản của Ban kiểm kê tài sản. Ban hành Quyết định số 188/QĐ-CCTTBVTV ngày 10 tháng 5 năm 2021 về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản công thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
- Công tác thanh lý tài sản công: Chi cục đã thành lập Hội đồng thanh lý tài sản công tại Quyết định số 188/QĐ-CCTTBVTV ngày 10 tháng 5 năm 2021, thực hiện đánh giá lại tài sản công đề nghị thanh lý theo quy định, báo cáo đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét quyết định. Báo cáo tiến độ, kết quả thanh lý tài sản công 02 xe ô tô tải tại Công văn số 937/CCTTBVTV-HCTH ngày 17 tháng 11 năm 2021, báo cáo kết quả thanh lý tài sản công (tài sản cố định và công cụ dụng cụ) tại Công văn số 1012/CCTTBVTV-HCTH ngày 06 tháng 12 năm 2021.
- Công tác mua sắm, sửa chữa tài sản:
+ Căn cứ dự toán được giao, Chi cục đã triển khai xong công tác lựa chọn nhà thầu (đấu thầu qua mạng) sửa chữa nhà làm việc của các đơn vị trực thuộc Chi cục năm 2021. Đã thực hiện xong việc sửa chữa đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
 + Thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản theo quy định đấu thầu (Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Quyết định 27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước đối với quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.
+ Trụ sở làm việc được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.
Công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên được quản lý chặt chẽ; Sử dụng xe công vụ được thực hiện đúng đối tượng, đúng mục đích.

5.2. Những mặt làm được, hạn chế
Chi cục đã thực hiện đúng và đầy đủ theo kế hoạch, không phát sinh hạn chế
6. Hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử
6.1. Kết quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch
- Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:
+ Chi cục đã ban hành Quyết định 457/QĐ-CCTTBVTV ngày 22 tháng 9 năm 2017 về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
+ Căn cứ Kế hoạch số 308/KH-SNN ngày 23 tháng 02 năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 218/KH-CCTTBVTV ngày 18 tháng 3 năm 2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2021.
+ Các phòng, trạm thuộc Chi cục sử dụng phần mềm quản lý văn bản; thực hiện giao tiếp hành chính trên mạng, tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin và văn bản trên máy vi tính, góp phần tiết kiệm giấy tờ và thời gian giải quyết công việc. Các phần mềm đang được quản lý, sử dụng tại đơn vị: Do Bộ, ngành trung ương cung cấp: phần mềm PPDMS trong việc quản lý số liệu tình hình sinh vật hại trên cây trồng do Cục Bảo vệ thực vật cung cấp. Do Thành phố cung cấp: dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thường xuyên theo dõi, cập nhật các chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Chi cục được Sở Thông tin và Truyền thông cấp 23 hộp thư điện tử công vụ, 100% Ban lãnh đạo và công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hộp thư công vụ để chỉ đạo và trao đổi thông tin, văn bản.
+ Chi cục ban hành Quyết định số 290/QĐ-CCTTBVTV ngày 04 tháng 6 năm 2019 về Quy chế tổ chức, hoạt động của trang thông tin điện tử Chi cục; kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử Chi cục tại Quyết định số 222/QĐ-CCTTBVTV ngày 14 tháng 6 năm 2021.
- Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:
+ Năm 2021, Chi cục đã thuê đơn vị tư vấn duy trì và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục, xây dựng lại bộ quy trình cơ bản theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các quy trình chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục.
+ Chi cục đã đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ngày 08 tháng 10 năm 2021.
+ Họp xem xét lãnh đạo ngày 09 tháng 10 năm 2021.
+ 16/16 TTHC đang thực hiện tại Chi cục đều thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
6.2. Những mặt làm được, hạn chế
Chi cục đã thực hiện đúng và đầy đủ theo kế hoạch, không phát sinh hạn chế
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố từ tháng 5 đến hết tháng 9 năm 2021, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nói riêng cũng như Thành phố Hồ Chí Minh nói chung đã thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ rồi nâng cấp lên Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố nên một số chỉ tiêu kế hoạch nghiệp vụ chuyên môn của Chi cục thực hiện chậm và giảm so với kế hoạch đã đề ra như: công tác đào tạo, tập huấn, công tác lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất và thanh kiểm tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật). Nhưng nhìn chung với sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động thuộc Chi cục, đã triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác cải cách hành chính đã xây dựng lúc đầu năm 2021.
IV. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 
Trong quá trình công tác Chi cục gặp những khó khăn sau, kính trình Ban Giám đốc Sở xem xét, hướng dẫn:
- Theo Quyết định số 142/QĐ-SNN ngày 05 tháng 4 năm 2021 của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục được giao 72 CCVC (40 CC, 32 VC), nhưng hiện diện đến ngày 01/12/2021, tổng số CCVC-LĐ có 64 người , gồm: (38 CC, 08 VC, 18 lao động hợp đồng NĐ 161) thì Chi cục còn thiếu 08 CCVC kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sắp xếp, luân chuyển, bố trí thêm con người để Chi cục đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu Sở giao, cũng như trong việc giải quyết các TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

- Hiện Chi cục có 18 lao động hợp đồng NĐ 68, nay thực hiện chuyển sang hợp đồng lao động 161/2018/NĐ-CP nhưng chưa được cấp kinh phí để chi cho các lao động này với mức chi lương tối thiểu 4.420.000đ/người, đây cũng là vấn đề khó khăn rất lớn đối với Chi cục vào năm 2022.
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CCHC NĂM 2021
- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC trong các chương trình, kế hoạch của Chi cục theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.
- Nâng cao hiệu quả rà soát văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, trạm tinh gọn, hiệu quả, vị trí việc làm theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014.
- Thực hiện giải quyết hồ sơ đúng hạn trên dịch vụ công trực tuyến và bộ phận “một cửa” của Chi cục đạt tỷ lệ 100%.
- Tổ chức kiểm tra các phòng, trạm trực thuộc, trong đó chú trọng công tác giải quyết TTHC, thái độ ứng xử của CCVC đối với người dân, doanh nghiệp, phấn đấu mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ tại Chi cục đạt tỷ lệ trên 98%. 
- Niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên trang thông tin điện tử của Chi cục.
- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định.
- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC theo hướng phục vụ các chương trình mục tiêu trọng điểm của thành phố và các ban ngành.
- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.
- 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi, sử dụng (trừ các văn bản tài liệu mật) trên phần mềm quản lý văn bản và mạng điện tử giữa các phòng, trạm thuộc Chi cục và trang thông tin điện tử của Chi cục cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định nhất là chuyên mục CCHC, TTHC.
- Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, ISO điện tử đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục.
Trên đây là kết quả thực hiện công tác cải cách hành năm 2021 - Phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,406,159
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây