Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 11 11 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 12 năm 2021

Thứ năm - 04/11/2021 22:13
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Đối với chương trình công tác của đơn vị
Trong tháng, Chi cục đã xây dựng một số kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị như sau:
- Kế hoạch số 788/KH-CCTTBVTV ngày 6 tháng 10 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Kế hoạch số 822/KH-CCTTBVTV ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về sửa chữa, củng cố bẫy đèn năm 2021.
- Kế hoạch số 833/KH-CCTTBVTV ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về điều chỉnh công tác thanh tra chuyên ngành năm 2021.
- Kế hoạch số 852/KH-CCTTBVTV ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Triển khai sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân năm 2021 – 2022.
Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, Chi cục đã xây dựng 64 kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị.
2. Tham mưu Sở thực hiện các văn bản của Trung ương và UBNDTP:
Trong 11 tháng đầu năm 2021, Chi cục đã tham mưu Sở thực hiện một số văn bản như sau:
- Công văn số 1010/SNN-TTBVTV ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xin ý kiến góp ý 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT (lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật).
- Công văn số 1195/SNN-TTBVTV ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020.
- Tờ trình số 1712/TTr-SNN ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tờ trình số 1788/TTr-SNN ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Công văn số 1740/SNN-CCTTBVTV ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số giải pháp chỉ đạo sản xuất và phòng trừ sinh vật hại cây trồng vụ Hè Thu - Mùa năm 2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành trồng trọt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045: Chi cục đã tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch chiến lược trồng trọt theo góp ý của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiến độ sản xuất cây trồng:
+ Cây rau: ước diện tích gieo trồng rau trong tháng 11 l1.928 ha, giảm 17,7% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng rau 11 tháng đầu năm 2021 ước đạt 19.070 ha, tăng 2% so với cùng kỳ, sản lượng tính trên diện tích đã thu hoạch ước đạt 509.770 tấn tăng 3,1% so với cùng kỳ.
+ Hoa lan, cây kiểng: diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng 11 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2.129 ha, giảm 14,3% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích hoa mai 764 ha, tăng 12,3% so với cùng kỳ; hoa lan 370 ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ; hoa nền 405 ha, giảm 52,4% so với cùng kỳ và kiểng - bonsai 590 ha, tăng 1,7% so với cùng kỳ.
+ Cây lúa: diện tích lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021 là 4.886 ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ. Diện tích lúa vụ Hè Thu là 5.319,4 ha, giảm 5% so với cùng kỳ.
Diện tích lúa vụ Mùa là 5.518,6 ha, giảm 9,6% so với cùng kỳ. Ước d
iện tích lúa gieo trồng vụ Vụ Đông Xuân 2021-2022 là 1.700 ha.

- Công tác điều tra cập nhật bản đồ số hóa vùng rau: 30 phiếu.
- Công tác điều tra cập nhật bản đồ số hóa hoa kiểng: 120 phiếu.
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất: trong tháng đã lấy 34 mẫu rau để phân tích định lượng các chỉ tiêu ATTP, kết quả không có mẫu phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, đã lấy 89 mẫu rau gửi kiểm tra các chỉ tiêu về ATTP, kết quả không có mẫu phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép.
- Công bố hợp quy phân bón: đã công bố hợp quy 530 sản phẩm của 60 công ty.
- Công bố hợp quy giống cây trồng: đã công bố hợp quy 09 sản phẩm của 05 công ty.
- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nông sản: đã cấp giấy chứng nhận cho 09 công ty.
b) Công tác bảo vệ thực vật (BVTV)
- Tình hình sinh vật hại (SVH)
+ Trên rau: diện tích nhiễm SVH trong tháng 341,6 ha, giảm 32% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ trong tháng là 602,2 lượt ha. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 5.862,5 ha, giảm 20,4% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 10.754 lượt ha, giảm 15,8% so với cùng kỳ.
+ Trên hoa lan, cây kiểng: diện tích nhiễm SVH trong tháng là 47,5 ha, giảm 31,4% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng là 26,3 ha. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 472,2 ha, giảm 16,6% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 342,5 lượt ha, giảm 13,1% so với cùng kỳ.
+ Trên lúa: diện tích nhiễm SVH trong tháng là 570,9 ha, giảm 21% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 5.849,7 ha, giảm 2,19% so với cùng kỳ.
- Thực hiện kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại vùng sản xuất rau: trong tháng đã kiểm tra 17 hộ, kết quả không có hộ vi phạm. Lũy kế 11 tháng đầu năm đã kiểm tra 149 hộ nông dân (49 hộ trồng rau muống nước, 100 hộ trồng các loại rau khác), kết quả không có hộ vi phạm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
- Theo dõi tình hình sinh vật hại vào hệ thống bẫy đèn phục vụ công tác dự tính, dự báo trên cây lúa và cây lâm nghiệp năm 2021: 12 bẫy.
- Thực hiện điều tra tình hình sinh vật gây hại cây trồng: 4.104 phiếu.
- Thực hiện điều tra bộ thuốc nông dân sử dụng: 127 phiếu.
- Thực hiện điều tra đánh giá ảnh hưởng công tác bảo vệ thực vật trên cây hoa lan năm 2021: 53 phiếu.
- Công bố hợp quy thuốc BVTV và bình phun thuốc trừ sâu đeo vai: Lũy kế 11 tháng đã công bố 344 sản phẩm thuốc BVTV của 36 công ty và 34 sản phẩm bình phun thuốc trừ sâu đeo vai của 02 công ty.
c) Công tác kiểm dịch thực vật (KDTV)
- Điều tra 100 kho nông sản, tổng sản lượng nông sản là 41.953,8 tấn nông sản và sản phẩm thực vật các loại. Kết quả chưa phát hiện dịch hại thuộc diện đối tượng KDTV lưu chứa trong kho nông sản.
- Thực hiện điều tra sinh vật ngoại lai (cây Mai dương, cây Ngũ sắc và cây Hoa tulip châu phi) tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố: 540 phiếu.
d) Công tác thanh tra chuyên ngành
- Thanh tra các quy định về quản lý giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV:
+ Công tác thanh tra: lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, đã thanh tra 72 cơ sở (28 cửa hàng, 44 công ty).
+ Công tác lấy mẫu:
* Lấy mẫu thuốc BVTV: đã lấy 13 mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng, kết quả 13 mẫu đạt chất lượng.
* Lấy mẫu phân bón: đã lấy 15 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, kết quả 13 mẫu đạt chất lượng và 02 mẫu không đạt chất lượng.
+ Xử lý vi phạm hành chính: Chi cục đã xử phạt vi phạm hành chính 04 vụ vi phạm với tổng số tiền là 79.250.000 đồng, hành vi vi phạm: Buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng (02 vụ); sản xuất hàng hóa sản phẩm có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (01 vụ); sản xuất phân bón mà không lưu hồ sơ kết quả thử nghiệm theo quy định (01 vụ).
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép trong 11 tháng đầu năm 2021:
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón: 67 giấy (cửa hàng: 03, công ty: 64).
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: 76 giấy (cửa hàng: 38, công ty: 38).
+ Cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV: 128 giấy.
+ Cấp giấy phép quảng cáo, hội thảo: 09 giấy.
e) Công tác đào tạo, tập huấn
- Tập huấn về lĩnh vực BVTV: 01 lớp tập huấn lĩnh vực BVTV cho cán bộ kỹ thuật với 26 người tham dự và 08 lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng với 221 người tham dự.
- Tập huấn về Kiểm dịch thực vật: 04 lớp tập huấn về cách nhận biết, đặc tính, tác hại của cây cần sa với 113 người tham dự, 03 lớp tập huấn sinh vật ngoại lai với 72 người tham dự.
- Tập huấn về lĩnh vực thanh tra chuyên ngành: 02 lớp văn bản pháp luật mới với 38 người tham dự.
- Tập huấn về công tác trồng trọt: Tổ chức 02 lớp tập huấn về VBPL về phân bón, giống cây trồng với 50 lượt người tham dự.
g) Công tác sự nghiệp kỹ thuật
Thực hiện sửa chữa pano tuyên truyền: 32 bảng pano tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.
2. Các chương trình, đề án của ngành: Không
3. Công tác cải cách hành chính
- Chi cục đã ban hành và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 48/KH-CCTTBVTV ngày 18 tháng 01 năm 2021 thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.
- Thực hiện niêm yết công khai 16 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử; 16/16 TTHC đang được tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa.
- Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/10/2021: tổng số hồ sơ tiếp nhận: 419 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 419/419, trong đó: 419 hồ sơ đúng hạn (tỷ lệ 100% đúng hạn). Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 177/419 hồ sơ. Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 135/419 hồ sơ.
- Chi cục đã thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo diện Chi cục quản lý (Thông báo số 378/TB-CCTTBVTV ngày 14 tháng 5 năm 2021).
- Công tác cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại bộ phận 1 cửa đạt 100%.
4. Nhận xét, đánh giá
- Trong 11 tháng đầu năm 2021, qua công tác điều tra tình hình SVH trên cây trồng, công tác dự báo của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả. Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.
- Thường xuyên theo dõi tiến độ sản xuất cây trồng từ đó tham mưu cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, biện pháp kỹ thuật thâm canh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro gây thiệt hại cho sản xuất.
- Tăng cường kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV, việc chấp hành các quy định về ATTP tại vùng sản xuất đã nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng thuốc BVTV đúng theo quy định và góp phần đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố. 
- Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố từ tháng 5 năm 2021 đến hết tháng 9 năm 2021, Thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của  Thủ tướng Chính phủ rồi nâng cấp lên Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ ướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố nên một số chỉ tiêu kế hoạch nghiệp vụ chuyên môn thực hiện chậm hơn so với kế hoạch đã đề ra như: công tác đào tạo, tập huấn, công tác lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất và thanh kiểm tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật).
5. Đề xuất, kiến nghị
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành trồng trọt giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-SNN ngày 03 tháng 2 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và chương trình công tác năm 2021, có giao nhiệm vụ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành trồng trọt giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong quý II năm 2021. Tuy nhiên đến nay, chưa nhận được quyết định ban hành Chiến lược Phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Chi cục đề nghị Sở điều chỉnh thời gian xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành trồng trọt nêu trên sang năm 2022 để thực hiện.
- Về quản lý an toàn thực phẩm trên cây rau tại vùng sản xuất: kính đề nghị Sở kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến đối với Bộ Y tế về xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế về quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệthực vật trong thực phẩm. Lý do:
+Hiện nay, có rất nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mới được sử dụng để phòng trừ sinh vật hại chưa có quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau. Có một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật có quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nhóm rau này nhưng không có quy định trên nhóm rau khác nên không có cơ sở xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch (Chi tiết đính kèm phụ lục).
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiếp tục theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất trên các cây trồng chính (rau, lúa…).
- Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất theo Kế hoạch số 674/KH-CCTTBVTV ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Chi cục về rà soát sản xuất trồng trọt 5 tháng cuối năm 2021.
- Thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên cây rau tại vùng sản xuất.
- Tiếp nhận công bố hợp quy v phân bón, giống cây trồng của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
- Thực hiện thủ tục cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vùng sản xuất theo quy định.
b) Công tác Bảo vệ thực vật
- Thực hiện điều tra tình hình sinh vật hại cây trồng. Tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng và SVH trên các loại cây trồng chính và đề xuất biện pháp phòng trị.
- Tiếp tục thông tin định kỳ tình hình SVH lúa, rau và biện pháp phòng trừ trong chương trình phát thanh nông thôn của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố.
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra định kỳ sinh vật hại trên cây lâm nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện điều tra bộ thuốc nông dân sử dụng.
- Phối hợp chặt chẽ với các quận huyện và các xã phường thực hiện công tác kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau an toàn đặc biệt là vùng sản xuất rau muống nước. Phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.
- Tiếp nhận công bố hợp quy v thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
c) Công tác kiểm dịch thực vật
 Thực hiện kiểm tra giống cây trồng mới sau nhập khẩu và chăm sóc cây phục vụ công tác hậu kiểm giống sau nhập khẩu và giám sát sinh vật hại.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Tổ chức thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống cây trồng nông nghiệp, phân bón và thuốc BVTV). Đồng thời lấy mẫu vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng.
- Thực hiện các TTHC gồm:
+ Cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, giấy phép vận chuyển thuốc và nguyên liệu thuốc BVTV theo quy định.
+ Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV và phân bón theo quy định.
2. Các chương trình đề án được UBND thành phố phê duyệt: Không.
3. Công tác cải cách hành chính
- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.
- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định.
- Tiếp tục áp dụng quy trình ISO 9001:2015 đối với các TTHC.
- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.
- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,405,714
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây