Báo cáo Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5, 5 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 6 năm 2021

Thứ tư - 03/11/2021 22:46
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Đối với chương trình công tác của đơn vị:
Trong tháng, Chi cục đã tiến hành xây dựng một số kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị như sau:
- Kế hoạch số 271/KH-CCTTBVTV ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tập huấn văn bản pháp luật về quản lý phân bón, giống cây trồng và kỹ thuật trồng trọt năm 2021.
- Kế hoạch số 287/KH-CCTTBVTV ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2021.
- Kế hoạch số 316/KH-CCTTBVTV ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Tổ chức thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.
- Kế hoạch số 318/KH-CCTTBVTV ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2021.
2. Tham mưu Sở thực hiện các văn bản của Trung ương và UBNDTP:
- Công văn số 598/SNN-TTBVTV ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phòng trừ sâu ăn lá Antheraea frithi gây hại trên cây lâm nghiệp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiến độ sản xuất cây trồng:
+ Cây rau: Ước diện tích gieo trồng rau trong tháng 5 l1.335 ha, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng 5 tháng đầu năm 2021 là 7.786,2 ha, tăng 9% so với cùng kỳ.
+ Hoa lan, cây kiểng: Ước diện tích gieo trồng trong tháng 5 25 ha. Diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng 5 tháng đầu năm 2021 là 2.025 ha. Trong đó, diện tích hoa mai: 680 ha (diện tích mai Bình Lợi: 466 ha), hoa lan: 380 ha, hoa nền: 375 ha và kiểng - bonsai: 590 ha.
+ Cây lúa: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021 đã xuống giống 4.886 ha. Diện tích lúa gieo trồng vụ Hè Thu là 1.870 ha, tăng 14,5% so với cùng kỳ.
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất: Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, đã lấy 55 mẫu rau gửi kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, kết quả không có mẫu phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép.
- Công bố hợp quy phân bón: Trong tháng đã tiếp nhận công bố hợp quy cho 30 sản phẩm phân bón của 07 công ty. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã công bố hợp quy 187 sản phẩm của 31 công ty.
- Công bố hợp quy giống cây trồng: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã công bố hợp quy 02 sản phẩm của 01 công ty.
- Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nông sản: Chi cục đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 06 công ty.
b) Công tác bảo vệ thực vật (BVTV)
- Tình hình sinh vật hại (SVH):
+ Trên rau: DT nhiễm SVH trong tháng  687,4 ha, giảm 18,4% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ trong tháng là 966,8 lượt ha. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021,
diện tích nhiễm
sinh vật hại là 3.060,1 ha, giảm 18% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 5.803,7 lượt ha, giảm 19,8% so với cùng kỳ.

+ Trên hoa lan, cây kiểng: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 43,6 ha, giảm 16,3% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng là 30,1 ha. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 211,8 ha, tăng 5,6% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 162,6 lượt ha, tăng 13,3% so với cùng kỳ.
+ Trên lúa: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 104 ha, giảm 20,7% so với cùng kỳ, Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 2.706,8 ha, tăng 2,4% so với cùng kỳ.
- Thực hiện kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại vùng sản xuất rau: Trong tháng đã kiểm tra 30 hộ, kết quả không có hộ vi phạm. Lũy kế 5 tháng đầu năm đã kiểm tra 92 hộ nông dân (23 hộ trồng rau muống nước, 69 hộ trồng các loại rau khác), kết quả không có hộ vi phạm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
- Theo dõi tình hình sinh vật hại vào hệ thống bẫy đèn phục vụ công tác dự tính, dự báo trên cây lúa và cây lâm nghiệp năm 2021: 09 bẫy.
- Thực hiện điều tra tình hình sinh vật gây hại cây trồng: 1.368/5.016 phiếu.
- Công bố hợp quy thuốc BVTV và bình phun thuốc trừ sâu đeo vai: Trong tháng đã công bố 121 sản phẩm thuốc BVTV của 12 công ty và 23 sản phẩm bình phun thuốc trừ sâu đeo vai của 02 công ty. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, đã công bố 154 sản phẩm thuốc BVTV của 23 công ty và 34 sản phẩm bình phun thuốc trừ sâu đeo vai của 02 công ty.
c) Công tác kiểm dịch thực vật (KDTV)
- Điều tra 39/100 kho nông sản, tổng sản lượng nông sản là 31.655 tấn nông sản và sản phẩm thực vật các loại. Kết quả chưa phát hiện dịch hại thuộc diện đối tượng KDTV lưu chứa trong kho nông sản.
- Thực hiện điều tra sinh vật ngoại lai (cây Mai dương, cây Ngũ sắc và cây Hoa tulip châu phi) tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố: 540 phiếu.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Kiểm tra các quy định về quản lý giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV:
+ Công tác kiểm tra: Trong  tháng đã kiểm tra 17 cơ sở (02 cửa hàng, 15 công ty). Lũy kế 05 tháng đầu năm 2021, đã kiểm tra 23 cơ sở (02 cửa hàng, 21 công ty).
+ Công tác lấy mẫu:
* Lấy mẫu phân bón: Đã lấy 07 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, chưa có kết quả phân tích.
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép trong 05 tháng đầu năm 2021:
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón: Trong tháng đã cấp 09 giấy (công ty: 09). Lũy kế 5 tháng đầu năm cấp 24 giấy (công ty: 24).
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: Trong tháng đã cấp 20 giấy (cửa hàng: 13, công ty: 07). Lũy kế 5 tháng đầu năm cấp 56 giấy (cửa hàng: 30, công ty: 26).
+ Cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV: Trong tháng đã cấp 02 giấy. Lũy kế 5 tháng đầu năm cấp 43 giấy.
+ Cấp giấy phép quảng cáo, hội thảo: Trong tháng đã cấp 02 giấy. Lũy kế 5 tháng đầu năm cấp 07 giấy.
e) Công tác đào tạo, tập huấn
- Tập huấn về lĩnh vực BVTV: Chi cục đã tổ chức 06 lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng với 166 người tham dự.
- Tập huấn về Kiểm dịch thực vật: Chi cục đã tổ chức 02 lớp tập huấn về cách nhận biết, đặc tính, tác hại của cây cần sa với 60 người tham dự, 01 lớp tập huấn sinh vật ngoại lai với 23 người tham dự.
- Tập huấn về lĩnh vực thanh tra chuyên ngành: Tổ chức 01 lớp văn bản pháp luật mới với 20 người tham dự.
- Tập huấn về công tác trồng trọt: Tổ chức 02 lớp tập huấn về VBPL về phân bón, giống cây trồng với 50 lượt người tham dự.
2. Các chương trình, đề án của ngành: Không
3. Công tác cải cách hành chính
Về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC):
- Chi cục niêm yết công khai 16 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử; 16/16 TTHC đang được tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa.
- Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/4/2021: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 244 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 234/244, trong đó: 234 hồ sơ đúng hạn (tỷ lệ 100% đúng hạn), 10 hồ sơ đang giải quyết (còn trong hạn).
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 75/244 hồ sơ.
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 106/244 hồ sơ.
4. Nhận xét, đánh giá
 - Trong tháng 05 năm 2021, qua công tác điều tra tình hình SVH trên cây trồng, công tác dự báo chính xác của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả. Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.
- Thường xuyên theo dõi tiến độ sản xuất cây trồng từ đó tham mưu cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, biện pháp kỹ thuật thâm canh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro gây thiệt hại cho sản xuất.
- Tăng cường kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV, việc chấp hành các quy định về ATTP tại vùng sản xuất đã nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng thuốc BVTV đúng theo quy định và góp phần đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.
5. Đề xuất, kiến nghị: Không.
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch (đính kèm phụ lục).
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2021
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiếp tục theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất trên các cây trồng chính (rau, lúa…).
- Dự thảo kế hoạch triển khai chiến lược phát triển ngành trồng trọt đến năm 2030.
- Hướng dẫn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có thị trường và thu nhập cao hơn, trọng tâm sang rau, hoa và nuôi trồng thủy sản.
- Thực hiện điều tra cập nhật bản đồ số hóa rau, hoa kiểng trên địa bàn Thành phố
- Tiếp nhận công bố hợp quy v phân bón, giống cây trồng của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
- Thực hiện thủ tục cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vùng sản xuất theo quy định.
b) Công tác Bảo vệ thực vật
- Thực hiện Điều tra tình hình sinh vật hại cây trồng. Tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng và SVH trên các loại cây trồng chính và đề xuất biện pháp phòng trị.
- Tiếp tục thông tin định kỳ tình hình SVH lúa, rau và biện pháp phòng trừ trong chương trình phát thanh nông thôn của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố.
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra định kỳ sinh vật hại trên cây lâm nghiệp.
- Phối hợp chặt chẽ với các quận huyện và các xã phường thực hiện công tác
kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau an toàn đặc biệt là vùng sản xuất rau muống nước. Phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm
pháp luật.

- Tiếp nhận công bố hợp quy v thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
c) Công tác kiểm dịch thực vật
 Tiếp tục triển khai kế hoạch điều tra kiểm dịch thực vật kho nông sản năm 2021, kế hoạch điều tra sinh vật ngoại lai.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống cây trồng nông nghiệp, phân bón và thuốc BVTV). Đồng thời lấy mẫu vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng.
- Thực hiện các TTHC gồm:
+ Cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, giấy phép vận chuyển thuốc và nguyên liệu thuốc BVTV theo quy định.
+ Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV và phân bón theo quy định.
2. Các chương trình đề án được UBND thành phố phê duyệt: Không.
3. Công tác cải cách hành chính
- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.
- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định.
- Tiếp tục áp dụng quy trình ISO 9001:2015 đối với các TTHC.
- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.
- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,375,355
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây