Quy định của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thự vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Thứ ba - 22/12/2020 22:05
1. Thuốc bảo vệ thực vật được định nghĩa trong Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013 là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh vật có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản thực vật; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật bị loại khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam trong trường hợp: Có bằng chứng khoa học về thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường; Thuốc bảo vệ thực vật hiệu lực thấp đối với sinh vật gây hại; Thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân đăng ký tự nguyện rút khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.
2. Nhằm quản lý chặt chẽ và loại bỏ các loại thuốc bảo vệ thực vật có độc tính cao, gây ảnh hưởng xấu đến khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường, đồng thời khuyến khích những loại thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, an toàn, thân thiện với môi trường, trong thời gian từ năm 2017 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 06 quyết định loại bỏ một số thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam gồm những loại thuốc có chứa các hoạt chất như sau:
- Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03 tháng 01 năm 2017 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam;
- Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08 tháng 02 năm 2017 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2.4D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam;
- Quyết định số 4154/QĐ-BNN-BVTV ngày 16 tháng 10 năm 2017 về việc loại bỏ các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Trichlorfon  khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và bổ sung 2 hoạt chất Trichlorfon và Carbofuran vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam;
- Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 27 tháng 10 năm 2018 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc Phosphide ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam;
- Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12 tháng 02 năm 2019 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Fipronil ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam;
- Quyết định số 1186/QĐ-BNN-BVTV ngày 09/6/2019 về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.
3. Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị loại bỏ khỏi Danh mục nêu trên được trình bày trong bảng sau:
MỘT SỐ HOẠT CHẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BỊ LOẠI BỎ
(Từ ngày 03/01/2017 - đến ngày 10/04/2019)
TT TÊN
HOẠT CHẤT THUỐC BẢO VỆ
THỰC VẬT
THỜI GIAN
ÁP DỤNG
LOẠI BỎ
CƠ SỞ PHÁP LÝ GHI CHÚ
I. THUỐC TRỪ SÂU
1 Trichlorfon 16/10/2017 Quyết định số 4154/QĐ-BNN-BVTV ngày  16/10/2017 - Không được sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, sử dụng từ ngày 16/10/2017
2 Carbofuran 16/10/2017 Quyết định số 4154/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/10/2017 - Không được sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, sử dụng từ ngày 16/10/2017
3 Acephate 28/10/2019 Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/08/2018 - Không được nhập khẩu từ ngày 27/10/2018
- Được buôn bán, sử dụng đến ngày 26/10/2019
4 Diazinon 28/10/2019 Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/08/2018 - Không được nhập khẩu từ ngày 27/10/2018
- Được buôn bán, sử dụng đến ngày 26/10/2019
5 Malathion 28/10/2019 Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/08/2018 - Không được nhập khẩu từ ngày 27/10/2018
- Được buôn bán, sử dụng đến ngày 26/10/2019
6 Chlorpyrifos Ethyl 13/02/2021 - Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV, ngày 12/02/2019
- Khoản 1 Điều 2 Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020
- Không được sản xuất, nhập khẩu
- Được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/02/2021
 
7 Fipronil 13/02/2021 - Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV, ngày 12/02/2019
- Khoản 1 Điều 2 Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020
- Không được sản xuất, nhập khẩu.
- Được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/02/2021
 
II. THUỐC TRỪ BỆNH
1 Carbendazim 03/01/2019 Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017 - Được sản xuất, nhập khẩu đến ngày 02/01/2018
- Được buôn bán, sử dụng đến ngày 02/01/2019
2 Benomyl 03/01/2019 Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017 - Được sản xuất, nhập khẩu đến ngày 02/01/2018
- Được buôn bán, sử dụng đến ngày 02/01/2019
3 Thiophanate-methyl 03/01/2019 Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017 - Được sản xuất, nhập khẩu đến ngày 02/01/2018
- Được buôn bán, sử dụng đến ngày 02/01/2019
III. THUỐC TRỪ CỎ
1 2,4D 08/02/2019 Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV, ngày 08/02/2017 - Được sản xuất, nhập khẩu đến ngày 07/02/2018
- Được buôn bán, sử dụng đến ngày 07/02/2019
2 Paraquat 08/02/2019 Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV, ngày 08/02/2017 - Được sản xuất, nhập khẩu đến ngày 07/02/2018
- Được buôn bán, sử dụng đến ngày 07/02/2019
3 Glyphosate - Theo Quyết định số 1186/QĐ-BNN-BVTV, thời gian áp dụng loại bỏ từ ngày 10/6/2020
- Theo Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT, thời gian áp dụng loại bỏ từ ngày 01/7/2021
- Quyết định số 1186/QĐ-BNN-BVTV ngày 10/4/2019
- Khoản 2 Điều 2 Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020
- Không được sản xuất, nhập khẩu
- Được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021
IV. THUỐC TRỪ CHUỘT
1 Zinc Phosphide 28/10/2019 Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/08/2018  - Không được nhập khẩu từ ngày 27/10/2018
 - Được buôn bán, sử dụng đến ngày 26/10/2019
4. Để hoạt động sản xuất, kinh doanh, trồng trọt đạt hiệu quả, các tổ chức, cá nhân cần tuân thủ các quy định của pháp luật, chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, có độ độc thấp và hiệu quả, không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,217,885
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây