Báo cáo Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 6, 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

Thứ năm - 03/06/2021 22:46
Thực hiện Phiếu chuyển số 67/SNN-KHTC ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021;
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021, với các nội dung như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Đối với chương trình công tác của đơn vị:
Trong tháng, Chi cục đã tiến hành xây dựng một số kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị như sau:
- Kế hoạch số 341/KH-CCTTBVTV ngày 4 tháng 5 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) và 45 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021).
- Kế hoạch số 356/KH-CCTTBVTV ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
- Kế hoạch số 364/KH-CCTTBVTV ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
- Kế hoạch số 377/KH-CCTTBVTV ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kịch bản ứng phó khi Chi cục có công chức, viên chức, người lao động nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.
- Kế hoạch số 385/KH-CCTTBVTV ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.
- Kế hoạch số 386/KH-CCTTBVTV ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tập huấn lĩnh vực bảo vệ thực vật cho cán bộ kỹ thuật năm 2021.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục đã xây dựng 45 kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị.
2. Tham mưu Sở thực hiện các văn bản của Trung ương và UBNDTP:
Công văn số 1010/SNN-TTBVTV ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xin ý kiến góp ý 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT (lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật).
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiến độ sản xuất cây trồng:
+ Cây rau: Ước diện tích gieo trồng rau trong tháng 6 l1.988 ha, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 2021 là 9.774 ha, tăng 8,1% so với cùng kỳ.
+ Hoa lan, cây kiểng: Ước diện tích gieo trồng trong tháng 6 104 ha. Diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng 6 tháng đầu năm 2021 là 2.119 ha, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích hoa mai: 764 ha, hoa lan: 370 ha, hoa nền: 395 ha và kiểng - bonsai: 590 ha.
+ Cây lúa: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021 đã xuống giống 4.886 ha. Diện tích lúa gieo trồng vụ Hè Thu là 3.253 ha, giảm 10,4% so với cùng kỳ.
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất: Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, đã lấy 55 mẫu rau gửi kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, kết quả không có mẫu phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép.
- Công bố hợp quy phân bón: Đã công bố hợp quy 274 sản phẩm của 45 công ty.
- Công bố hợp quy giống cây trồng: Đã công bố hợp quy 05 sản phẩm của 05 công ty.
- Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nông sản: Chi cục đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 09 công ty.
- Công tác điều tra cập nhật bản đồ số hóa vùng rau: 15/300 phiếu.
- Công tác điều tra cập nhật bản đồ số hóa hoa kiểng: 35/200 phiếu.
Chi tiết tình hình sản xuất nông nghiệp (đính kèm phụ lục I).
b) Công tác bảo vệ thực vật (BVTV)
- Tình hình sinh vật hại (SVH):
+ Trên rau: DT nhiễm SVH trong tháng 589,1 ha, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ trong tháng là 1.319,9 lượt ha. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 3.430,2 ha, giảm 32,7% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 6.787,1 lượt ha, giảm 14,3% so với cùng kỳ.
+ Trên hoa lan, cây kiểng: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 45 ha, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng là 36,3 ha. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 256,8 ha, tăng 7,7% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 198,9 lượt ha, tăng 14,7% so với cùng kỳ.
+ Trên lúa: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 482,5 ha, giảm 13% so với cùng kỳ, Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 3.142,3 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ.
- Thực hiện kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại vùng sản xuất rau: Trong tháng đã kiểm tra 40 hộ, kết quả không có hộ vi phạm. Lũy kế 5 tháng đầu năm đã kiểm tra 132 hộ nông dân (35 hộ trồng rau muống nước, 97 hộ trồng các loại rau khác), kết quả không có hộ vi phạm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
- Theo dõi tình hình sinh vật hại vào hệ thống bẫy đèn phục vụ công tác dự tính, dự báo trên cây lúa và cây lâm nghiệp năm 2021: 09 bẫy.
- Thực hiện điều tra tình hình sinh vật gây hại cây trồng: 1.824/5.016 phiếu.
- Thực hiện điều tra bộ thuốc nông dân sử dụng: 127/600 phiếu.
- Thực hiện điều tra đánh giá ảnh hưởng công tác bảo vệ thực vật trên cây hoa lan năm 2021: 53/280 phiếu.
- Công bố hợp quy thuốc BVTV và bình phun thuốc trừ sâu đeo vai: Trong tháng đã công bố 31 sản phẩm thuốc BVTV của 01 công ty. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, đã công bố 185 sản phẩm thuốc BVTV của 24 công ty và 34 sản phẩm bình phun thuốc trừ sâu đeo vai của 02 công ty.
c) Công tác kiểm dịch thực vật (KDTV)
- Điều tra 100 kho nông sản, tổng sản lượng nông sản là 41.953,8 tấn nông sản và sản phẩm thực vật các loại. Kết quả chưa phát hiện dịch hại thuộc diện đối tượng KDTV lưu chứa trong kho nông sản.
- Thực hiện điều tra sinh vật ngoại lai (cây Mai dương, cây Ngũ sắc và cây Hoa tulip châu phi) tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố: 540 phiếu.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Kiểm tra các quy định về quản lý giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV:
+ Công tác kiểm tra: Trong tháng đã kiểm tra 49 cơ sở (26 cửa hàng, 23 công ty). Lũy kế 06 tháng đầu năm 2021, đã kiểm tra 72 cơ sở (28 cửa hàng, 44 công ty).
+ Công tác lấy mẫu:
* Lấy mẫu thuốc BVTV: Đã lấy 13 mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng, chưa có kết quả phân tích.
* Lấy mẫu phân bón: Trong tháng lấy 08 mẫu phân bón, chưa có kết quả phân tích. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 đã lấy 15 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, chưa có kết quả phân tích.
+ Xử lý vi phạm hành chính: Chi cục đã xử phạt vi phạm hành chính 04 vụ vi phạm với tổng số tiền là 79.250.000 đồng, hành vi vi phạm: Buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng (02 vụ); sản xuất hàng hóa sản phẩm có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (01 vụ); sản xuất phân bón mà không lưu hồ sơ kết quả thử nghiệm theo quy định (01 vụ).
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép trong 6 tháng đầu năm 2021:
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón: Trong tháng đã cấp 33 giấy (cửa hàng: 03, công ty: 30). Lũy kế 6 tháng đầu năm cấp 57 giấy (cửa hàng: 03, công ty: 54).
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: Trong tháng đã cấp 14 giấy (cửa hàng: 06, công ty: 08). Lũy kế 6 tháng đầu năm cấp 70 giấy (cửa hàng: 36, công ty: 34).
+ Cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV: Trong tháng đã cấp 30 giấy. Lũy kế 6 tháng đầu năm cấp 73 giấy.
+ Cấp giấy phép quảng cáo, hội thảo: Trong tháng đã cấp 02 giấy. Lũy kế 6 tháng đầu năm cấp 09 giấy.
e) Công tác đào tạo, tập huấn
- Tập huấn về lĩnh vực BVTV: Chi cục đã tổ chức 07 lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng với 193 người tham dự.
- Tập huấn về Kiểm dịch thực vật: Chi cục đã tổ chức 02 lớp tập huấn về cách nhận biết, đặc tính, tác hại của cây cần sa với 60 người tham dự, 01 lớp tập huấn sinh vật ngoại lai với 23 người tham dự.
- Tập huấn về lĩnh vực thanh tra chuyên ngành: Tổ chức 01 lớp văn bản pháp luật mới với 20 người tham dự.
- Tập huấn về công tác trồng trọt: Tổ chức 02 lớp tập huấn về VBPL về phân bón, giống cây trồng với 50 lượt người tham dự.
2. Các chương trình, đề án của ngành: Không
3. Công tác cải cách hành chính
Về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC):
- Chi cục niêm yết công khai 16 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử; 16/16 TTHC đang được tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa.
- Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/5/2021: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 324 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 320/324, trong đó: 320 hồ sơ đúng hạn (tỷ lệ 100% đúng hạn), 4 hồ sơ đang giải quyết (còn trong hạn).
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 88/324 hồ sơ.
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 131/324 hồ sơ.
4. Tình hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Hiện nay, tổng diện tích canh tác rau củ quả ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố là 440,6 ha trong đó tập trung chủ yếu ở huyện Củ Chi là 416 ha, huyện Hóc Môn là 5,5 ha, huyện Bình Chánh là 8,5 ha, huyện Nhà Bè là 4,7 ha. (Chi tiết đính kèm phụ lục II).
5. Tình hình xuất khẩu giống cây trồng
Theo báo cáo của các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng tổng lượng giống xuất khẩu trong 06 tháng đầu năm 2021 là 109,25 tấn (gồm hạt giống rau: 71,25 tấn và hạt giống lúa: 38 tấn), giảm 2,23% so với cùng kỳ năm 2020 (111,8 tấn gồm 61,8 tấn hạt giống rau và 50 tấn hạt giống lúa). (Chi tiết đính kèm phụ lục III).
6. Nhận xét, đánh giá
 - Trong 6 tháng  năm 2021, qua công tác điều tra tình hình SVH trên cây trồng, công tác dự báo chính xác của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả. Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.
- Thường xuyên theo dõi tiến độ sản xuất cây trồng từ đó tham mưu cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, biện pháp kỹ thuật thâm canh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro gây thiệt hại cho sản xuất.
- Tăng cường kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV, việc chấp hành các quy định về ATTP tại vùng sản xuất đã nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng thuốc BVTV đúng theo quy định và góp phần đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.
7. Đề xuất, kiến nghị: Không.
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch (Chi tiết đính kèm phụ lục IV).
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch điều tra cập nhật bản đồ số hóa vùng trồng rau, hoa kiểng.
- Triển khai kiểm tra ATTP trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất: 410 mẫu.
- Tiếp tục tham mưu Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Tiếp nhận công bố hợp quy v phân bón, giống cây trồng của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
b) Công tác Bảo vệ thực vật
- Theo dõi bẫy đèn trên lúa và cây lâm nghiệp: 9 bẫy lúa và 03 bẫy lâm nghiệp.
- Đánh giá ảnh hưởng công tác BVTV: 227 phiếu.
- Điều tra khảo sát định kỳ sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp: 6 tháng.
- Phân tích mẫu sinh vật hại trên cây trồng: 20 mẫu.
- Điều tra tình hình sinh vật gây hại cây trồng: 6 tháng.
- Điều tra bộ thuốc nông dân sử dụng: 473 phiếu.
- Phối hợp chặt chẽ với các quận huyện và các xã phường thực hiện công tác kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau an toàn đặc biệt là vùng sản xuất rau muống nước.
- Tham mưu thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp tại Sư đoàn 9, huyện Củ Chi.
- Tiếp nhận công bố hợp quy v thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
c) Công tác kiểm dịch thực vật
- Kiểm tra giống cây trồng mới nhập khẩu: 25 cơ sở.
- Chăm sóc cây phục vụ công tác hậu kiểm giống sau nhập khẩu và giám sát sinh vật hại: 02 đợt.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp). Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng.
- Thực hiện cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV, giấy xác nhận nội dung quảng cáo và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở kinh doanh thuốc BVTV theo quy định.
đ) Công tác sự nghiệp kỹ thuật:                 
Thực hiện sửa chữa sửa chữa bẫy đèn.
e) Công tác đào tạo – tập huấn
- Tập huấn, đào tạo về công tác trồng trọt
+ Đào tạo người lấy mẫu đất, nước, rau, quả: 02 người.
+ Hội nghị tập huấn phổ biến văn bản pháp luật: 04 hội nghị.
- Tập huấn, đào tạo về công tác BVTV
+ Tập huấn lĩnh vực BVTV cho cán bộ kỹ thuật: 01 lớp.
+ Hội nghị tập huấn về phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa, rau, hoa lan, cây kiểng và cây trồng khác cho nông dân các quận, huyện: 36 hội nghị.
- Tập huấn, đào tạo về công tác KDTV
+ Hội nghị tập huấn về cách nhận biết, đặc tính, tác hại của cây có chất gây nghiện: 13 hội nghị.
+ Hội nghị tập huấn sinh vật ngoại lai cho cơ sở kinh doanh hoa, cây kiểng: 09 hội nghị.
+ Tập huấn văn bản pháp luật mới và nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực KDTV cho lực lượng Kiểm dịch viên và doanh nghiệp: 03 lớp.
- Tập huấn, đào tạo về  lĩnh vực thanh tra
+ Tập huấn VBQPPL mới lĩnh vực thanh tra: 02 lớp.
+ Đào tạo người lấy mẫu phân bón, giống cây trồng: 11 lượt công chức, viên chức.
2. Công tác cải cách hành chính
- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.
- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định.
- Tiếp tục áp dụng quy trình ISO 9001:2015 đối với các TTHC.
- Tiếp tục niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của Chi cục.
- Thực hiện công tác đào tạo CCVC trong năm 2020 theo hướng phục vụ các chương trình mục tiêu trọng điểm của thành phố và các ban ngành.
- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.
- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,376,037
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây