Báo cáo Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8, 8 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 9 năm 2021

Thứ hai - 02/08/2021 23:11
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Đối với chương trình công tác của đơn vị:
Trong tháng, Chi cục đã tiến hành xây dựng một số kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị như sau:
- Kế hoạch số 575/KH-CCTTBVTV ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” Năm 2021.
- Kế hoạch số 580/KH-CCTTBVTV ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về triển khai thực hiện phòng trừ sâu ăn lá (Antheraea frithi Moore) hại cây lâm nghiệp tại Sư đoàn 9 – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4.
2. Tham mưu Sở thực hiện các văn bản của Trung ương và UBNDTP: Không.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiến độ sản xuất cây trồng:
+ Cây rau: Ước diện tích gieo trồng rau trong tháng 8 l1.940 ha, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng 8 tháng đầu năm 2021 là 13.090 ha, tăng 2,7% so với cùng kỳ.
+ Hoa lan, cây kiểng: Diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng 8 tháng đầu năm 2021 là 2.129 ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích hoa mai: 764 ha, hoa lan: 370 ha, hoa nền: 405 ha và kiểng - bonsai: 590 ha.
+ Cây lúa: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021 là 4.886 ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ. Diện tích lúa vụ Hè Thu là 5.319,4 ha, giảm 5% so với cùng kỳ. Ước Diện tích lúa vụ Mùa gieo trồng trong tháng 8 là 2.010 ha, giảm 4,2% so với cùng kỳ.
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất: Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, đã lấy 55 mẫu rau gửi kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, kết quả không có mẫu phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép.
- Công bố hợp quy phân bón: Đã công bố hợp quy 375 sản phẩm của 53 công ty.
- Công bố hợp quy giống cây trồng: Đã công bố hợp quy 05 sản phẩm của 05 công ty.
- Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nông sản: Chi cục đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 09 công ty.
- Công tác điều tra cập nhật bản đồ số hóa vùng rau: 20/300 phiếu.
- Công tác điều tra cập nhật bản đồ số hóa hoa kiểng: 55/200 phiếu.
b) Công tác bảo vệ thực vật (BVTV)
- Tình hình sinh vật hại (SVH):
+ Trên rau: DT nhiễm SVH trong tháng 484,9 ha, giảm 20% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ trong tháng là 811,8 lượt ha. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 4.528,9 ha, giảm 16,9% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 8.372 lượt ha, giảm 14,3% so với cùng kỳ.
+ Trên hoa lan, cây kiểng: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 46,3 ha, giảm 33,7% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng là 29,1 ha. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 340,7 ha, giảm 6,5% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 256,4 lượt ha, giảm 5,2% so với cùng kỳ.
+ Trên lúa: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 797,3 ha, giảm 12,5% so với cùng kỳ, Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 4.483,9 ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ.
- Thực hiện kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại vùng sản xuất rau: Lũy kế 8 tháng đầu năm đã kiểm tra 132 hộ nông dân (35 hộ trồng rau muống nước, 97 hộ trồng các loại rau khác), kết quả không có hộ vi phạm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
- Theo dõi tình hình sinh vật hại vào hệ thống bẫy đèn phục vụ công tác dự tính, dự báo trên cây lúa và cây lâm nghiệp năm 2021: 12 bẫy.
- Thực hiện điều tra tình hình sinh vật gây hại cây trồng: 2.736/5.016 phiếu.
- Thực hiện điều tra bộ thuốc nông dân sử dụng: 127/600 phiếu.
- Thực hiện điều tra đánh giá ảnh hưởng công tác bảo vệ thực vật trên cây hoa lan năm 2021: 53/280 phiếu.
- Công bố hợp quy thuốc BVTV và bình phun thuốc trừ sâu đeo vai: Trong tháng 8 năm 2021 đã công bố 30 sản phẩm thuốc BVTV của 01 công ty. Lũy kế 8 tháng đã công bố 251 sản phẩm thuốc BVTV của 32 công ty và 34 sản phẩm bình phun thuốc trừ sâu đeo vai của 02 công ty.
c) Công tác kiểm dịch thực vật (KDTV)
- Điều tra 100 kho nông sản, tổng sản lượng nông sản là 41.953,8 tấn nông sản và sản phẩm thực vật các loại. Kết quả chưa phát hiện dịch hại thuộc diện đối tượng KDTV lưu chứa trong kho nông sản.
- Thực hiện điều tra sinh vật ngoại lai (cây Mai dương, cây Ngũ sắc và cây Hoa tulip châu phi) tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố: 540 phiếu.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Kiểm tra các quy định về quản lý giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV:
+ Công tác kiểm tra: Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, đã kiểm tra 72 cơ sở (28 cửa hàng, 44 công ty).
+ Công tác lấy mẫu:
* Lấy mẫu thuốc BVTV: Đã lấy 13 mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng, chưa có kết quả phân tích.
* Lấy mẫu phân bón: Đã lấy 15 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, kết quả 13 mẫu đạt chất lượng và 02 mẫu không đạt chất lượng.
+ Xử lý vi phạm hành chính: Chi cục đã xử phạt vi phạm hành chính 04 vụ
vi phạm với tổng số tiền là 79.250.000 đồng, hành vi vi phạm: B
uôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng (02 vụ); sản xuất hàng hóa sản phẩm có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (01 vụ); sản xuất phân bón mà không lưu hồ sơ kết quả thử nghiệm theo quy định (01 vụ).

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép trong 8 tháng đầu năm 2021:
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón: Trong tháng đã cấp 01 giấy (công ty: 01). Lũy kế 8 tháng đầu năm cấp 67 giấy (cửa hàng: 03, công ty: 64).
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: Trong tháng đã cấp 02 giấy (công ty: 02). Lũy kế 8 tháng đầu năm cấp 76 giấy (cửa hàng: 38, công ty: 38).
+ Cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV: Lũy kế 8 tháng đầu năm cấp 73 giấy.
+ Cấp giấy phép quảng cáo, hội thảo: Lũy kế 8 tháng đầu năm cấp 09 giấy.
e) Công tác đào tạo, tập huấn
- Tập huấn về lĩnh vực BVTV: Chi cục đã tổ chức 07 lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng với 193 người tham dự.
- Tập huấn về Kiểm dịch thực vật: Chi cục đã tổ chức 04 lớp tập huấn về cách nhận biết, đặc tính, tác hại của cây cần sa với 113 người tham dự, 03 lớp tập huấn sinh vật ngoại lai với 72 người tham dự.
- Tập huấn về lĩnh vực thanh tra chuyên ngành: Tổ chức 01 lớp văn bản pháp luật mới với 20 người tham dự.
- Tập huấn về công tác trồng trọt: Tổ chức 02 lớp tập huấn về VBPL về phân bón, giống cây trồng với 50 lượt người tham dự.
2. Các chương trình, đề án của ngành: Không
3. Công tác cải cách hành chính
Về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC):
- Chi cục niêm yết công khai 16 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử; 16/16 TTHC đang được tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa.
- Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/7/2021: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 366 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 366/366, trong đó: 366 hồ sơ đúng hạn (tỷ lệ 100% đúng hạn).
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 124/366 hồ sơ.
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 135/366 hồ sơ.
4. Nhận xét, đánh giá
- Trong 8 tháng đầu năm 2021, qua công tác điều tra tình hình SVH trên
cây trồng, công tác dự báo chính xác của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả. Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ sản xuất cây trồng từ đó tham mưu cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, biện pháp kỹ thuật thâm canh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro gây thiệt hại cho sản xuất.
- Tăng cường kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV, việc chấp hành các quy định về ATTP tại vùng sản xuất đã nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng thuốc BVTV đúng theo quy định và góp phần đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.
5. Đề xuất, kiến nghị: Không.
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch (Chi tiết đính kèm phụ lục).
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2021
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiếp tục theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất trên các cây trồng chính (rau, lúa…).
- Hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch triển khai chiến lược phát triển ngành trồng trọt đến năm 2030 theo góp ý của các đơn vị thuộc Sở.
- Hướng dẫn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có thị trường và thu nhập cao hơn, trọng tâm sang rau, hoa và nuôi trồng thủy sản.
- Thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên cây rau tại vùng sản xuất.
- Thực hiện điều tra cập nhật bản đồ số hóa rau, hoa kiểng trên địa bàn Thành phố
- Tiếp nhận công bố hợp quy v phân bón, giống cây trồng của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
- Thực hiện thủ tục cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm vùng sản xuất theo quy định.
b) Công tác Bảo vệ thực vật
- Thực hiện điều tra tình hình sinh vật hại cây trồng. Tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng và SVH trên các loại cây trồng chính và đề xuất biện pháp phòng trị.
- Tiếp tục thông tin định kỳ tình hình SVH lúa, rau và biện pháp phòng trừ trong chương trình phát thanh nông thôn của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố.
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra định kỳ sinh vật hại trên cây lâm nghiệp.
- Phối hợp chặt chẽ với các quận huyện và các xã phường thực hiện công tác kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau an toàn đặc biệt là vùng sản xuất rau muống nước. Phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.
- Tiếp nhận công bố hợp quy v thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
c) Công tác kiểm dịch thực vật
- Thực hiện kiểm tra giống cây trồng mới sau nhập khẩu.
- Triển khai tập huấn phổ biến VBPL mới và nghiệp vụ chuyên môn.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống cây trồng nông nghiệp, phân bón và thuốc BVTV). Đồng thời lấy mẫu vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng.
- Thực hiện các TTHC gồm:
+ Cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, giấy phép vận chuyển thuốc và nguyên liệu thuốc BVTV theo quy định.
+ Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV và phân bón theo quy định.
2. Các chương trình đề án được UBND thành phố phê duyệt: Không.
3. Công tác cải cách hành chính
- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.
- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định.
- Tiếp tục áp dụng quy trình ISO 9001:2015 đối với các TTHC.
- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.
- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,406,881
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây