Báo cáo Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021

Thứ năm - 02/09/2021 23:18
Thực hiện Phiếu chuyển số 122/SNN-KHTC ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021;
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo kết quả công tác chỉ đạo
điều hành 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021, với các nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Đối với chương trình công tác của đơn vị
Trong tháng, Chi cục đã xây dựng một số kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị như sau:
- Kế hoạch số 671/KH-CCTTBVTV ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh covid-19 (từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021).
- Kế hoạch số 672/KH-CCTTBVTV ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Thực hiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giai đoạn 2021-2025.
- Kế hoạch số 674/KH-CCTTBVTV ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về rà soát sản xuất trồng trọt 05 tháng cuối
năm 2021.

- Kế hoạch số 676/KH-CCTTBVTV ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Bố trí công chức, viên chức và người lao động làm việc theo phương thức “03 tại chỗ” của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Từ ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 06 tháng 9 năm 2021).
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục đã xây dựng 56 kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị.
2. Tham mưu Sở thực hiện các văn bản của Trung ương và UBNDTP
- Trong 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục đã tham mưu Sở thực hiện một số văn bản như sau:
+ Công văn số 1010/SNN-TTBVTV ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xin ý kiến góp ý 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT (lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật).

+ Công văn số 1195/SNN-TTBVTV ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020.

+ Tờ trình số 1712/TTr-SNN ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết  thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Tờ trình số 1788/TTr-SNN ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Công văn số 1740/SNN-CCTTBVTV ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số giải pháp chỉ đạo sản xuất và phòng trừ sinh vật hại cây trồng vụ Hè Thu - Mùa năm 2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
        - Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành trồng trọt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045: Chi cục đang tổng hợp, chỉnh sửa theo góp ý của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiến độ sản xuất cây trồng:
+ Cây rau: Ước diện tích gieo trồng rau trong tháng 9 l2.065 ha, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm 2021 là 15.155 ha, tăng 4,6% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 396.445 tấn xấp xỉ so với cùng kỳ.
+ Hoa lan, cây kiểng: Diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng 9 tháng đầu năm 2021 là 2.129 ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích hoa mai 764 ha, tăng 2,4% so với cùng kỳ; hoa lan 370 ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ; hoa nền 405 ha, giảm 4% so với cùng kỳ và kiểng - bonsai 590 ha, tăng 1,7% so với cùng kỳ.
+ Cây lúa: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021 là 4.886 ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ. Diện tích lúa vụ Hè Thu là 5.319,4 ha, giảm 5% so với cùng kỳ.
Ước Diện tích lúa vụ Mùa đã xuống giống là 5.000 ha, tăng 20,6% so với cùng kỳ.

- Công tác điều tra cập nhật bản đồ số hóa vùng rau: 28 phiếu.
- Công tác điều tra cập nhật bản đồ số hóa hoa kiểng: 104 phiếu.
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất: Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, đã lấy 55 mẫu rau gửi kiểm tra các chỉ tiêu về ATTP, kết quả không có mẫu phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức giới hạn tối đa cho phép.
- Công bố hợp quy phân bón: Đã công bố hợp quy 375 sản phẩm của 53 công ty.
- Công bố hợp quy giống cây trồng: Đã công bố hợp quy 05 sản phẩm của 05 công ty.
- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nông sản: đã cấp giấy chứng nhận cho 09 công ty.
Chi tiết ước số liệu sản xuất trồng trọt 9 tháng năm 2021 (đính kèm phụ lục 1).
b) Công tác bảo vệ thực vật (BVTV)
- Tình hình sinh vật hại (SVH)
+ Trên rau: Diện tích nhiễm SVH trong tháng 548,8 ha, giảm 26,2% so với
cùng kỳ.
Diện tích phòng trừ trong tháng là 1.571,1 lượt ha. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 4.858,4 ha, giảm 16,9% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 9.495,6 lượt ha, giảm 13,7% so với cùng kỳ.

+ Trên hoa lan, cây kiểng: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 42,3 ha, giảm 38,9% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng là 33,1 ha. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 383 ha, giảm 11,7% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 289,5 lượt ha, giảm 8,3% so với cùng kỳ.
+ Trên lúa: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 748,7 ha, giảm 16,6% so với cùng kỳ, Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là 4.840,1 ha, giảm 0,4% so với cùng kỳ.
- Thực hiện kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại vùng sản xuất rau: Lũy kế
9 tháng đầu năm đã kiểm tra 132 hộ nông dân (35 hộ trồng rau muống nước, 97 hộ trồng các loại rau khác), kết quả không có hộ vi phạm về sử dụng thuốc bảo vệ
thực vật.

- Theo dõi tình hình sinh vật hại vào hệ thống bẫy đèn phục vụ công tác
dự tính, dự báo trên cây lúa và cây lâm nghiệp năm 2021: 12 bẫy.

- Thực hiện điều tra tình hình sinh vật gây hại cây trồng: 3.192 phiếu.
- Thực hiện điều tra bộ thuốc nông dân sử dụng: 127 phiếu.
- Thực hiện điều tra đánh giá ảnh hưởng công tác bảo vệ thực vật trên cây hoa lan năm 2021: 53 phiếu.
- Công bố hợp quy thuốc BVTV và bình phun thuốc trừ sâu đeo vai: Lũy kế 9 tháng đã công bố 252 sản phẩm thuốc BVTV của 33 công ty và 34 sản phẩm
bình phun thuốc trừ sâu đeo vai của 02 công ty.

c) Công tác kiểm dịch thực vật (KDTV)
- Điều tra 100 kho nông sản, tổng sản lượng nông sản là 41.953,8 tấn nông sản và sản phẩm thực vật các loại. Kết quả chưa phát hiện dịch hại thuộc diện đối tượng KDTV lưu chứa trong kho nông sản.
- Thực hiện điều tra sinh vật ngoại lai (cây Mai dương, cây Ngũ sắc và cây Hoa tulip châu phi) tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố: 540 phiếu.

d) Công tác thanh, kiểm tra
- Kiểm tra các quy định về quản lý giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV:
+ Công tác kiểm tra: Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, đã kiểm tra 72 cơ sở
(28 cửa hàng, 44 công ty).

+ Công tác lấy mẫu:
* Lấy mẫu thuốc BVTV: Đã lấy 13 mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng, kết quả 13 mẫu đạt chất lượng.
* Lấy mẫu phân bón: Đã lấy 15 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, kết quả 13 mẫu đạt chất lượng và 02 mẫu không đạt chất lượng.
+ Xử lý vi phạm hành chính: Chi cục đã xử phạt vi phạm hành chính 04 vụ
vi phạm với tổng số tiền là 79.250.000 đồng, hành vi vi phạm: B
uôn bán
hàng hóa có chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng (02 vụ);
sản xuất hàng hóa sản phẩm có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (01 vụ); sản xuất phân bón mà không lưu hồ sơ kết quả thử nghiệm theo quy định (01 vụ).

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép trong 9 tháng đầu năm 2021:
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón: 67 giấy (cửa hàng: 03, công ty: 64).
+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV: 76 giấy (cửa hàng: 38, công ty: 38).
+ Cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV: 73 giấy.
+ Cấp giấy phép quảng cáo, hội thảo: 09 giấy.
e) Công tác đào tạo, tập huấn
- Tập huấn về lĩnh vực BVTV: Chi cục đã tổ chức 07 lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng với 193 người tham dự.
- Tập huấn về Kiểm dịch thực vật: Chi cục đã tổ chức 04 lớp tập huấn về cách nhận biết, đặc tính, tác hại của cây cần sa với 113 người tham dự, 03 lớp tập huấn sinh vật ngoại lai với 72 người tham dự.
- Tập huấn về lĩnh vực thanh tra chuyên ngành: Tổ chức 01 lớp văn bản pháp luật mới với 20 người tham dự.
- Tập huấn về công tác trồng trọt: Tổ chức 02 lớp tập huấn về VBPL về phân bón, giống cây trồng với 50 lượt người tham dự.
2. Các chương trình, đề án của ngành: Không
3. Công tác cải cách hành chính
Về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC):
- Chi cục niêm yết công khai 16 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,
trang thông tin điện tử; 16/16 TTHC đang được tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa.

- Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/8/2021: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 366 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 366/366, trong đó: 366 hồ sơ đúng hạn (tỷ lệ 100% đúng hạn).
+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích/tổng
hồ sơ nộp 1 cửa: 124/366 hồ sơ.

+ Tổng số TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến/tổng hồ sơ nộp 1 cửa: 135/366 hồ sơ.
4. Tình hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Hiện nay, tổng diện tích canh tác rau củ quả ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố là 440,6 ha, trong đó tập trung chủ yếu ở huyện Củ Chi 416 ha, huyện Hóc Môn 5,5 ha, huyện Bình Chánh 8,59 ha, huyện Nhà Bè 4,68 ha. (Chi tiết đính kèm phụ lục 2).
5. Tình hình xuất khẩu giống cây trồng
Theo báo cáo của các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng, tổng lượng giống xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2021 là 109,25 tấn (gồm hạt giống rau: 71,25 tấn và hạt giống lúa: 38 tấn), giảm 2,23% so với cùng kỳ năm 2020. (Chi tiết đính kèm phụ lục 3).
6. Nhận xét, đánh giá
       - Trong 9 tháng đầu năm 2021, qua công tác điều tra tình hình SVH trên
cây trồng, công tác dự báo của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả. Qua đó đã hạn chế
tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.

- Thường xuyên theo dõi tiến độ sản xuất cây trồng từ đó tham mưu cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, biện pháp kỹ thuật thâm canh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro gây thiệt hại cho sản xuất.
- Tăng cường kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV, việc chấp hành các quy định về ATTP tại vùng sản xuất đã nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng thuốc BVTV đúng theo quy định và góp phần đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.

- Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố từ tháng 5 năm 2021 đến nay, Thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ rồi nâng cấp lên Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy Thành phố
Hồ Chí Minh về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ ướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
nên một số chỉ tiêu kế hoạch nghiệp vụ chuyên môn thực hiện chậm hơn so với kế hoạch đã đề ra như: công tác đào tạo, tập huấn, công tác lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất và thanh kiểm tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật).

7. Đề xuất, kiến nghị
Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-SNN ngày 03 tháng 2 năm 2021 của Sở
Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và
chương trình công tác năm 2021, có giao nhiệm vụ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành trồng trọt giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong quý II năm 2021. Tuy nhiên đến nay, chưa nhận được quyết định ban hành Chiến lược Phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Chi cục đề nghị Sở điều chỉnh thời gian xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành trồng trọt nêu trên sang năm 2022 để thực hiện.
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch (Chi tiết đính kèm phụ lục 4).
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch điều tra cập nhật bản đồ số hóa vùng trồng rau, hoa kiểng (143 phiếu).
- Triển khai công tác kiểm tra ATTP trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất và lấy 120 mẫu rau để kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.
- Tiếp tục tham mưu Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Tiếp nhận công bố hợp quy v phân bón, giống cây trồng của các tổ chức,
cá nhân theo quy định.

b) Công tác Bảo vệ thực vật
- Theo dõi bẫy đèn trên lúa và cây lâm nghiệp: 9 bẫy lúa và 03 bẫy lâm nghiệp.
- Tiếp tục điều tra khảo sát định kỳ sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp.
- Phân tích mẫu sinh vật hại trên cây trồng: 10 mẫu.
- Điều tra tình hình sinh vật gây hại cây trồng: 1.824 phiếu.
- Điều tra bộ thuốc nông dân sử dụng: 248 phiếu.
- Phối hợp chặt chẽ với các quận huyện và các xã phường thực hiện công tác kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau an toàn đặc biệt là vùng sản xuất rau muống nước (68 hộ).
- Thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp tại Sư đoàn 9, huyện Củ Chi.
- Tiếp nhận công bố hợp quy v thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức,
cá nhân theo quy định.

c) Công tác kiểm dịch thực vật
Thực hiện kiểm tra giống cây trồng mới nhập khẩu và chăm sóc cây phục vụ công tác hậu kiểm giống sau nhập khẩu và giám sát sinh vật hại.

d) Công tác thanh, kiểm tra
- Tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp). Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc BVTV (32 mẫu), phân bón (45 mẫu) và giống cây trồng (25 mẫu).
- Thực hiện cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV, giấy xác nhận nội dung quảng cáo và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở kinh doanh thuốc BVTV theo quy định.
e) Công tác sự nghiệp kỹ thuật           
Thực hiện sửa chữa sửa chữa bẫy đèn.
g) Công tác đào tạo – tập huấn
-  Tập huấn lĩnh vực BVTV cho cán bộ kỹ thuật: 01 lớp.
- Tập huấn văn bản pháp luật lĩnh vực thanh tra cho CCVC: 01 lớp.
2. Công tác cải cách hành chính
- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.
- Thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định.
- Tiếp tục áp dụng quy trình ISO 9001:2015 đối với các TTHC.
- Tiếp tục niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,
trên
trang thông tin điện tử của Chi cục.

- Thực hiện công tác đào tạo CCVC trong năm 2021 theo hướng phục vụ các chương trình mục tiêu trọng điểm của thành phố và các ban ngành.
- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.
- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,097,918
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây